Tiszazugi Tudósítások, 2011 (1. évfolyam, 1. szám)

2011-09-01 / 1. szám

2011. szeptember TISZAZUGI TUDÓSÍTÁSOK 3 A KUNSZENTMÁRTONI ÚJSÁGOK 1887 decemberében Kunszentmártonban a szentesi Sima Ferenc áttelepített nyomdájában látott napvilágot a Kunszentmárton és Vidéke. Megjelenésében, rövid, de tartalmas működé­sében elévülhetetlen érdemei voltak Veress János szerkesztőnek. A hetilap második soro­zata 1896-1907 között jelent meg. Tizennégy év után, 1921-ben Dani Pál ügy­véd megpróbálta feléleszteni a komoly múlttal rendelkező lapot, kevés sikerrel. A tiszavirág életűnek bizonyult hetilap első száma 1921 októberében jelent meg, de a 9. számmal véget is ért. Egyetlen lapszáma sem maradt meg az utókorra. Az 1902-1913 közötti időszakban, részben a Kunszentmárton és Vidéke c. lappal párhuza­mosan, egy ellenzéki programmal indított la­pot is kiadtak a településen, Közérdek címmel. A Közérdek még létezett, amikor 1910-ben el­indult a Kunszentmártoni Újság, amely 1916-ig jelent meg, 1913-1916 között vetélytárs nélkül. A település leghosszabb ideig megjelenő és leg­népszerűbb lapja a Dr. Dómján Jenő által alapí­tott Kunszentmártoni Híradó volt (1918-1944). A hetilapok követve a társadalmi eseménye­ket, gyakran váltak a politikai csatározások színterévé. A negyedik sorozatú Kunszentmár­ton és Vidéke dr. Gulyás János orvos szerkesz­tésében 1926 karácsonyán indult meg. A Benke és Lakatos nyomdában készültek a lapszámok 1928-ig. Nem volt könnyű vállalkozás ez, hi­szen a község már egy másik népszerű lappal is büszkélkedhetett. A Tiszazug első egyházi lapja a Kunszent­mártoni Katolikus Tudósító volt (1924-1933). Az első számban a főszerkesztő a következő sorokkal ajánlotta az olvasók figyelmébe a Katolikus Tudósítót: „A hitélet bensőséges cél­tudatosságát szolgálni hivatott új lap a nagy ka­tolikus társadalomban szép jövő elé tekint. Kul­turális és erkölcsi életünk emelkedettségének jele is egyúttal: a kunszentmártoni második lap.” A település minden fontos eseményén az egyház vezetői is megjelentek, lapjukban beszámoltak. 1944 után a Kunszentmártoni Néplap című újságból csak öt szám jelent meg, s 1945 novem­berében végleg megszűnt. Újabb kísérletet je­lentett az 1959 márciusában elindult Tiszazugi Új Élet, a kunszentmártoni járás lapja, csupán néhány számot ért meg. Az 1986-os sajtótör­vény után elsőként a Körösmenti Híradó jelent meg, üzemi lapként. Ezt követte a Kunszenti Hírek (majd Kunszentmártoni Hírek). 2000-től a Kunszentmártoni Hírlap a város helyi újságja. HOGYAN KÉSZÜL A „KÖZÉRDEK.” A »Közérdek eredeti tárcája« Az igazat megvallva, még néhány évvel ez­előtt a kőnyomatos, no meg az olló tartották a lelket kis lapunkban, ami csak részben volt az akkori szerkesztők rovására irható, mert előde­ink sem voltak hijjával a kedvnek, ambíciónak, hogy lehetőleg mindig eredetit produkáljanak. Az egyik hiba magában az olvasóban találtatod, ki oly közönnyel vette - ha ugyan vette - kezébe a lapot, oly kevés érdeklődéssel honorálta a di­lettáns újságíró igyekezetét, hogy lassanként kiölte belőlük azt az önzetlen becsvágyat, ami nélkül az apró ólomkatonák csak afféle lelket­len festéknyomokat hagynak a