Tiszazugi Tudósítások, 2014 (1. évfolyam, 1. szám)

2014-07-01 / 1. szám

2 TISZAZUGI TUDÓSÍTÁSOK 2014. július Folytatás az 1. oldalról. A háborúba bekapcsolódó országok sorát az Amerikai Egyesült Államok és Görögország zárja. Az Amerikai Egyesült Államok korábbi békepárti álláspontját feladva 1917. április 6-án az Antant ol­dalán lép be a háborúba. Görögország 1917. június 12-én üzen hadat a Központi Hatalmaknak. A háború óriási méreteit a háborúban résztvevő országok nagy számán túl jól érzékelteti az is, hogy a haditevékenységek nem csak szárazföldön, ha­nem vizeken, tengereken, óceánon és a levegőben is folytak. Megemlítem, hogy az I. Világháború legnagyobb tengeri csatáját 1916. május 31-én és június 1-én vívták, Dánia legnagyobb egybefüggő területének Jylland félszigetnek a közelében. A tengeri csata ha­dászati eredménye döntetlen. Veszteség élőerőben 6 000 brit tengerész és tiszt. A németek embervesz­tesége 4 500 fő. Ugyancsak a háború nagy méreteit mutatja az is, hogy több nagykiterjedésű front jött létre. Ezek kö­zül csak néhányat említek. Keleti front. A Központi Hatalmak és Orosz­ország összecsapásának fő hadszíntere. Jelentős és gyakori arcvonal eltolódások jellemzik. A hadmű­veletek 1918-ra a Központi Hatalmak sikereivel zá­rultak. Ez a front azonban az 1917-es orosz forrada­lom és az Amerikai Egyesült Államok hadbalépése miatt nem gyakorolt hatást a háború kimenetelére. A háború kezdetén az Osztrák-Magyar Mo­narchia 1 800 000 fővel, az oroszok 3 420 000 fővel vettek részt a haditevékenységekben. (Ez a létszám­beli különbség mindvégig megmaradt, sőt az orosz mozgósításokat követően még nőtt is.) Olasz front. Ezen a fronton olasz és más Antant egységek harcoltak az Osztrák-Magyar Monarchia csapataival és az idevezényelt szövetséges német segédcsapatokkal. Az Antant Olaszországnak ígér­te Dél-Tirolt, Triesztet, az isztriai partvidéket és az Albánia fölötti protektorátust. Ebből adódóan kezdetben, nagyon határozott olasz támadó fellépés bontakozott ki, ami viszonylag hamar kifulladt és így, ezen a fronton is állóháború alakult ki. Román front. Miután 1916-ban a Bruszilov of­­fenzíva visszaszorította az Osztrák-Magyar Mo­narchia erőit, Románia az Antanthoz csatlakozott. 1916. augusztus 17-én az Antant és Románia tit­kos szerződést írt alá, mely a Tisza vonaláig a ro­mánoknak ígérte a Monarchia és Magyarország területeit. Románia 1916. augusztus 27-én este 9 órakor hadat üzent az Osztrák-Magyar Monar­chiának, de fél órával korábban csapatai már meg­indították a támadást, megkezdték Erdély elfogla­lását. Mintegy 50-70 kilométert nyomultak előre, utána a támadásuk kifulladt. Később az Osztrák- Magyar Monarchia német segítséggel ellentáma­dást indított, kiszorította a románokat Erdélyből és 1916. decemberében a Központi Hatalmak csapatai elfoglalták Bukarestet. Balkáni front. A Balkán félsziget területén hú­zódott. A hadviselő felek 1914-től a háború végéig harcoltak, váltakozó sikerrel. Bulgária a Központi Hatalmak mellett. Szerbia, Montenegró, Romá­nia, és utóbb Görögország is az Antant hatalmak oldalán. Nyugati front. Ezen a fronton csak kisebb lét­számú osztrák-magyar elitkötelékek vettek részt a harcokban. Az ide vezényelt egységeknek jelentős túlerővel, anyagi fölénnyel rendelkező ellenséggel, bombázásokkal és gáztámadásokkal kellet szembe­nézni. (Szálasi Ferenc - a későbbi nemzetvezető - ezen a fronton harcolt főhadnagyi rendfokozatban, egy rohamzászlóaljat vezetett.) A továbbiakban a harceljárásokban, a hadmű­veletek, a hadászati tevékenységek megvívásában bekövetkezett változásokról. Feltétlenül említést érdemel, hogy a háborúban szembenálló felek kivétel nélkül néhány hétig, né­hány hónapig tartó, gyors lefolyású háborúra szá­mítottak. Az élet, a gyakorlat más irányt szabott. - Állóháború alakult ki. - Megmerevedett arcvo­nalak. Szinte