Magyar Országos Tudósító, 1930. november/3

1930-11-26 [050]

EGY GRÁCI ÁPOLÓNŐ KÜLÖNÖS NAGYÖSSZEG 1 ' PERE JELEINEK HENRIK ÖRÖKÖSEI ÓLÉN. Egy gráci származású leány 1910-ben Jellinek Henrik a BKVT vezérigazgató ja szolgálatába szegődött azzal az feladattal, hogy a TE éves öreg urat, aki akkor már betegeskedett, ápolja és gondozza. Az idős ur nagyon még volt elégedve az ápolónő, névszerint Blaim Luiza szolgalataival és ozt igazol ja az a végrendeleti rendelkezés is, amely Jellinek Henrik '** elhalálozásakor 30 millió koronát biztosított a hűséges á­polónő részére. A haláleset után természetesen elbocsátották Blaim Lul zát alkalmaztatásából, a loány azonban megbetegedett és minthogy norti tu­dott jól magyarul, a kapott összog elköltése után anyagi zavarok közé került. Ugyíjtszik ózok a körülmények indították az egykori ápolónőt ar­ra, hogy nagyobb követeléssel lopjon fel az örökösökkel szemben és amik kor a 3ZÓbcli kérelmek nem vezettek eredményre, a leány port indított Jellinok Henrik vagyoninak örökösei ollón, akikí Jollinek Artúr, Jelli­nek Lajos, Marcell, és Alfonz ilyonmódon p er ÍS viszonyba korültof Jelli­nek Henrik ápolónőjével. Az a kereset> rartelyben Blaim Luiza megtámadta az örökösöket, 50 ozTer pengőt kö vetol, c te nf elül 1927 májusitól kozdvo havi 300 pengő já­radék megítélését ís kori a bíróságtól. Blaim Luiza különös indokolással kér a vagyüh terhére mar sztaló ítéletet. Előadása szerint gyengéd szá­lak fűzték a dúsgazdag üreg árhoz, aki többizben megígérte, hogy busa % san gondoskodik r óla'halála eseten, A végrcndeletileg számára biztosi tott 30 millió korona 3zorinto nem £oü± ozt az ígéretet, egyébként" is maga som" tudta, hogy mit irt alá a Idcor, akikor a pénzt felvette. Ez a nyilatkozat, - mint később megtudta - minden jogéról való lemondáat^fog­lalt magában, őz azonban nem jolenti azt, hogy meg volna elégedj az ilyoténként való kielégítéssel, mort neki sokkal több jarna'a horribi­lis vagyonból, amely az örökösökre szállt. A 300 pongős havi járadékot azért kéri . Blaim Luiza, mert a halálosét után megbetegedett és miu­tán clbocsájtottók ulla.3Íbul, nyelvismeret hiánya rrlatt nem tudott el­helyezkedni. Blaim Luiza szerint 50 ozer pengő volna az az összeg, amely lyol kicgyonlittetnck lehetne mondani a nemcsak szolgálati viszony köv vet'keztébon előállott igénye fejében. Az egészen különös és az örökösök számára valóban meglepetést je­lentő korcsot Marozclly Béla dr. törvényszéki tan icselnökhöz került, a­hol ma volt kitűzve a porfelvétüli tárgyalás. Négy Örökös ellen indult a por, azonban csak egy alperes vette át a mai perfelvétcli tárgyalásra szóló idézést, tehát csak Jellinok Alfonz ollón folyik a kórtéritési per Jellinok Artúr és Jellinek Lajos ugyanis időközben eltávoztak az élők sorából, Jellinok Mar coli az idózéásol nem találták, tohtit csak Jellinok Alfonz vehette fel a p ort. A mai csupán formai tárgyaláson nom került sor még védekezésre, Marczolly tanácselnök az érdemleges tárg alást egy későbbi határnapra tűzte ki, amikor a másik oldalról is megvilágításba kerül a gráci ápolónő különös keresete. /MOT/SY. A TÖRVÉNYSZÉK PÉNZBÜNTETÉSRE ÍTÉLTE, A TÁBLA FELMENTETTE AZ ÜGYNÖKÖT, úti ÁLLÍTÓLAG HÁZASSÁGOT ÍGÉRT A NYILVÁNOSH&ZBELI LEÁNYNAK. Schwitzer Leó Lénárd budapestiügynök 152o-ben intim ismeretségbe került KirsGhneider imna leánnyal, akit a Horn Ede-utcai találkahelyen ismert meg. A szerelmi viszony Schwitzer ós a n" között ar 1329 év végéig állctt fenn, sőt az ügynök állítólag még Győrbe is utána ment a leánynak, aki 1926-ban az ottani iláh Mária-féle találkahelyre Korült. Schwitzer innen visszahozta Kirschnoider Annát Budapestre, aki állítólag az ismeretség tartama alatt több izbon kisegítette a férfit kisebb-nagyobb összegekkel, Eíchwitzor Leó végül más nővel lépett házasságra, mire az elhagyott leány csalás vétsége címén bűnvádi feljelentést tett ellene, azt állítva, hogy az ügynök tübbször megerősített házassági Ígérettel vette rá anyagi tá­mogatásnyújtásra. A budapesti büntetőtörvényszék széleskörű bizonyítási eljárást folytatott le az ügyben, felvonultak a sértett társnői, volt főnöknői, akik kivétel nélkül a vádlott ellen vallottak, Schwitzer Leót ennek megfelelően első fokon csalás vétségéért száz pengő pénzbüntetésre cs egyévi hivatalvesztésre itéltók, A tábla Folkmann.tanácsa azonban nem fogadta el teljesértókünok a sértett közeli barátnőinek terhelő tanúval­lomását, helytadott a vádlott védekezésének, aki kereken tagadta,hogy a leánytól valaha is pénzt fogadott volna cl, avagy házasságot Igort volna neki, A tábla a vádlottat bizonvitókok hiányában jogerősen felmentette, /MfT/Ky.

Next

/
Thumbnails
Contents