Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum - Falragaszok, hirdetmények 1915

K_1971.1038.1.2

108.884 1915—Vili. tan. szám. A tanács értesíti a közönséget, hogy a főváros által beszerzett rizs- és babkészleteket ez évi december hó 20-től kezdve hozza forgalomba és pedig a községi élelmiszerárusító üzem és a községi lóhúsüzem elárusító üzleteiben, továbbá a Budapesti központi tejcsarnok szövetkezet és a Budapesti általános tejcsarnok r.-t. fióküzleteiben, nemkülönben az árusítással megbízott fűszer- és vegyes­kereskedőknél. ' : Minden ilyen elárusító helyen kék színű hatósági tábla függesztendő ki, amely egyszersmind az eladási árakat is tartalmazza. Ezekben az üzletekben a községi rizsen és babon kívül más rizst vagy babot árusítani nem szabad. Az árusítás a rizs- és babjegyek ellenében történik és az árusítás módjára nézve a m. kir. minisztériumnak 1915. évi november hó 23-án 4207. M. E. szám alatt kelt rendelete alapján a tanács a következő rendelkezéseket állapítja meg. Rizsjegyet és babjegyet csakis fővárosi lakos kaphat, ha ez iránt ez évi december hé 16-tól kezdve a fehérliszt vásárlására jogosító lisztjegyének felmutatása mellett a lakása szerint illetékes lisztbizottságnál jelentkezik. A lisztbizottság a rizs- vagy babjegy kiadását a lisztjegy lebélyegzésével igazolja. A kenyérlisztjegy rizs- vagy babjegy kiváltására nem jogosít. A rizsjegyet vagy babjegyet másnak átengedni, vagy pedig azzal bármi más módon visszaélni tilos. * A rizs- és babjegy december, januárius, februárius és március hónapokra szóló szelvényekkel van ellátva. Minden szelvény csak az illető hónapra érvényes és annak ellenében a hónap bármely napján lehet vásárolni. Kivétel ez alól csupán a december havi szelvény, mely, ha december hónapban még fel nem használtatott, januárius hónapban is feljogosít a vásárlásra. A rizsjegynek minden egy havi szelvénye egy negyed kilogramm rizs, a babjegynek minden egy havi szelvénye pedig egy fél kilogramm bab vásárlására jogosít. Egy havi szelvényre ennél sem többet, sem kevesebbet eladni, sem pedig községi rizst vagy babot jegy nélkül árusítani nem szabad. A havi szelvényeket előre levágni tilos, mert azok magukban nem érvényesek. A szelvényeket a jegyről a kereskedő a vásárlás alkalmával vágja le és tartozik azokkal a Központi liszthivatalnak (IV., Szervita-tér 8. szám, I. em.) elszámolni. A községi rizs és bab eiadási árai a kővetkezők: % kg. rizs (egészszemű) . 55 fillér % „ rizs (félszemü) . . 50 „ % „ bab ...........................28 „ Ak i a fenti rendelkezések ellen vét, amennyiben cselekménye súlyosabb büntetés alá nem esik, az elül idézett 4207. M. E. számú kormány- rendelet értelmében kihágást követ el s az 1914. évi L. t.-c. 9. és 17. §§-ai alapján két hónapig terjedhető elzárással és hatszáz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik. E kihágások elbírálása az államrendőrség hatáskörébe tartozik. Kelt Budapesten, 1915. évi december hó 15-én. & Székesfőváros Tanacsa. Budapest Székesfőváros HÁZINYOMDÁJA — 1915. — ft '.Jí ' forgalomba hozataláról.

Next

/
Thumbnails
Contents