Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 34 (1989) (Pécs, 1990)

Természettudományok - Bálint Zsolt: A Kárpát-medence boglárkalepkéinek revíziója (Leipodtera, Lycaenidae)

A KARPAT-MEDENCE BOGLÁRKALEPKÉI 49 Megjegyzések egyes fajokról Lycaena helle (D. & Sch.) A faj régi felvidéki adatait Kudrna (1974) megbízha­tatlannak tartja. Rebel (1911) herkulesfürdői példányá­nak hitelessége is kérdéses. Egykori, magyarországi adatai (Szolnok, Szeged) ma már ellenőrizhetetle­nek, mivel a Kárpát-medence belsejének növény- és állatvilága a folyamszabályozásokkal rendkívüli mér­tékben átalakult (Bálint és Janáky 1988). A Kárpát­medencében jelenleg csak két populációja ismeretes: egyik az Avasság szegélyén (a Szatmár-beregi sík ke­leti szélén) és a Barcaságban (Bálint és Szabó 1981, Szabó 1982). Alfaji tagolódásával az európai területek­re nézve Meyer (1982) foglalkozott. Munkájában nem tesz említést a Partium-béli és az erdélyi populáció­ról. A helle törzsalakja Bécs környékéről származik; véleményem szerint a kárpát-medencei populációk megegyeznek a helle helle-wél. Lycaena dispar rutila (Werneburg, 1864)=Lycaena dispar hungarica Szabó, 1956, syn. n. A Szabó által leírt ssp. hungarica a közép-európai ssp. rutila szinonimja. Szabó leírásában nem találni olyan bélyegeket, amelyek csak a magyarországi po­pulációt jellemeznék. A ssp. hungarica leírása (Szabó 1956) teljesen ráillik a Berlin környékéről származó Werneburg-félQ alfajra. A Szabó által annyira hangsú­lyozott kétnemzedékűség sem lehet egyedüli, bizo­nyító erejű taxonómiai bélyeg. Ráadásul a dispar (Ha­worth, 1803) és alfajai csak Európa hűvösebb részein egynemzedékesek (Forster és Wohlfahrt 1955, Higgins és Riley 1983). Nagy elterjedésű fajok esetében észak felé haladba a nemzedékek csökkenése, illetve dél fe­lé haladva azok növekedése általános jelenség, amely közvetlenül összefügg a tápnövény gyorsabb vagy lassúbb életciklusával. Szabó nem jelölte ki a hungarica típuspéldányait, így a leírásban megadott lelőhelymeghatározás alap­ján gyűjteményéből (Szabó teljes gyűjteménye a Ter­mészettudományi Múzeum lepkegyűjteményébe ke­rült) egy hím és egy nőstény L. dispar-t választok ki a Lectotípus és a Paralectotípus példány kijelöléséhez. Adataik: Lectotípus ((f): „Budapest, 1939. VI. 4., Dr. Szabó"(nyomtatott cédula); „Coll. R. Szabó, TtM, Bu­dapest" (nyomtatott cédula); „Lectotypus, L. dispar hungarica Sz., (a hátoldalon:) kijelölte, designated by Zs. Bálint 1987" (piros szegélyű cédula). Paralectotípus (9): „Budapest, 1931. V. 31., Dr. Sza­bó" (nyomtatott cédula); „Coll. R. Szabó, TtM, Buda­pest" (nyomtatott cédula); „Paralectotypus, L. dispar hungarica Sz., (a hátoldalon:) kijelölte, designated by Zs. Bálint 1987" (piros szegélyű cédula). A típuspéldány-sorozatban (syntípusok) 18 dV és 6 99 található. A Lecto-, Paralecto- és a syntípusok a Természettudományi Múzeum lepkegyűjteményé­ben vannak. Lycaena (Heodes) virgaureae balcanicola (Graves and