papiroson. A másik nem kevésbé lényeges hiba a hír­­szolgálat tökéletlensége volt. Az a néhány tudó­sító, kik szárnyaik alá vették a lapot, csakis a legintenzívebb nógatásnak engedtek, ám akkor is úgy, hogy értesítéseikben alig volt köszönet, mert - nem egyszer - régen elfeledkezett már a közönség azon - mondjuk - rabló-támadás­ról, amit a »Közérdek« hetek múlva, szenzációs ciceróval hirdetett. Az állandó munkatársak hiánya szintén erősen érzett, ami bizony az ak­kori 4 oldalas terjedelem mellett is sok fejtörést okozott a szerkesztőknek. Évekig tartó vegetálás után végre, úgy látszik embereire talált a Közérdek. Három, túlságos optimizmussal rendelkező férfiú fogott kezet ahhoz, hogy e lapot kiemeli a vidéki trombiták egyhangúan szürke sorából, sőt uram boccsá erősen fogadkoztak azzal is, hogy a lapnak ol­vasó közönséget szereznek. Illuzórikusnak lát­szó törekvéseiknek segélyére siettek az akkori politikai és társadalmi viszonyok, melyek kí­nálva kínálták a hetilapoknak is a különféle missiót. Reáadásul az újdonsült szerkesztők munkakedve szinte kifogyhatatlannak mutat­kozott s a hét eseményeinek legkisebb momen­tumát is felhasználták a lassan engedő közöny tökéletes kiirtása végett. Különböző, tőlük tel­hetőén élénkített rovatokkal tették változatos­sá, élvezhetővé a lapot. Állandó, szorgalmas munkatársakról gondoskodva, a hírszolgálatot is megfelelően szervezték s a megbízható tudó­sítókkal elértük azt, hogy olvasóinkat gyor­san, hitelt érdemlőleg értesíthetjük a járás eseményeiről. A technika egyik régen óhaj­tott vívmányának, a telefonnak közbejöttével, hírszolgálatunk csak tökéleteseded. Felállított programunk, hogy figyelmünk minden aktuá­lis dologra kiterjedjen s közgazdaságunk összes kérdéseit felváltva, kellő beosztással felszínen tartsuk, tényleg beváltott s az óta mind rokon­szenvesebb fogadtatatásra talál a most már 6-8 oldalon jelentkező lap, mely ma már a járás tekintélyes orgánumává nőtte ki magát. Ezen rövid kitérés után, minek valódiságát éppen a nyájas olvasó hivatott igazolni, reátör­hetünk azon kérdésre, melynek megválaszo­lásával, egyik kíváncsi nő olvasónknak régen tartozunk: hogyan is készül a »Közérdek« hétről-hétre el? Általában elmondhatjuk, hogy azt a bizo­nyos, lélekölő, lázas munkásságot csak híréből sejtjük s teljes hat nappal rendelkezvén minden héten, kényelmes lassúsággal dolgozzuk fel a beérkező jelentéseket. A különböző társadal­mi mozgalmakat mindenkor nyilvántartjuk, valamint a lokális járást, politikát s így nem lehelünk kitéve annak, hogy a nyilvánosságba számot tartó ilyen, vagy olyan akció ne a mi la­punkban lásson elsőnek napvilágot. Vezető cikkeink többnyire a hét végén szü­letnek meg, kivéve azon esetet, midőn a kőnyo­matos kész közleményei helyi vonatkozásban felhasználhatók. Másodcikkeinkhez csaknem mindig szakíthatunk ki közéletünkből olyan eseményeket, melyekkel bővebben foglalkoz­nunk érdemes és szükséges dolog. Az ilyen be­számolók a hét közepén már készen sorakoz­nak a szedők elé. Szépirodalmi rovatunk mindjobban felsza­badul a gyámság alól s szorgalmas Messzelá­­tónk és társai segélyével egyre ritkábban kell idegen toliakkal