Szlankó István: A Tiszazug természeti viszonyai, gazdasági élete és fejlődése (Tiszaföldvár, 1981) / 0466-1985

02. (auftc* /éfaau : h 66. - /-l. A Tiszazug természet1 viszonyai, gazdasági élet e és fej l ődése Kiállításunk két fő egységből áll • Az első felében a természeti ieitétBialtat feltételeket, a másik felében pedig azt mutatjuk be, hogy az itt megtelepedő ember hogyan hcdit­ja meg a Tiszazugot, a kis őskori telepektől mekkora utat kel­let megtenni a városi rangra pályázó , jelentős iparral ren­delkező nagyközségekig, A Tiszazugban három , egymástól jól elkülönülő tájele­met találunk. Legnagyobb tengerszint feletti magasságúak a homokos területek. Sok helyen 95 méter fölé emelkednek. A földtörténeti múltban - a pleisztocén végéig - ösjzefü :g ­tek a Kiskunság homokjával, amit az erre húzódó Duna-ágak hor­dalékkúpjából fujt kix a szél . A következő szintet a 85 - 87 méteres átlagmagasuágu löszhátság képviseli . A Ti szát és a Köröst keskenyebb szélesebo sávoan letarolt , ala­csonyabban í'ekvő folyóvölgy szegélyezi. A folyók szabályozá­sa előtt ezt a területet a nagyobb árvizek rendszeresen elön­tötték. Tulajdonképpen egykori meanderek és övzátonyok kusza szövedéke mutatixató ki a finomabb mérések és vizsgálatok alapján. A kiállításon mindé t egy na t yméretü, lf 25 ooo mértékarányu szintvonalas terepasztallal tettük szemléle­tessé . A mélyfúrások és különböző vizsgálatok segítségével megismerhetjük a felszín alatti rétegeket , szerkezeti formá­kat is. 5-7 millió évvel ezelőtt - a pliocénben - csaknem hazánk egész területén a Pannon-tenger hullámzott. Ennek az üledékeit tárta fel a cserkeszőlői és a tiszafölüvári mélyfú­rás. (Mindkét helyen fürdőt telepitettek a feltörő aelegvie

Next

/
Thumbnails
Contents