Horváth Attila – Orosz László szerk.: Cumania 6. Historia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1979)

Illyés B.–Illyés K.: Kiskunsági hadtörténeti adalékok a napóleoni háborúk végéig

ILLYÉS BÁLINT-ILLYÉS KATALIN KISKUNSÁGI HADTÖRTÉNETI ADALÉKOK A NAPÓLEONI HÁBORÚK VÉGÉIG Bevezetésként előre kell bocsátanunk témaválasztá­sunk, szakmai válogatásunk indítékait. Témánk köz­lésére sarkallt bennünket a magyar hadtörténet össze­foglaló műveivel szemben mutatkozó hiányérzet, mely meglepi a kutatót, mikor tájegységenként konk­rét formában keresi a katonai verbuválásoknak, va­lamint azok helyi következményeinek fölsorolását. Indított bennünket az a minőségi különbség, mely kétségtelenül megnyilvánul a katonaállítás lebonyolí­tásakor a nemesi vármegyék, valamint a Kiskunság területén. Vizsgálódásunkat lényegében szűkítettük a kun­szentmiklósi levéltári anyagra. Tettük pedig ezt azon meggondolástól vezéreltetve, hogy használható publikációs anyag áll az olvasó rendelkezésére a hala­si közleményekből az Alsó-Kiskunság katonai meg­mozdulásairól. Továbbá Kunszentmiklós volt hábo­rúk idején a bevonulási központ földrajzi okokból az egész Jászkunságban nagyjából a múlt század köze­péig. Eleve nem vehettük számításba a második vi­lágháború után megsemmisült fülöpszállási levéltári anyagot, és le kellett mondanunk szakmai szolidaritás miatt a leközlés előtt álló szabadszállási szakmai anyag részletezéséről. Helyette ahhoz az információs forráshoz nyúltunk, amelyet indokolatlanul hanyagol el — a megközelítés kétségtelen nehézségei ellené­re — kutatásunk: a 18. század végének, valamint a 19. század elejének magyar nyelvű hírlapi anyagához. Ez utóbbi kapcsolja ui. hazánk hadtörténetéhez a Jászkunság katonai megnyilvánulásait, beillesztvén azokat a magyar hadállítás szerves kiegészítéseként, beágyazván őket kontinensünk politikai történetébe. Az elkövetkezőkhöz elengedhetetlenül szükséges általános szakmai ismereteink vázlatos fölújítása. Em­lékeztetnünk kell az 1715. évi országgyűlésre, mely megszavazta az állandó hadsereg fölállítását, továbbá arra, hogy 1701-ben állapították meg a huszárezredek hadi létszámát 1067 főben, mely állományban 6 svad­ron volt, s 2 századból állt egy svadron. 1771-től ki­képezték a huszárságot a gyalogharcra is. Az önálló jászkun huszárezredet 1756-ban állították föl, majd 1800-ban a nemesi fölkelő sereg feloszlatásakor át­szervezték reguláris lovassággá, s átadták a nádor tu­lajdonába Palatinale Regement néven. A napóleoni háborúk sorozatos vereségei tették elodázhatatlanná Ausztria haderejének újjászervezé­sét, s ezt alkalmatos emberre bízták Károly főherceg személyében. E tapasztalt hadvezér helyesen értékelte Napóleon fölényének katonapolitikai hátterét: na­gyobb tömeget, harcrakész hadsereget csak akkor állíthat szembe a birodalom, ha leszállítják a katonai szolgálati időt. 1 Ezt a rövidített szolgálati időt emle­gették jegyzőkönyveink capitulatio néven. A szolgála­ti idő leszállítását ellenezték a hivatásos katonák, mi­vel nem tartották befejezhetőnek a kiképzést ennyi idő alatt, birtokos nemességünk, a rendek pedig egye­nesen azt hangoztatták, hogy a „capitulatio nem felel meg a nemzet karakterének." 2 Országgyűlésünk esetenként ajánlotta meg a had­erőt 1715-től. Nem vállalták ugyan az állandó létszá­mon való tartást, de biztosították a megszavazott em­beranyag bevonultatását. A létszámigények növeke­dése miatt aztán szükségszerű volt a hatóság beavat­kozása: kijelölték a sorozási körzeteket, megszabták a szolgálati időt, majd bevezették az összeírást 1830­1 Javaslata: a gyalogságnak 8, a lovasságnak 10, a műszakiak­nak 12 évi szolgálat; 1802-ben 2 esztendővel megtoldot­ták a javasolt határidőket. 2 DOMANOVSZKY Sándor: József nádor élete. Bpest. 1944. pp. 308-9. 63

Next

/
Thumbnails
Contents