Földvári Füge, 1999 (3. évfolyam, 1-6. szám)

1999-01-13 / 1. szám

Tiszaföldvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról Önkormányzati határozat módosítása- A támogatás odaítéléséről Tiszaföldvár Város Képviselő-testületének Szociális Egészségügyi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottsága a benyújtást követően dönt.- A beérkezett kérelmeket a bizottság együttesen , a többi lakáscélú támogatások viszonylatában egy ülésen az éves költségvetésben biztosított lakáscélú támogatások címén rendelkezésre álló pénzügyi keret teljes felosztásával bírálja el.- Az eljáró szerv döntését e rendeletben megjelölt támogatások tekintetében az ingatlan állagára és a kérelmezők szociális helyzetére figyelemmel hozza meg.- A támogatások iránti kérelem minden naptári év április 30. napjáig terjeszthető elő a Polgármesteri Hivatalban.- Az alábbi esetekben a kérelem határidőkorlátozás nélkül előterjeszthető, melyre e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételek fennállása esetén állapítható meg támogatás: a) elemi csapás miatt keletkezett károk helyreállítása b) a közvetlen életveszély elhárítását szolgáló elengedhetetlen állagmegóvási munkálatok elvégzése- A meghatározott határnapon túl előterjesztett és fedezet hiányában elutasított kérelmeket a következő év április 30. napjáig lehet megújítani.- Egyszeri vissza nem térítendő maximum 200.000 Ft összegű támogatásba részesíthető kérelmére az a fiatal házaspár, /a házastársak 35 éven aluliak/ akiknek külön-külön, vagy együttesen lakástulajdona vagy egészet kitevő résztulajdona, bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszonya, szolgálati lakásra vonatkozó lakás- használati joga nincs és nem is volt, kivéve a szükséglakást és az albérletet.- A támogatások csak egy jogcímen nyújthatók be, de az építést vagy vásárlást követően legkorábban 5 év elteltével műszakilag indokolt munkálatokra a támogatások - a kérelmezők jogosultsági feltételeinek fennállása esetén - egy jogcímen és egy ízben megállapíthatók.- Támogatásban részesülhetnek, akik családjában a közös háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, és a kérelem a rendeletben lévő célok valamelyikének megfelel.-Az együtt élők kötelesek jövedelemnyilatkozatot tenni.- A jogosultak közül az előterjesztett igények az alábbi sorrendben nyerhetnek kielégítést: a) az elemi csapás miatt bekövetkezett károk helyreállítása b) a közvetlen életveszély elhárítását szolgáló elengedhetetlen állagmegóvási munkálatok elvégzése c) korszerűtlen, zsúfolt, egészségtelen lakásviszonyok megszüntetése, rendelet­ben támogathatóként meghatározott módon d) építkezés e) vásárlás fi felújítás g) bővítés h) átalakítás i) korszerűsítés- A leírtaktól csak különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén lehet eltérni. A fentiek ebben az esetben is irányadók.- A különös méltánylást érdemlő körülmények a következők: a) a kérelmező háztartásában három, vagy több kiskorú gyermeket nevel b) a kérelmező kiskorú gyermekét /gyermekeit/ egyedül neveli c) a kérelmezők fiatal házasok /35 éven aluli/ d) 67 %o-ot elérő vagy meghaladó munkaképesség csökkenés e) korszerűtlen, zsúfolt, egészségtelen lakáskörülmények A rendelet 1999. január elsején lépett hatályba. Tiszaföldvár Város önkormányzat Kép­­viselő-testülete az 1993. szeptember 23-i ülésén a 41/1993./IX.23 / ÖKT. sz. határozatával döntött a Rendőrkapi­tányság Tiszaföldváron való elhelye­zéséről. A határozat a) szerint közművesített telket biztosít térítésmentesen a város központjában lévő 367 hrsz-ú önkor­mányzati tulajdonú területből, igény sze­rinti nagyságban. A határozat b) pontja szerint pedig át­adja határozatlan időre ingyenes hasz­nálatra a város központjában levő 1776 hrsz-ú 1558 m2 területű ingatlant és az azon levő három szintes irodaépületet. Az azóta eltelt időben a Kapitányság megvalósításával kapcsolatban előrelé­pés nem történt. Jelen ismereteink sze­rint a központi elképzelések inkább a zöldmezős beruházást támogatják. így az épület további hasznosításáról a Képviselő-testületnek gondoskodnia kell. Fentiek alapján Tiszaföldvár Város Képviselő-testülete a 41/1993./IX.23/ ÖKT. számú határozatának b) pontját hatályon kívül helyezi. Az a) pontban meghatározottakat to­vábbra is hatályban tartja. Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete következő ülését 1999. január 28-án, csütörtökön 14.00 órakor tarja melyre tisztelettel várja az érdeklődőket Figyelem! A határozatok, rendeletek szövegei szerkesztettek, így csak a lényegi dolgok kerültek kiemelésre. Természetesen, aki szeretné a rendelet, vagy határozat teljes szövegét megismerni, erre van lehetősége a Városi Könyvtárban, vagy a Polgármesteri Hivatalban.

Next

/
Thumbnails
Contents