Horváth Attila – Orosz László szerk.: Cumania 6. Historia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1979)

Henkey Gy.: Kalocsa és környéke népességének etnikai embertani vizsgálata

nak. A géderlakiak 54.2%-а és a miskeiek 68.2%-а származott Pest megye északi részéből. Bárth Miskét szlovák többségűként említi, az urbáriumban szerep­lő családnevek többsége viszont magyar 5 . A jelentős számú magyar népesség átmeneti elszlovákosodása a XVIII. században Miskén nem egyedülálló jelenség. A szlovák telepítésűnek tartott Békéscsabán és Szarvason 1725-ben 6 valamint a Bács-Kiskun megyei Dunaegyházán 1720-ban és 1770-ben jelentős szám­ban írtak össze magyar nevűeket. Tóth-Szöllős sze­rint Dunaegyháza vonatkozásában feltehető, hogy a magyar nevű családok már a török időben itt éltek, és a törökök elvonulása után visszaszivárogtak 7 . 1701­ben Dusnokot és Bátyát még magyar nemzetiségűek lakják, de később mind a kettő dalmát lett. Minden­esetre az 1725. évi urbáriumban közölt 28 dusnoki családnévből 14 magyar eredetű 8 . Bátya nem volt ér­seki birtok, így az 1725. évi urbáriumban bátyai ada­tok nem szerepelnek, viszont a kalocsai, a miskei és a dusnoki urbáriumban szereplő nyolc bátyai szárma­zású közül hat magyar nevű, egy családnév pedig bizonytalan eredetű (Csilás). Bárth rámutat arra, hogy a felföldi parasztság közül sokan őseik egykori lakóhelyére tértek vissza, különösen Miskére, (Gé­dei)Lakra és Kalocsára 9 . Ezen utóbbival összhang­ban van, hogy a kalocsai érsek Nyitra megyébe mene­kült jobbágyait visszatelepítés céljából összeír­ták. 10 5 BÁRTH János: i. m. Cumania II. (1974), 286, 308-309. 6 EMBER Győző: Az új rátelepülő Békés megye első össze­írásai 1715-1730, Békéscsaba, 1977, 131-133, 148-149. 7 TÓTH SZÖLLŐS Mihály: Dunaegyháza község története 1. rész. Dunaegyháza, 1968, 18 — 20. 8 BÁRTH János: i. m. Cumania II. (1974), 285, 312. 9 BÁRTH János: i. m. Cumania II. (1974), 292. 10 ECKERT Irma: A kalocsai hímzés eredete és fejlődése. Sze­gedi Füzetek — Acta Litterarum Ac Scientiarum Reg. Universitatis Hung. Francisco-Josephinae, Sectio Philo­logica VIII. (1935), Szeged, 59. 11 MARTIN Rudolf-SALLER Karl: Lehrbuch der Anthro­pologie I—IV. 1957—66, Stuttgart. 12 MARTIN Rudolf­SALLER Karl: i. m. 13 WENINGER Josef: Die antropologischen Methoden der menschlichen Erbforschung. Handbuch der Erbbiologie des Menschen IL, 1940, 1-50, Berlin. 14 THOMA Andor: Folytonos eloszlású jellegek variációjának mérése. Anthrop. Közi. 4. (1957), 70-72. A felvétel és feldolgozás módszere Martin technikájával 11 az alábbi méreteket vettem fel: testmagasság, ülőmagasság, fejhossz, fejszéles­ség, homlokszélesség, járomívszélesség, morfológiai arcmagasság, állkapocsszögletszélesség, orrmagasság és orrszélesség. A szemszínt és a hajszínt a Martin­- Schulz szemszín-, illetve a Fischer—Saller hajszín­tábla alapján rögzítettem. A morfológiai jellegek felvételét Martin 12 és Weninger 13 előírásai szerint végeztem. Az anyag statisztikai jellemzésére a követ­kező paramétereket adom meg: esetszám (N), arit­metikai átlag (M), variancia (s 2 ), szórás (s), terjede­lem (V) és a Howells-féle szigma ráció. 14 В) Л Kalocsa környéki népesség s^omatológiája E fejezet keretében kizárólag a 24—60 évesekkel foglalkozom. A népességre jellemző alapadatokat az 1 —19. táblázatok tartalmazzák. A népességet ember­tani szempontból az alábbiak jellemzik. Testmagasság A testmagasság átlaga mindkét nemnél nagykö­zepes, de helységenként eléggé jelentős különbségek vannak. Férfiaknál a legmagasabbak a drágszéliek és az ordasiak, nőknél a drágszéliek és a szakmáriak, legalacsonyabbak férfiaknál a dusnokiak és a fok­tőiek, nőknél a géderlakiak és az uszódiak. Megjegy­zem, hogy Kalocsa és volt szállásai népességének át­laga férfiaknál 0.77, nőknél 0.98 cm-el magasabb a Kalocsa környéki átlagnál. Ülőmagasság Az ülőmagasság átlaga mindkét nemnél a drágszé­lieknél és az öreges értői éknél a legmagasabb, a leg­alacsonyabb férfiaknál a géderlakiaknál és a foktőiek­nél, nőknél a géderlakiaknál és a fajsziaknál. Kalocsán és környékén az átlagos fejhossz mindkét nemnél „hosszú", de az egyes helységekben eléggé jelentős különbségek vannak. Férfiaknál leghosszabb a fej Ordason és Öregcsertőn, legrövidebb pedig Faj szón és Úszódon, a nőknél leghosszabb Dunapata­402

Next

/
Thumbnails
Contents