Horváth Attila – Orosz László szerk.: Cumania 6. Historia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1979)

Henkey Gy.: Kalocsa és környéke népességének etnikai embertani vizsgálata

HENKEY GYULA KALOCSA ÉS KÖRNYÉKE NÉPESSÉGÉNEK ETNIKAI EMBERTANI VIZSGÁLATA Л) Vizsgálati körülmények, népmo^galom, népesedés­történeti adatok. Anyag és módszer Kalocsán és környékén az etnikai embertani vizs­gálatokat 1961 és 1973 között végeztem. Helytörté­nészek, pedagógusok, diákok kísértek házról házra, illetve irányították hozzám a tüdőszűrés alkalmából az őslakosokat. Mindenkit megvizsgáltam, aki ebbe önként beleegyezett. A tizenöt helységben összesen 4358 felnőtt személyt vizsgáltam meg az alábbi rész­letezés szerint: férfi nő összesen Szakmar 264 271 535 Homokmégy 239 229 468 Öregcsertő 96 85 181 Drágszél 64 80 144 Kalocsa 189 203 392 Dunapataj 207 233 440 Ordas 71 55 126 Fájsz 205 200 405 Dunaszentbenedek 48 54 102 Foktő 117 145 262 Úszód 56 79 135 Géderlak 99 102 201 Miske 136 157 293 Bátya 165 162 327 Dusnok 173 174 347 összesen 2129 2229 4358 Az 1970. évi népszámlálás során a tizenöt helység­nek összesen 48 119 lakosa voltí 1 így az általam vizs­1 1970. évi népszámlálás 20, Bács-Kiskun megye adatai. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1972, 412—415. 2 BÁRTH János : Migráció és kontinuitás egy Duna-melléki táj népesedéstöfténetében. Cumania II. (1974), 285—329. 3 BÁRTH János: i. m. Cumania II. (1974), 290. 4 BÁRTH János: i. m. Cumania II. (1974), 292, 303. gáltak száma az összlakosságnak 9.06%-a. A vizs­gált helységek népessége szinte kivétel nélkül ma­gyar, a Központi Statisztikai Hivatal 1966. július 5-én kelt levele szerint 1960-ban Dusnokon 157 személy vallotta magát egyéb délszlávnak, ami a dusnoki la­kosság 4.1%-ának felel meg. Meg kell azonban je­gyeznem, hogy Miske, Bátya és Dusnok lényegében kétnyelvű községek, Miskén a családnevek negyed része szlovák, Bátyán és Dusnokon pedig harmada, illetve fele dalmát eredetű. A vizsgált népességek kontinuitására és származá­sára nézve Bárth János fontos adatokat közölt 2 , aki elsősorban a kalocsai érseki uradalom 1725. évi ur­báriuma alapján ismerteti a népesedéstörténeti ada­tokat, de kitér az 1696 és 1744 közötti összeírások és telepítések adataira is. Az 1725. évi urbárium népe­sedéstörténeti szempontból azért különösen fontos, mert abban nemcsaka családnevek, hanem személyen­ként a származás helye is fel vannak tüntetve. Bárth szerint többségében kontinuus népességű települé­sek Úszód, Foktő, Fájsz, Ordas és Dunapataj. Az ur­báriumnak Kalocsára vonatkozó adatai különösen értékesek számunkra, mert Szakmar, Homokmégy, öregcsertő és Drágszél is Kalocsa szállásai voltak. Az 1725. évi urbárium szerint 98 kalocsai lakos közül 59 kalocsai eredetű, 23 pedig környékbeli, így a ka­locsai és a környékbeli népesség együtt a lakosság 83.7%-át tette ki. Bárth azt is megjegyzi, hogy a kalocsai származásúnak feltüntetettek nagy többsége magyar nevű 3 . Dunaszentbenedek lakossága a XVIII. század elején még lakott helyként szereplő, szomszé­dos Karáról költözött át 4 . A XVII. század végén és a XVIII. század elején sokan Pest—Pilis—Solt vár­megye felső részéből költöztek Kalocsa környékére. Különösen (Géder)Lak és Miske újranépesítésében volt nagy szerepük a felső Pest megyei bevándorlók­401

Next

/
Thumbnails
Contents