mozdulatlanságba dermedt szemben­álló századok, zászlóaljak, ezredek és hadosztályok néztek egymással farkasszemet, akik jobbára az éj­szaka, a természetes és mesterséges köd leple alatt próbálták magukat beásni, lövészárkokat, tüzelő­állásokat, fedezékeket kiépíteni, az ellenség külön­böző intenzitású, esetenként szórványos tűzhatása alatt. Mit jelentett ez a végrehajtó katonákra nézve? Mindenekelőtt azt, hogy hetekig, hónapokig: fagy­ban, hóban, esőben, sárban, hiányos felszerelésben, papírtalpú bakancsokban, elhasznált, elkoszoso­­dott ruházatban, a melegedési, pihenési, tisztálko­dási lehetőségek nélkül, esetenként letetvesedve a lövészárkokban, a tüzelőállásokban kellet maradni­uk. Gyakorta élelem nélkül, több esetben az elpusz­tult, csonttá fagyott lóból lefűrészelt, lefaragott, fa­gyos nyers húst fogyasztva. Ehhez társult még az is, hogy időről-időre csökkenő mennyiségű lőszer, kézigránát, robbanó anyag, gyógyszer, kötszer, fertőtlenítőszer, fájda­lomcsillapítók, a sérültek, a súlyosan sebesültek ellátásához nélkülözhetetlen anyagok hiányával kellett a nappalokat és a még több veszélyt jelentő éjszakákat átélni a harcoló magyar katonáknak. Nyilvánvalóan közöttük voltak azok a tisza­­földvári katonák is, akiknek a neve olvasható a I. Világháborús emlékművünkön. - Reményeink sze­rint - jó szándékú emberek, tevőleges hozzájárulá­sával - már a közeljövőben ugyanitt lesz olvasható, annak az 54 tiszaföldvári katonának a neve is, akikre a közelmúltban végzett kutatómunka derí­tett fényt. Az elmondottak, a katonák kínzó gyötrelmein és szenvedésein kívül arra is rámutatnak, hogy a politikai és a katonai vezetés, a harcoló és a harc­biztosító csapatok felkészületlenek voltak. Bár mozgósítási, felvonulási és egyéb tervek készültek, a háború megvívásának hogyanja, metodikája, kel­lő alapossággal nem került kimunkálásra. Ez számottevően járult hozzá a veszteségek, az emberáldozatok számának növeléséhez! Ettől eltérő, kedvező tapasztalat, hogy az alegy­ség - a szakasz, a század, a zászlóalj-parancsnokok egy részének jó helyzetértékelése és gyors döntése eredményeként számos esetben kisebb harci sikerek következtek be. Ezek révén, az adott helyen harco­ló katonák tízei, százai menekültek meg a haláltól, vagy az egész életükre kiható súlyos sebesülésektől. Egykori frontharcos katonák, fennmaradt, visz­­szaemlékező elbeszélései, a lövészárok falára fekte­tett papírlapra írt, a hozzátartozóknak küldött levél néhány mondatos szövege szól elismerően ezeknek az alegységparancsnokoknak az emberségéről, ha­tározottságáról, bátorságáról. Ezek a harci cselekedetek azonban, a hadműve­letek menetét és kimenetelét nem befolyásolták, mégis a legnagyobb tisztelettel kell beszélni róluk, mert a katonák életének megmentéséért érzett felelősséggel követték el azokat. Tették ezt olyan viszonyok és körülmények között a harctéren, ott ahol nincsenek piszkozatok, ahol nincsenek pró­bák, ahol mindent vérrel írnak, mindent, az elejétől a végéig, az első betűtől az utolsóig. A háborús cselekmények során főként 1916-tól új technikai eszközök, új fegyverek is alkalmazásra kerültek. A technikai eszközök között kell megemlí­tenem a drótnélküli hírközlés eszközeit, a gázálarcot, a nagyobb védettséget biztosító vassisakot, a léggöm­böket, a léghajókat, a fényképezőgépeket, a távcsöve­ket, a periszkópokat, az ejtőernyőket, a mesterséges ködösítő eszközöket, és gyújtóanyagokat. A fegyvereket illetően új típusú gyalogsági és tüzérségi eszközökről, géppuskákról aknavetőkről, különféle űrméretű ágyukról és lövegekről, harcko­csikról, repülőgépekről, hajókról, tengeralattjárók­ról, a britek által megépített első repülőgép-anyaha­­jóról lehet szólni. Csaknem a végére hagytam a lángszórót (iszo­nyatos fegyver!), amit egy makói születésű, Szakáts Gábor nevű magyar mérnök alkotott meg, a több mint 300 