Iparművészeti Akadémia - értekezletek, 1946-1947

1946. szeptember 26.

3 Kmf . miniszteri tanácsos miniszteri biztos. igazgató tanár tanár. tanár. tani*. tanár. tanár. Az órarendi tárgyalásokkal kapcsolatban felmerül újabb tár­gyaknak a tantervbe való beállítása. így szóba kerül az ipar­művészetek esztétikája valamint a szakmai stilus és Stílustör­ténet cirtrü tárgy. Kozma Lajos Igazgató megemlíti,hogy a tantervbe beállítunk egy tárgyat kiállítások tervezése címmel. Ugyancsak megemlíti,hogy Hevesi Iván kiváló müvészszakemberrel beszélt^aki szívesen vállalná a népművészet tanítását. A továbbiakban megemlíti,hogy az igaz­gat0! lakás helyreállításánál állami pénzt nőm Óhajt igénybe venn hanem saját költségén fogja rendbehozatni azt. Borsos Miklós é3 Schubert Ernő tanárok a továbbiak során rámutatnak a korábbi alakrajzi tanítás hibáira és egyben javasolják,hogy e régi hibák helyrehozása céljából külön órákat kellene beállítani az alakrajz intenzív tanítására. Ezután Kaesz Gyula tanár mggemliti,hogy a belső épifcő szak­osztályra néhány nőjelentkező azért nem nyerthetett felvételt, mert hiányzott az akadémiai tanulmány folytatásához szükséges megelőző egy évi szakbavágó gyakorlat, ^nnek céljából javasolja Írjunk át a Szépmüves Moeum igazgatéjához,hogy e jelentkezőket vegye fel az iskola III.vagy IV.évfolyamába,melynek elvégzése u- tan nálunk ^beiratkozhatnak az Akadémián . továbbiakban tárgyalás alá veszi az értekezlet az iskola belső elosztásáról készült alaprajz-tervezeteket. A tárgyalások során felmerül a vas-és fémmüves szakosztálynak a szakszervezet­nek valamint a tanuló-otthonnak elhelyezési kérdése. Szóba kerül, hogy esetleg a második emeleten levő alapítványi célra szolgáló helyiséget adnók a szakszervezetnek és a II.emeleten levő három epiteszeti termet a textil szakosztály kapná. Kgy korszerű fotó­technikai terem felállítása is szóbakerült. Ezekben a kérdések­ben végleges döntés nem alakul ki. A titkár be je lenti, hogy az Iparművészeti %zeum igazgatója közölte a könyvtárnak újbóli megnyitását, melyei kapcsolatban még a mai nap folyamán esetleg tárgyalni fog Kozma Lajos igazgatóval. A könyvtárral kapcsolatban egy ruhatári alkalmazottnak fizeté­sét kéri a Muzeum iagzgat°ja az Iskolától. Az értekezlet a bejelentést örömmel tudomásul veszi a ruha­tári altiszt ügyét pedig a legközelebbi ülés tárgysorozatára Több tárgy nem lévén a-miniszterí'^iz^es az értekezletet berelfiB zti. V m-P .

Next

/
Thumbnails
Contents