Tiszazugi Tudósítások, 2011 (1. évfolyam, 1. szám)

2011-09-01 / 1. szám

2 TISZAZUGI TUDÓSÍTÁSOK 2011. szeptember Vasárnap, 1929. december 22. II. évfolyam. 49. szám MAGYAR KÉP SZÉPIRODALMI, TÁRSADALMI ÉS 6AZDASÄ6I HETILAP. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1 Sze/KeszM: I Előfizetési ár: félévre 3 pengő. Bcuiczky-könyvnyomda Homok. I BArAäY ШШ. I Kg ész évre 6 pengő. Egyes szám (Szolnok megye) Telofou: Tiszaióíd- I Tírssierkesitö I ára 20 fillér. váj- Öszöllők 1 szám. I RADVÁMSZKY JÓZSEF 1 Megjelenik minden vasárnap. Vasárnap, 1И7. juHua 3. II. évfolyam «7. szám. POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: I Felelős sieikeszl» és kiadó: Senk« és Lakatos nyomdája | dr. GULYÁS JÁNOS Kalcscy-ucca I24S. к. I Tclefonsiám 13. ELŐFIZETÉSI ÁR: Féiém: 3 peojö (37SOO kor). Egyes síim ín: 10 (kiér (I2M kor.) Ez a periódus, amit a színes és gazdag saj­tóválaszték hűen reprezentál 1944-ig tartott, addigra a legtöbb lap megszűnt vagy szünetelt a kiadása. Itt zárul le a sajtótörténetnek egy jelentős és meghatározó korszaka. Beindították ugyan még a Lázi-nyomda gé­peit, melyeken a Kunszentmártoni Néplap pél­dányai láttak napvilágot, azonban csak öt szám jelenhetett meg, s 1945 novemberében végleg megszűnt a lap. A megye eseményeiről, történéseiről 1950-től a naponként megjelenő Szolnok Megyei Néplap tudósított, amely időnként a megyében lévő te­lepülések eseményeiről is beszámolt. Zi&zázufi-Щ 1939- nérctaa «. I. «vMyia I. No■ ELET KIADJA AZ MSZMP KINSZtvrvAKTOM JÁRÁSI BIZOITSACA £S A JÁRÁSI TANÁCS Vf(.KIHAJTÓ BIZOTTSÁGA Újabb helyi kísérletet jelentett az 1959 már­ciusában elindult Tiszazugi Új Élet, a kunszent­mártoni járás lapja, de ez kérészéletűnek bi­zonyult, néhány szám után megszűnt. Később sem született újjá, mert az állam központosító programja nem tartotta fontosnak a helyi új­ságok létezését. 1978 májusában jelent meg a Földvári Krónika első száma, amely sokáig egyedül képviselte a „vidéki sajtót” Tiszaföld­­váron és a kistérségben. 11 A T«ZAröl_DVAl41 LENIN TSZ DOLGOZÓINAK LAPJA krónika Az 1986-os sajtótörvény választóvonal a he­lyi sajtó megjelenésében. A települések önkor­mányzatai fontosnak tartották, hogy legyen helyi önálló lapja a községeknek, városoknak. A szabadság és az igény együttes megléte ter­mékenyen hatott a helyi újságok megjelené­sére. A tiszazugi sajtó rendszerváltás utáni fel­virágzása szinte minden településen kötődik egy-egy elkötelezett személy tevékenységéhez. Szervezői, szerkesztői és írói munkásságuk szo­ros függvényeként alakult a helyi hírlapírás és -kiadás. Közülük Tóth Vendel, a Cibaki Hírek egy hosszú és virágzó időszakának meghatá­rozó személyisége, sajnos már nincs közöttünk. A helyi sajtó legnagyobb jelentősége, hogy tájékoztatást nyújtanak a közélet híreiről, a város, község gazdasági, társadalmi és kultu­rális fejlődésének mai eredményeiről. Hiteles krónikásai napjainknak. A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS SEREGSZEMLÉJÉNEK I. HELYEZETT LAPJA A következő „újságoldalakon” válogatást ol­vashatnak a tiszazugi lapok kisebb-nagyobb írásaiból, fontos és kevésbé fontos, de mégis érdekes híreiből. Reméljük, hogy ennek a vá­logatásnak az olvasása, és kiállításunk megte­kintése kellő ismeretet és élményt ad a Kedves Látogatónak! a szerkesztők A VIDÉKI SAJTÓ, a magyar tömegekkel való közvetlen viszony­latánál fogva, kétséget kizáróan alapvető fon­tosságú tényezője a nemzeti haladásnak. Kell, hogy vidéke érdekeit az egyetemes szempont­jából mérlegelve, helyesen, tisztán és emelke­detten képviselje. Ennek a sajtónak oda kell állania oktatólag olvasótábora mellé, ennek a sajtónak le kell adnia a nagyvilági események­ből mindazt, amelyek bizonyos szempontból tudomásvételre érdemesek, viszont ennek a sajtónak felfelé is közvetítenie kell mindazt, ami a népben kiérett elhatározás, ami az igazi népszükséglet, szóval: