Csengeri Piroska - Tóth Arnold (szerk.): A Herman Ottó Múzeum évkönyve 55. (Miskolc, 2016)

Történettudomány - Bodnár Mónika: Égerszög 18–19. századi társadalma az anyakönyvek tükrében (1760–1831) - Gyulai Éva: Gezeichnet durch Maria Joseph Peschka – Miskolci kamarai tervrajzok, 1773. Előtanulmány az új várostörténeti kiállításhoz

A Herman Ottó Múzeum Évkönyve LV (2016), 197—226. ÉGERSZÖG 18-19. SZÁZADI TÁRSADALMA AZ ANYAKÖNYVEK TÜKRÉBEN (1760-1831) Bodnár Mónika Herman Ottó Múzeum, Miskolc Absztrakt: Égerszög egy apró település három történelmi vármegye (Borsod, Gömör, Torna) határán, a történelmi Torna, a mai Bor- sod-Abaúj-Zemplén megyében. Lakosainak száma évtizedek óta lényeges csökkenést mutat, napjainkra alig haladja meg a félszázat. A tanulmány a település legrégebbi anyakönyvének (1760-1831) adatait elemezve nyújt képet az akkori faluról. Utal a település társadalmi viszonyaira, felsorolja a településre jellemző családneveket, a faluban élő nemeseket, az itt szolgáló lelkészeket és tanítókat. A keresztelési anyakönyv adatai alapján bemutatja a névadási szokásokat. A házassági anyakönyv adatai alapján utal a házasságkötések endogám illetve exogám arányára, bemutatja a házassági kapcsolatok földrajzi jellemzőit. A halotti anyakönyvi adatokat vizsgálva szól a halál okáról, az elhunytak életkoráról, valamint arról, hogy hány nap után temetik el a halottat. A keresztelési és halotti anyakönyvek adatai összevetve megállapítja, hogy Égerszög a 19. század első harmadában lélekszámát tekintve egy intenzíven fejlődő település. Kulcsszavak: társadalomnéprajz, nemes Tartzali Szabó család, névadási szokások, házasságkötési szokások, halotti anyakönyvi bejegyzések BEVEZETŐ 2014-ben az égerszögi székhelyű Eger Ág Alapítvány, név szerint Tóth György és felesége, Marika kérésére kezdtem el foglalkozni a faluval. Munkámat a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.1 A munka egy részét az anyakönyvi kutatások jelentették. Égerszög református egyházának anyakönyvei 1760-tól maradtak fenn. Az anyakönyvek őrzési helye Szuhogy, ugyanis az égerszögi református egyház jelenleg ennek fiiiájaként működik. Ezek az anyakönyvek tartalmazzák az égerszögi anya­egyházhoz tartozó Gömör megyei Kánó leányegyház anyakönyvi bejegyzéseit is. Jelen tanulmányomban az első, vegyes (házassági, születési és halotti) anyakönyv Égerszögre vonatkozó feldolgozását adom közzé, mely­nek bejegyzései 1831-ig tartanak,2 ezzel magyarázható az időintervallum megválasztása. A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA Közigazgatásilag Égerszög három történeti várme­gye — Borsod, Gömör és Torna — határán, ez utób­binak területén, vagyis a történeti Torna megye alsó járásában, napjainkban Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1 NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma, pályázati azonosító: 3802/05361 (új pályázati azonosító: 201102/02361). 2 ÉREa edelényi járásában található. Földrajzi elhelyezkedését tekintve a Bódva-völgyének alsó részén, ezen belül is a Bódvaszilasi-medencében, az Éger-patak (másképpen Rét-patak, Henc-patak) völgyében fekszik. Ezen túlme­nően a Galyasághoz is sorolható, annak egyik központi települése, Teresztenye, Szőlősardó, Tornakápolna és Varbóc települések mellett (KÓSA-FILEP 1983,100; DÉNES 1998, 273; BOGSÁN-KOLESZÁR 2002, 26-33). A mai Égerszög területén a középkorban Kovácsi nevű falu állt. Miután ez elpusztult, a 13. században a í>öjtefólde nevet kapta, majd az Árpád-ház kihalását követő zavaros időszakban nevezték el Égerszögnek (DÉNES 1973,121; 1983,10-28; 1998,279; SÁRKÖZY 2006,34, 58—60). Az évszázadok során többen is birtokolták ezt a területet. Az 1549. évi dikaösszeíráskor helyi nemesek voltak a birtokosai. Az 1660. évi tornai nemesek össze­írása nemes Forgách Györgyöt és Tősér János armális nemest említi égerszögiként (SÁRKÖZY 2006, 35). A történeti források szerint a 14. században már plébániával rendelkezett. Templomát Tömöri Elus János építtette (DÉNES 1998, 282). Ez kőtemplom lehetett, hiszen 1348-ból ilyet említenek (MOLNÁR 1935,147). 1332/37-ben a pápai tizedszedők megemlítik Dénes nevű papját (SOÓS 1985, 569; DÉNES 1998, 282). 1412-ből Jakab nevű plébánosának neve maradt fenn (MOLNÁR 1935, 147).

Next

/
Thumbnails
Contents