szabadalmazott találmánya egyikeként. Az ő neve egyedüli magyarként szerepelt az 1920-ban összeállított háborús bűnösök névsorában. A franciák szorgalmazták elítélését. - Nem lett belőle semmi! Az eddig ismertetett fegyvereken túl alkalmazás­ra kerültek vegyi fegyverek is. Mustárgáz, klórgáz, foszgén, arzénvegyületek és egyebek. Alkalmazták a vegyi fegyvert az oroszok, a németek, a franciák és az angolok is. Megfelelő gázálarc hiányában a lövészárkokban lévő katonák gáztámadáskor be­vizezett, lepisilt zsebkendőkkel, rongydarabokkal fedték be arcukat, így próbáltak védekezni. Meg kell említenem, hogy a hadban álló felek a háború során nagyszámú új, a vegyi fegyvert célbajuttató eszközt alkottak. Ezek: a gázbomba, gázzal töltött tüzérségi lőszer, gázgránát, gázpalack­robbantás, gázvetés aknavetővel, gázfújás széllel és/ vagy nagyteljesítményű ventillátorokkal. Sajnálatos, hogy a vegyi fegyver alkalmazása következtében 880 000 katona vesztette életét, és több százezren szenvedtek egész életükre kiható súlyos sérüléseket. A HÁBORÚS VERESÉG OKAIRÓL Az Antant országaihoz képest jelentősen kisebb gazdasági potenciállal rendelkező, több fronton le­kötött, nemzetiségi problémákkal terhelt, a háború során egyre inkább a Német Birodalom alá rende­ződő Osztrák-Magyar Monarchia vereséget szen­vedett, az I. Világháború végére szétesett, átadva helyét több utódállamnak. A korábbiakban a vereség okai közül néhányat már említettem, most azokat kiegészítve kell szól­nom: Redl ezredes árulásáról. Az osztrák-magyar kémelhárítás fejeként dolgozó, de az orosz titkos­­szolgálattal egészen 1913-ig együttműködő Alfréd Redl az oroszoknak átadta az Osztrák-Magyar Monarchia mozgósítási és felvonulási terveit. Nemzetiségi problémák. - Az I. Világháború során mindkét szövetségi rendszer kapcsolatok ki­építésére törekedett a szembenálló hatalmak láza­dóival. Talán az egyik legismertebb példa, a német vezérkar Lenin 1917-es hazatérését lehetővé tevő tá­mogatása, de ezenkívül más szervezetek és más or­szágok is segítették, pénzelték és támogatták őt. Ez nem egyedüli sajátosság, minden kisebb nagyobb helyi háborúkban, forradalmakban, a II. Világhá­borúban is tetten érhető volt, és napjainkban is így van ez. Gazdasági háttér. - A nagymértékű sorozások súlyos munkaerő hiányhoz vezettek. Ennek kö­vetkezménye, hogy a termelékenység lecsökkent. A kenyérgabona termelése a békeidőkhöz képest 1916-ra Уз-ára, 1918-ra У-éré esett vissza. Nőtt az infláció, a feketézés elképesztő méreteket öltött, a reálbérek 50-70%-al csökkentek. Mindez legin­kább a kiskeresetűeket, a munkásokat, a mesterem­bereket és a kishivatalnokokat sújtotta. A hadvezetés hibái és a felkészületlenség. - A nem megfelelő helyzetértékelésekből adódóan gyakorta irreális célkitűzéseket fogalmaztak meg. Több esetben téves következtetéseket vontak le, a vezérkarok és a vezérkari főnökök. A támadásokat erőltették akkor, amikor annak feltételei hiányoz­tak. A Monarchia hadvezetési stílusát túlhaladta az idő. Mindezeken túl a Monarchia serege, műszaki, logisztikai és hadigazdálkodási szempontból sem készült fel megfelelő mértékben a háborúra. És most a legszomorúbb és a legfájóbb tényekről, a háború következményeiről szólok. A hadban álló felek katonái nem kíméltek semmit, könyörtele­nül romboltak, pusztítottak mindent. Fáradságos munkával létrehozott építmények, lakóházak, utak, hidak, vasutak, ipari létesítmények, kulturális és művészeti értékek, múzeumok, könyvtárak, iskolák és kórházak sokasága pusztult el a háború dúlta te­rületeken. Ehhez társult még a betakarítatlan mezőgazda­­sági termények, a megműveletlen szőlők, gyümöl­csösök és szántók, a parlagon hagyott földek, a ka­­szálatlan legelők sora. Nyilvánvaló azonban, hogy ezeket a jelentős veszteségeket is számottevően túl­haladják az élőerőbeni veszteségek.

Next

/
Thumbnails
Contents