Dr. Darnay (Dornyay) Béla szerk.: Mit írt Horváth Bálint Keszthelyről 1848-ban (Balatoni Múzeumi Füzetek 8. Keszthely, 1948)

D' Düsti BALATONI MÚZEUMI FÜZETEK f 8 sz. ZO 8 í- PUBLICATI0NES MUSEI BALATON1CI Szerkeszti: Dr. Darnay (Dornyay) Béla. Kiadja : a Balatoni Múzeum — Állami Darnay-Múzeum, Keszthely, 1948. Mit írt Horváth Bálint Keszthelyről 1848-ban Közli: Dr. Darnay (Dornyay) Béla Ezernyol cszáznegy vennyolc nem­csak, a kis Magyarország, de az egész nagy Európa szabadságmoz­galmaiban és harcaiban, sőt még az Óceán másik részén: az Északameri­kai Egyesült Államok történetében (Taylor tábornok) stb. is jelentős és emlékezetes szerepet töltött be. Érthető tehát, ha a most folyó 1948­ik évben, vagyis a nagy események százados évfordulóján, — az érdek­lődés fokozottal)b figyelemmel for­dul, többek közt: az 1848-ik esz­tendőben megjelent könyvek felé is, mint azt a szűkebb hazánk és az abban már 1848—49-ben is jelentős, de alig ismert szerepet játszó Bala­tonunk irodalma is igazolja. 1848-ban ugyanis két érdemes könyv jelent meg a Balatonról a magyar irodalomban. Nevezetesen: Szerelmey Miklós: »Balaton Albu­ma« (természet után rajzolta... stb. Sz. M. mukőnyomda intézet tulajdo­nosa. Pesten, 1848. 28 oldal, I—XI. képpel; részletesen ismertette e so­rok irója, a Mosonyi László szer­kesztette Balatoni Kurir III. évf. 40. sz. 1935. okt. 2. és dr. Semsey An­dor: u. o., 1948. jan. 8.), továbbá: Horváth Bálint: A füredi savanyú­víz s Balaton környéke. Kézi-köny­vül a savanyuvizi s balatongőzösi minden karu s rendű tisztes ven­dégeknek irta: H. B. pannonhegyi Sz. Benedek rendű, bakony-kajári egyház papja. Magyar-Óvárott nyo­matta Czéh Sándor, 1848.« cimü és 115 oldalas könyvecskében, melyet most méltatott röviden dr. Zákonyi Ferenc barátom, az ugyancsak Mo­sonyi László szerkesztette Balatoni Kurir 1948. évi februári számában. Bennünket, keszthelyieket Horváth Bálint százéves könyvéből elsősor­ban a Keszthelyről szóló leírás ér­dekel, amely méltó arra a neve­zetes centenárium évében, hogy azt

Next

/
Thumbnails
Contents