ékeskednünk. Itt, mint előre­látó gazdákhoz illik, már jó előre, hetekre, be­sorozzuk a közleményeket. Ám azért ne mél­­tóztassanak elhinni azt, hogy a szerkesztés mindig ilyen gördülékeny. Vannak bizony néha alapos zökkenők, mik talpra állítják az egész szerkesztőséget. Az egyik gyakori eset a hír­szegénység, amit dehogy is venne szívére a »felezős«. Ilyenkor megindul a futkosás, kér­­dezősködés. Lapunk úgynevezett »jó-barátai«, kiknek jóakaratára számíthatunk, valóságos tortúrának vannak kitéve. Cseng a telefon, repülnek a levelek és gyalog­posták; magán óráiban verselő riporterünk iz­zadva veri fel az egyhangú napok méla csend­jét, s jaj, annak, kit sorsa ilyenkor elibénk vezet. Felkutatunk minden felkutatható s szép szóval, vagy csellel vallomásra bírjuk a diskcíóval oly szívesen takaródzó ajkakat. Valóságos dektívek­­ké változunk nem egyszer, csakhogy a hiányzó 4-5 hír meglegyen, mik annál nagyobb örömet okoznak, mivel rajtunk kívül nem tudja, senki sem s mi vagyunk az elsők, kik hírül adjuk az olvasónak. S bizony abból a pár soros szürke hírből senki sem nézné ki, menynyi ácsorgás, avagy levél- és táviratváltás előzte meg. Előfordul viszont az eset, hogy a hírek árja annyira megdagad, hogy meg kell bontani a már készen álló hasábokat. A »felelős« ilyen­kor is dühöng (úgy tartja, anélkül nem élet az élet) amiben ezúttal a kiadó is segédkezik neki. Valami fájdalmas dolog is az, mikor a kidolgo­zott hírek, sőt cikkek, prózai összevonásában részesülnek. Mindezeket felülmúlja azonban, ha valamely biztosra várt cikk az utolsó perc­ben elmarad. Dörgedelmes átkok szállnak ek­kor az ég felé s keserves izzadás közt telik meg a fenntartott 1-2 hasáb. Szóval akadnak mindig epizódok, mik változatossá teszik a redakció életét, de bármily zavarosan teljen el a hét. Bár­menynyi bajjal járjon a 20-24 oldal előállítása, mikor szombaton sűrű (kompress) sorokkal telve a lap, boldog nyugalommal feledünk min­dent, meg azt is, hogy hétfőn újra megkezdjük a táncot. Ugyan azért, ha néha-néha szegé­nyes tartalommal jelenünk meg előtted nyájas olvasó, ha cikkeink nélkülözik olykor az aktua­litást, vagy a szenzációs magot, ne a mi iparko­dásunkba tudd be azt, hanem egyszerűen azon előre nem látott változatlan” körülményeknek, melyek részben szomorúan, részben vigaszta­­lólag jellemzik járásunk, vármegyénk izgató fordulatokban szegény életét. Közérdek, VI. évfolyam, 14. szám, 1907. március 31. HÍREK Kunszentmárton, 1922, június 17. — Változás szerkesztőségünkben. Közéletünk sivársága céltalan egyhelyben to­­porgása, sőt visszafejlődése sokunkat enervált­­tá, közönyössé, reményvesztetté tett. Ilyen té­tova állapotban nem lehet életet írni. Az újság pedig maga az élet, mely tervez, alkot, fejlődik és az igazi szerves élet minden megnyilvá­nulását visszatükrözi. Az ifjúság ellenállatlan energiájára, türelmére, kitartására szívós biza­kodására van szükségünk, mely a kétségbeesés­ben sem csügged. Ezt a változást érzi és viszi keresztül lapunk, amikor a felelős szerkesztést dr. Mezey Lajos helybeli ügyvédnek adja át. Szerkesztők Kunszentmártoni Híradó, V. évfolyam, 26. szám, 1922. június 18.

Next

/
Thumbnails
Contents