Bárth János szerk.: Cumania 24. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2009)

Merinu Éva: Helvécia településtörténete 1891-1912

CUMANIA 24., Kecskemét, 2009 285 MERINU ÉVA HELVÉCIA TELEPÜLÉSTÖRTÉNETE 1891-1912 ELŐSZÓ A 18-20. századi Duna-Tisza közi népmozgásokról a településtörténeti és te­lepülés-néprajzi kutatás az 1980-as évek elejéig elég kevés ismeretanyagot tárt fel. A 19. és 20. század fordulója táján megjelent vármegye- és helységmonográfiák 1 a török utáni telepítésekről, a telepesek számáról elég felületes leírást adnak. Több ismeretet köszönhetünk az 1920-30-as években megélénkülő és szakszerűvé váló helytörténeti és településtörténeti kutatásoknak, különösen egy-egy mezőváros tanyáinak kialakulásáról, történetéről készültek tanulmányok. 2 Kiemelkedő jelentő­ségű Tálasi Istvánnak a Kiskunságról megjelent történeti-néprajzi munkája. 3 A Duna-Tisza közi települések történetéről gazdag leírások születtek 4 a töb­bek között Janó Ákos és Fekete János tollából. Bárth János szerkesztésében pedig létrejött Kecel monográfíája\ A Duna-Tisza közi migrációkutatásban kiemelkedő szerepe volt Juhász Antalnak 6, aki 1990-ben munkaközösségével egy sorozatot indított el Migráció és település a Duna-Tisza közén címmel. Kecskemét pusztáiban a filoxérapusztítás következtében újabb és újabb szőlő­telepítések indultak meg, amelyek gyümölcseként községek születtek. E községek településtörténetéről is készültek kisebb leírások: Hetényegyháza történetéről Bodócs Gyula és Kőfalviné Ónodi Márta jóvoltából 7; Katonatelep kialakulásáról Váry István tollából 8; a „Miklós" szőlőtelep létrejöttéről pedig Pintér János tanul­mányából.'' BEVEZETÉS Helvécia község születését a pusztításnak köszönheti. A pusztítás neve: filoxé­ra vastatrix. A filoxérát (szőlőgyökértetűt) Amerikában 1856-ban fedezték fel. Európába 1858-1862 között, szőlővesszőkön hurcolták be. E szőlőbetegség Franciaország­1 BOROVSZKY Samu 1909. GALGÓCZY Károly 1877. 2 MÁRKUS István 1943. SZABÓ Kálmán 1936. 3 TÁLASI István 1977. 4 JANÓ Ákos 1965. FEKETE János 1974. s BÁRTH János 1984. 6 JUHÁSZ Antal 2005. 7 BODÓCS Gyula 1956. KŐFALVINÉ ÓNODI Márta 2002. 8 VÁRY István 1938. " PINTÉR János 1978.

Next

/
Thumbnails
Contents