Hemming, 1928) = Lycaena virgaureae pyronitens Szabó, 1956, syn. n. Szabó nem tud a ssp. balcanicola-völ, amikor leírja a pyronitens-t (Szabó, 1956). A két taxont egymástól nem lehet elkülöníteni, a pyronitens típussorozata (Mátra hegység, 2 dV és 2 9 9) minden szempontból azonosságot mutat a Kárpát-medence és a Balkán többi vidékein gyűjtött virgaureae példányokkal. A virgaureae az egész Kárpátokban előfordul, és a Báná­ton át összeköttetésben áll a balkáni populációkkal. Alfaji elkülönítésük nem indokolt. Szabó ez esetben sem jelölt ki típusokat, így azok kijelölését itt végzem el. A típuspéldányok adatai: Lectotípus (d 1 ): „Csv., VII. 11. "(ceruzával, kézzel írt cédula); „1932. VII. 11., Mt. Mátra, Coll. Dr. Szabó" (nyomtatott cédula); „Coll. R. Szabó, TtM, Budapest" (nyomtatott cédula); „Lectotypus, H. virgaureae pyro­nitens Sz., (a hátoldalon:) kijelölte, designated by Zs. Bálint 1987" (piros szegélyű cédula). Paralectotípus (9): „Csv., VII. 11. "(ceruzával, kézzel írt cédula); „1932. VII. 11., Mt. Mátra, Coll. Dr. Szabó" (nyomtatott cédula); „Coll. R. Szabó, TtM, Budapest" (nyomtatott cédula); „Paralectotypus, H. virgaureae pyronitens Sz., (a hátoldalon:) kijelölte, designated by Zs. Bálint 1987" (piros szegélyű cédula). A típuspéldányokat (Lectotypus d\ Paralectotypus 9, Syntipi (1 cf és 1 9) a Természettudományi Mú­zeum Állattára őrzi. Lycaena (Heodes) tityrus (Poda) Az irodalomban (Popescu-Gorj 1947 és 1980, Сарще és Kovács 1987) feltűnik a ssp. subalpinus (Speyer, 1851) is, mint a Keleti- és a Délnyugati-Kárpátok alfa­ja. A rendelkezésemre álló anyagok megvizsgálása után megállapítottam, hogy a Keleti- és Déli-Kárpá­tok tityrus populációi lényegesen különböznek az al­pesiektől s egy még ismeretlen alfajt képviselnek, amelyet Lycaena (Heodes) tityrus argentifex ssp. n. né­ven írok le a későbbiekben. Lycaena (Heodes) alciphron (Rótt.) Hazánkban csak a törzsalak fordul elő, s ha sziget­szerűen is, de az egész országban megtalálható. He­lyenként (homokpuszta-rétek, dolomit-sztyepprétek) gyakori lehet. Gozmány (1968) a ssp. chairemon ma­gyarországi előfordulását említi. Valóban találkozha­tunk hazánkban chairemon-szerű példányokkal, szin­te mindenütt, de ezek csak egyedi eltérések, ún. „fe­notípusok" (Varga 1960a). Az igazi chairemon na­gyobb, a lila behintés szárnyaik felszínén kevesebb, fonákjuk fehéres és a rajzolat fejlett, élénk. Az igazi chairemon-t a bánáti (Herkulesfürdő, Mehádia, Orsó­vá) példányok képviselik. Lycaena (Palaeochrysophanus) hippothoë (L.) Hazánkban a hippothoë-nek két alfaját különböz­tetjük meg (Fazekas 1978, Fazekas és Balázs 1979, Gozmány 1968, Rézbányai 1979, Szabó 1956). Fazekas és Balázs (1979) tévesen jelölik meg a sumadiensis tí­puslelőhelyének Kaposvárt. Szabó gyűjteményében csak Hetesen (Somogy megye) gyűj4ött magyarorszá­gi hippothoë-kat találtam, és a leírásban is (Szabó 1956) egyértelműen Hetest jelöli meg „locus typicus"­ként a szerző.

Next

/
Thumbnails
Contents