Valló István szerk.: Győri Szemle 5. évfolyam, 1934.

Hellebronth Kálmán: Az ócsai és enesei Torkos-család

Az ócsai és enesei Torkos-család. 1 ) Városunknak és megyénknek ez a régi nemes családja, a 16. század végén tünt fel Győrött és csakhamar a város közigazgatását vezető családok közé emelkedett. A mai győri csaladok között alig találunk még egyet, amely városunk történetében hasonló régi és ál­landó közéleti szereplésre tekinthetne vissza. Az elmúlt századok alatt többen viseltek közülök előkelő városi és megyei tisztségeket; mint városbirák, főbirák, már akkor vezették a város ügyeit, mikor Győr még csak mezőváros 'és vár volt s még nem polgármester in­tézte a dolgait. Különösen nagy szerepet játszottak a török elleni küzdelmek idején; később sokan voltak közülük itt esküdtek, szolga­birák, táblabírák^ alispánok; azonfelül leikészek, ev. világi és egy­házi felügyelők; de a túlnyomóan ev. hitet valló családból akad győri bencés jószágkormányzó is; mások pedig mint katonák, vagy az irodalom terén szereznék nevet és érdemeket, sőt dicsőséget ha­zájuknak és Győr városának. Egy ilyen család története a város történetének is egy da­rabja, sőt a nemzeti történelemnek egy mozaikja. A 18. században még nagyon népes a család Győr városában, de a nagyi és rnár ekkor neves család tagjai csakhamar túlnőnek a jváros és a Imegiye keretein ; hivatásuk sokat elszólít közülök az or­szág más megyéibe, sőt külföldre is, úgyhogy számuk a városban egyre fogy. Időnként azonban állandóan visszatérnek az ősi földre. Az életpályák közül, amelyek magas szellemi és erkölcsi tulaj­donságokat kivannak, alig találunk egyet ,/s, melyen a Torkos­család valamelyik tagtja meg nem örökítette nevét, legyen az iro­dalom, tudomány, vagiy művészet. Találunk közöttük polgármestert Sopronban, szenátorokat Po­zsonyban és Modorban, mosoni, békési alispánt, főispánt; magas­rangú bírákat, szeptemvirt, a hétszemélyes tábla elnökét, a legfőbb törvényszék magyar osztályának elnÖKét; várőrség parancsnokát, vitéz kapitányokat, haditengerész-tisztet, aki egzotikus világokból hoz emléket Győrnek is, ügyvédeket, európai hirű orvost; mérnö­köket, állatorvost, kiváló gazdászokat és pomológusokat, a kertészet és méhészet rajongóit, hegedűművészt. Közben hely tartótanácsos 1, udvari tanácsost, kancelláriai előadót, majd később kir. tanácsost, miniszteri tanácsosokat; egyházi és orszgy. kjöveteket; a Szent Ist­ván-Rend, Lipót-Rend lovagjait, aranysarkantyús-vitézt. Egyházi téren; az ev. lelkészek egész sorát, dunáninneni püspököt, egyház­*) „Siebmacher s Wappenbuch" Nürnberg, 1894. és if j. Hellebronth K.: Családtörténeti jegyzetek Bpest, 1914.

Next

/
Thumbnails
Contents