Magyar Országos Tudósító - 3 Soros Újságja, 1929. február

1929-02-01 [006]

A LAP LAl VTIÉR^IKKEI : A Budapesti Tirlap Sándor szerb királynak a párisi hátin aujnkatár sának Hauerwein-nak adott interjújával £cgiaik^zik.,, amelyben Sándor király király­sága egységéről .beszél* A Magyar Hírlap a készülő közigazgatási röf •rrráÉÉz fűz refleksziókat. A Magyarságba n Mllotay István abból az alkalomból, hegy az örökös tisz­teletbeli 'elnökévé választatta Appcnyi Albert .gróf ot /'Az ősz Eoldyt' oímen ir Ar r cr.yir 61. A Pesti Nafló Bethlen miniszterelnöknek a közigazgatási bizottságban tegnap, mondott becsedét kritizálja. ', A Pester Ll^yd a közigazgatási reformr A l ir. A Pes 11 'Hirlap a főváros mai rendkívüli közgyűlés ének a revízió kérdésében elfoglalandó álláspontjának csinál kedvező hangulatit. A Nemzeti jságban Zi-hy János gróf az íparéstanon ^k helyes nevelésére'! ír. A Népsza va a szocialista Képviselők tegnapelőtti interpellációival foglalko** zik." Az T Jjságban Fenyő Miksa az államvasút berházásairól ir. L A F 3 Z E M L E : A meteorológiai intézet esti 10 órai jelentése szerint túlnyom .oan derült száraz ir.c várható, a hideg fokozódásával. A «cér viselőház közigazgatási bizottságában a közigazgatási reformjavaslat megvitatása során Betlen miniszterelnök ki jul^nt-u t.e> hogyha a törvényható­sági választásoknál beválik a titkossága akk^r eljöhet az ideje, hogy Q »ar­lam^nti választójog t°rcn is megvalósuljon. Tegnap mutatták be a nyilvánosságnak a MÁV. betegségi biztosító intézetnek a Frdmaní~zky-utoában omolt kórházát és központi rendelőjét. A spanyol katonai zendülés kér vezető jé't Moraies és Regíi ezre leseket tegnap eöte kivégezték, Guerra volt miniszterelnök, aki önként jelentkoz.e tt, mint á kudarcot vallott államcsíny tervezője, fiával együtt letartóztat.ták. A párisii Agenpe Eqtfi|jpuaique et Finánciere jelenti, hogy fáristan aláirtak a román stabilizációs kölcsönre vonatkozó megáliarcdást. /'Magyarság./ A revízió üjeyében ma rendkívüli közgyűlést tart a főváros , amelyen felényi Dezső terjeszt elő indítványt. 4 Pesti Hírlap támadja a Városi tanácsot, amely ugy határozott, hogy Baross OábVr minden autőtaxlengedéiy után évenkint 2ÖC rengő helypénzt tartozik fi­zetni. Az Egységes Párt tegnap esti pártvacsoráján i»áng Boldizsár báróla kiráiyhei­meoi választókerület uj képviselőjét ünnepelte. Tegnap vereséget szenvedett a magyar jéghrkíosaoat, amely kiesett a tovább i küzdei emtői m A mai larck közlik az Angoi-Kagyar Bank mérlegét.

Next

/
Thumbnails
Contents