Magyar Országos Tudósító - 3 Soros Újságja, 1929. március

1929-03-02 [009]

Az amerikai Newpojt Mining Corp. 100.000 dollár tőkével vállalatot alapított melynek célja Ausztriában,Maria -L G nzendorf és Schradorf környékén mély­fúrások által olajkutatások eszközlése,/ Frankfurter Zeitung 11/27./ f/tf-o*^ A Société Generálé de Belgique Bruxelles > ^gyűlésén Jadot kormányzó ki­jelentette, hogy a bank üzleteinek nagyszerű fejlődése miatt májusban alap­tökeemelésre vonatkozó Javaslatot fognak a részvényesek elé terjeszteni, A bank alaptőkéjét múltévben emelték fel 100 millióról 400 millió francéra. / Pfter Ztg 11/27/ Omo7 ----­• A Sánca Italo Britti áeáról,melyet 1916-ban 100 millió Urával alakítot­tak, az utóbbi időben kellemetlen hirek voltak elterjedve, A bank most közli, hogy angol intézetekkel megállapodott,melynek alapján kötelezettségeinek ele­get tehet és üzleté t tovább folytathatja. / B er ii ner BŐrsen Courir 11/21UJ " Stagnation der Textllmarkte" cimn.el a Berliner Tageblatt Il/27-ikl száma a német tWltii. pafc helyzetéről nagyobb ismertetést közöl. Csehszlovákia januárhavi nyersvastermeTe"se 137".000 tönnájvoltba műit év januárjával szemben nincsen lényeges változás. A New-yorki nagyobb bankok betétállománya : 1928.XII/31. 1927 ,X 11/31. trillió riollér.' millió doiiar, National City Bank 1349.- 1275.­Chase National Bank 1126.8 792.3 Guaranty Trust Co. 842.4 720.­Amer.Exchange Irving Trust 734.5 , 622.2 Natlonalbank of Commerce 672.9 537.3 Bankers Trust Co. 584.1 * 562.1 EquitatjeU/Trust Co 530.8 478.9 Bank of Manhattan 465.- 215.8 First NationalBank 450.4 349.5 , New-York Trust'Co. . 394.- 256.1 . Manufaoturera Trust Co. 319.1 244,­, Bank of America 317.1 167.­Sr óf Bethlen István miniszterelnök a Magyar Iparon cimü lapban, amelynek élén Hadik János gróf áll, cikket irt a magyar kézművesiparos ok helyzetéről. A miniszterelnök a cikkben megállapítja, hogy a mai nehéz helyzetben az or­szágos Kézműves'Testület megalakulása a kézműves Iparra megnyugvást jelent. Az Országos Társadalombiztosító Intézet alapszabályainak tervezetét a nép­jóléti minisztérium elkészítette. Az érdekképviseletek észrevételeiket már­cius 18.-4g terjeszthetik elő. /Budapesti Hirlap./ m. mm mm A Statisztikai Havifüzetek legújabb száma megállapítja, hogy Budapesten a mult évben 270.000 idegen fordult meg, akiknek mintegy fele Németországból és Auzsttriából jött a magyar fővárosba. Ausztráliából és Afrikából közel négyszázan látogatták meg Budapestet* A minisztertanács pénteken letárgyalta az 1929-1920 évi állami költség­vetés előirányzatát, amelyet Wekerle pénzügyminiszter referált. A kereskedelemi miniszter kiadta a sütőipari törvény módosításával^kapcso­latban a végrehajtási utasításokat. A rendeletet a hivatalos lap pénteki száma közli. A Brassói Cellulo»e»gyár r.t. Igazgatósága megállapította a mult^üzletév mér­legét, amel^y 933.489 pengő nyereséggel zárult. A részvénytársaság 3 $á fél pengő osztalék fizetését ajánlja a március 13.-án összeülő közgyűlésnek* /Magyar Hirlap/ A MFTR tárgyalásokat kezdett a fővárossal és az eddigi 100.000 pengős szülj* venció helyett 360.000 pengőt kér a fővárostól. A MFTR értesítette a fővárost hogy 16 helyihajójáratot beszüntet. /Magyar Hirlap/ Schön Győző székesfővárosi gézgyári vezérigazgató-helyettes tegnap ünnepelte 25 éves tisztviselői jubileumét. /Magyarság./

Next

/
Thumbnails
Contents