Hadak Útján. A népvándorlás kor fiatal kutatóinak konferenciája (Szeged, 2000)

Istvánovits Eszter - Kulcsár Valéria: "Vadat űzni feljövének..." Egy csodaszarvas nyomában

ISTVÁNO VITS Eszter - KULCSÁR Valéria hun, mind a magyar variáns ennek az eredeti mon­dának humanizált változata lehet (KERÉNYI 1930, 146). Kerényi a perzsa Ezeregynap-ciklusban talált ilyen archaikus változatot, s ez alapján a gyökere­ket Közép-Ázsiában kereste (KERÉNYI 1930, 147). E teóriát erősítik az itt közreadott szövegek is. A Nart-eposzt jól ismerő — és részben vagy egész­ben létrehozó — oszétek elődeinek, az alánoknak közép-ázsiai kapcsolatait számos régészeti bizonyí­ték támasztja alá (ISTVÁNOV1TS-KULCSÁR 1998, 13). A probléma részleteire itt aligha kell kitérnünk. Fontos tény, hogy a Nart-eposz menekülő szarvasa ugyancsak leánnyá válik. A csodaszarvas totemisz- tikus jellege itt legalább annyira egyértelmű, mint a perzsa változatnál. A Nart-eposzban a szarvas minden esetben lánnyá változik, s minden esetben szoros kapcso­latba kerül az őt üldöző vadásszal, frigyre lép vele. A „vadász” itt leggyakrabban a szoláris hősök egyike, Szoszlan — hátán ott van a nap és a hold. A szarvassá változó menyasszony pedig a Napisten leánya.3 Különös frigyről van tehát szó. Ez esetben a csodaszarvasmonda kozmogóniai mítosz is lenne egyúttal?! Mindenesetre e pár utódai méltán nevez­hették magukat a Nap fiainak.4 Sajátos jelenség ugyanakkor, hogy egy változat szerint Szoszlan ha­lálát is csodaszarvas alakját öltő leány okozza. Sze­relmével reménytelenül üldözi a hőst, aki elűzi őt, s a leány ezért apjának, Balszagnak a kerekével — ugyancsak Nap-szimbólum (KALOEV 1988, 291) — pusztítja el. Többen kiemelték már, hogy a szarvas a vadász elől vízben tűnik el (Maeotis mocsarai). A Nart­eposz esetében is van olyan változat (Szoszlan ha­lála), ahol a szarvas tóparton válik leánnyá. Más­kor a vizet barlang helyettesíti. Ugyancsak általánosan elfogadott az a nézet, hogy jelentőséget kell tulajdonítanunk a vadászok számának, nevezetesen annak, hogy ketten veszik űzőbe a vadat. A Nart-eposzban ez nem így van, előfordul magányos vadász, de olyan is, amikor hármasban követik. Fel kell azonban hívnunk a fi­gyelmet a Szoszlan a Holtak Országában című vál­tozatra, ahol előbb Urizmag látja meg az arany- szarvast, majd az ő sikertelen kísérlete után Szoszlan indul a nyomába. Ha a két hős nem is tart együtt, de ketten próbálkoznak. Ráadásul ez a vál­tozat érthetőbb is, hiszen minden esetben egyetlen szarvasról van szó, s a leánnyá váló szarvas is csak egyetlen párt választ. A Kerényi-féle iráni változat­nak is jellemzője, hogy a két vadász nem egyen­rangú, s a szarvas igazából csak az egyiküké lehet (KERÉNYI 1930). Berze Nagy szerint a két vadász el­térést mutat a monda ősi szerkezetéhez képest, amire a két ős hangsúlyozása miatt lehetett szükség (BERZE NAGY 1927, 162). Az eddigiek alapján aligha lehet kétségünk az­zal kapcsolatban, hogy a hunok mondája5 igen szo­ros genetikai szálakkal kapcsolódik a Nart-ciklus csodaszarvas legendáihoz. Az összetartozás lehetőségét tovább erősíti az a tény, hogy nem a csodaszarvasmonda lenne a szkí- ta/szarmata/alán kultúrkörből az egyetlen átvétel a hunoknál. Elegendő itt csupán emlékeztetnünk az Isten kardja mondákra.6 SZOSZLAN A HOLTAK ORSZÁGÁBAN Történt egyszer, hogy este Szoszlan a nihaszon7 ül­dögélt. Egyszerre látja ám: leszegett fejjel, össze­görnyedve tér meg a vadászatról az öreg Urizmag. — Mi történt, Urizmag? — kérdezte Szoszlan. És Urizmag így válaszolt: — Hosszú életem során sok mindent láttam már, de olyan csuda dolog, mint ma, soha nem tör­tént velem. A nádasban vadásztam. Egyszerre csak látom ám, mintha a nap ragyogna fel a nád között, és a tisztáson megpillantottam egy dámszarvast. A szőre csupa arany. Megközelítettem egy nyíllövés- nyire, céloztam, és épp ki akartam lőni a nyilamat, amikor egyszerre csak valamennyi nyilam szétszó­ródott és valahová eltűnt — a tegezben nem maradt 3 A szkíta/szaka világban a szarvas a nap és a termékenység szimbóluma volt. Az életfával asszociálódott és ezen keresztül a Magna Mater-kultusszal állt szoros kapcsolatban (KUZMINA 1977, 104-106). 4 A nart szó etimológiája vitatott. V. I. Abajev szerint a mongoloktól átvett ‘nara ’ = ‘Nap ’ szóból vezethető le (KALOEV 1988, 279— további irodalommal). 5 És természetesen a magyaroké is. 6 A kérdés összefoglalását a korábbi irodalommal Id. MAKKAY1995! 7 A nart férfiak tanácskozótere. 354

Next

/
Thumbnails
Contents