egy kisebb körzet min­den közgazdasági, kulturális, ipari, kereske­delmi és társadalmi igényeit. Ilyennek kellene lennie az igazi vidéki saj­tónak. Ámde szögezzük le: nem ilyen. Sajnálat­tal vesszük észre a vidéki sajtó színvonalának egyre hanyatlóbb irányzatát. Bár vannak tisz­teletreméltó kivételek, a valóság mégis a gon­dolatnélküliség, a tájékozatlanság, a minden elhivatottság nélküliség, a céltalan papiros gyártás. Hetenként húsz-huszonöt Tisza vidéki magyar újság fordul meg kezünkben és ezek olvasásakor akaratlanul is az a gondolat tolul „Az volt azután az élvezet... Vacsora után anyánk a búbos melletti karszéken, apánk a dívány sarkában, hosszú szárú pipával, a másik szobában hugunk: mi pedig asztal körül vezércikkben, az asszonyok a regény­folytatásokon, ki-ki a maga kedves rovatán kezdve az olvasást: igy dőzsöltünk át az újságokon. A halotti csendben csak az volt megengedve, hogy ha valami rendkívülit ta­lált valamelyikünk a saját újságjában: azt szabad volt egy pár szóval kikiáltani, azután újra halotti lett a csend, míg mindenki jól nem lakott a maga újságjával. És csak ezu­tán következett a felolvasás abból az újság­ból, amelyikben a hírek legérdekesebben vol­tak megírva...” Túri Mészáros István: Alföldi Élet, Kecskemét, 1928. „Rabjává is lettünk az újságolvasásnak nem­csak lelkileg, még testileg is. Ma már olyan az újság a léleknek, mint a szomjuhozó szarvas­nak a hűvös patak. Mindennap olvasni az újságunkat, tudni belőle a világ folyását, vár­ni benne az érdekes tárcát, a regény folyta­tását, a búza tegnapi pesti árát; folytatását várni a fölfedezett rablógyilkosság történeté­nek, a tegnap lefolyt párbaj hősei sorsának, olyan kívánsága a lelkűnknek, mint a reggeli, ebéd és vacsora gyomrunknak.” Túri Mészáros István: Alföldi Élet, Kecskemét, 1928. eszméletünkbe: miért kell ezeknek megjelen­niük. Miért, hisz éveken keresztül egy köz­­gazdasági, egy társadalmi, egy kultúrpolitikai kérdést, amely vidékük életszükséglete volna, sem észrevenni, sem felvetni, sem kifejteni nem képesek. Alig akadt példának okáért — egy-két tiszteletreméltó laptársunk kivételével — környékbeli lap, amely a kunszentmártoni vasúti híd katasztrófáját észrevette és szóvá tette volna és ugyancsak példának okáért, amikor ! nagy vidékünk a közúti híd építéséért élet-halál harcát vívta: ugyanakkor a vármegyei központ lapjai agarászversenyekről, galamblövészetről számoltak be és a nemzeti keresztény egyesülés pártjában részt vett kuglizok névsorát közöl­ték le. Ezek a lapok csak az íróasztalok mellett készülnek, pedig a mai újságírásnak ki kell mennie az életbe és a nemzeti élet megnyil­vánulásait kell kifejezésre juttatnia! A vidé­ki sajtónak nem szabad fővárosi lapok silány kivonatolásának lenni, a vidéki sajtónak ön­magában élő, a benne és általa képviselt töme­gek lelkiismeretének kell lennie. Ámde hogy ez legyen, ahhoz olyan embereket is kell a szerkesztői munkaasztalok mellé ültetni, akik­nek vannak gondolataik és akik csak akkor ír­nak, ha gondolatuk is van! A vidéki újságírást országosan szervezni kellene, mert különben nívócsökkenése feltar­­tozhatatlan! m.i.dr. Kunszentmártoni Híradó VIII. évfolyam, 43. szám, 1925. október 18. =­­ÜHa -= Megnyílt az állandó Hangos mozi! Bemutató előadás szeptem­ber 2-án este 8 órai kezdet­tel és szept. 3-án 5 és 8 órakor Táncol,kongresszus című kedves film. Nagyszerű kísérőm űsor. Rendes helyárak! Pontos kezdet! Előadáskezdet: d. u. 5 és este 8óra Helyárak: 80, 50 és 30 fillér ! Fütött terem! Kitűnő cigáyzene ! OLVASSA EL I Tisztelettel értesítem Kunszentmárton és vidéke t hivatalait és közönségét, hogy könyvkötészetemben mindenkor és min­den elfogadható árért, a legegyszerűbb és legdíszesebb kivitelben kötök köny­veket. Tisztelettel Szarvak János könyv­kötő. Könyvkötészeti munkák rendelé­sét efogadja Wolf Dezső is. (Piactér)

Next

/
Thumbnails
Contents