Magyar Országos Tudósító - 3 Soros Újságja, 1929. január

1929-01-03 [003]

A LAPOK MM VEZÉRCIKKEI: A Budapesti Hirlap a román belügyminiszternek arról a kijelentéséről TT~ f ••.-•:(• ly szermt ""a magyarok még nem szenvedtek eleget" . A Magyar Hirlap Popovics Sándor, Rassay Károly és Vass József újévi be ­szedővel foglalkozik. A Nemzeti Újság Rothermero lord karácsonyi üzenetét kritizálja. k ars ág a pilisvörösvári. sztrájkoló bányászokra hivja fel a társadal­mi egyesületek figyelmét. ^ g A Festi Hirlap ban Nagy Emil Revizió legitimizmus cimen Arponyi Albert gr6-* fal polemizál és Ottó királysága ellen foglal állást. A Fester lloyd a kormányzó újévi beszédével foglalkozik. A Pesti Naplován Jánossy György a demagógiáról ir. Az Ujság Rothermere karácsonyi üzenetéhez füz érdekes kommentárt. L A P G Z I-: M L E : Londoni jelentés szerint a király a tegnapi napot jol töltötte és őfelsége állapota kisebb javulást mutat. közölt Német lapok Parker Gilbertnek Németország gazdasági helyzetéről pesszi­misztikus megítélését kritizálják. A bécsi munkanélküliek száma december második felében 7282-vel emelkedett. A bukaresti Chilis soveloni Bankház galaci fiókjának főpénztárosa ötmillió lei elsikkasztása után eltűnt. A Gazette du Francé ügyének kinyomozásáva1 megbizott vizsgálóbíró csalás és hünrészesség bűncselekménye miatt vád alá helyezte Ayen herceget. Pesthy Pál igazságügyminiszter valószinüleg pénteken mond le tárcájáról és ekkor jelenik meg az uj igazságügyminiszter kinevezése is. Az uj igaz­ságügyminiszter Zsitvay Tibor a képviselőház elnöke lesz. Iv'ussolini lapja a Popolo Itália a békeszerződések revisióját követeli. A cikk irója kijelenti, hegy Magyarország vigasztalan tragédiába:., él és sohasem fog hozzájárulni ahhoz, hogy örökérvényűnek ismerje el a befeje­zett tényeket. : A Nemzeti Újság szerint Strassburger amerikai milliomost, aki Károlyi Mi­hály politikai manővereit finanszírozza, Franciaországból kiutasitották. Bukaresti jelentés szerint a Maniu-kormány sem vette fel a költségvetésbe a magyar iskolák államsegélyét. A szerb kormányválság megoldására megkezdődtek a királyi kihallgatások. Mihaflovifes szkupts^inai elnök kihallgatása után a miniszterelnökség kommü­nikét adott ki, amely közli, hogy maga Mihajlovics ajánlotta az uralkodó­nak, hogy valamennyi parlamenti csoport vezetőit hallgassa meg.

Next

/
Thumbnails
Contents