Horváth Attila – Orosz László szerk.: Cumania 6. Historia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1979)

Békevári S.: A MagyarTanácsköztársaság helyhatalmi szerveinek létrejötte, első intézkedései és fejlődése Kecskeméten (1919. márc. 21–ápr. 10.)

szinte érezhető, hogy „a nagy történelmi készülődés benne volt a város levegőjében. A fővárosból érke­zők hoztak bizonyos híreket, de arról a nagy egészre nem lehetett következtetni." 7 Ez a légkör nagy lehe­tőséget adott a különböző változásokat találgató hí­rek elterjedésére. A városban egyesek tudni vélték — persze ellen­őrizhetetlen forrásból —, hogy az orosz csapatok Románia—Lemberg—Németország felől viszonylag gyorsan haladnak Magyarország felé. 8 E hírből any­nyi volt igaz, hogy ebben az időben Szovjet-Ukrajna Vörös Hadseregének „. . . csapatai valóban nagysze­rű teljesítményeket értek el és március 20-ig egészen Zsmerinkáig nyomultak előre." 8 Л Elterjedt a városban az a találgatásokkal, jóslások­kal kiszínezett hír is, hogy a kormány véglegesen el­halasztja a nemzetgyűlési választásokat „. . . addigra, amíg a zűrzavaros állapotok elsimulnak, lecsende­sednek." 9 E hír alapját nyilvánvalóan az a tény ké­pezi, hogy a Berinkey-kormány utolsó, 1919. március 20-i ülésén az igazságügyminiszter „indítványozza a nemzetgyűlési választások elhalasztását." 9 /* Ilyen körülmények között és ilyen politikai han­gulatban érte 1919. március 21-én este a város veze­7 Uo. 8 Párttörténeti Intézet Archívuma. A Tanácsköztársaság Anyagait Gyűjtő Bizottság. 11/29. 5. old. Összesítő jelen­tés a magyarországi bolsevizmus történetéhez alapul szol­gáló kecskeméti vonatkozású adatokról. írta: Dr. Tor­mássy István. (Továbbiakban: PI. Arch. TAGYOB) (A továbbiakban: T. I. jelentése.) 8/a LIPTAI Ervin: A Magyar Tanácsköztársaság, Kossuth Könyvkiadó, 1965. 117. old.; TI. jelentése 6. old. 9 PL Arch. TAGYOB 11/29. TI. jelentése 6. old. 9 ' a MMTVD. 5. köt. 608. old. 0 Tóth László visszaemlékezése. Maga a távirat, a kutatások jelenlegi állásáig még nem került elő. (A szerző gyűjtése.) 1 L. „Új világ születik" с cikk, Kecskemét és Kiskunság 1919. Vörös Lobogója alatt, Kecskemét 1959. (Szöveg­gyűjtemény egykori helyi hírlapokból. A Katona J. Megyei Könyvtár kiadásában. (Stencil). E tényekkel ellentétben Weither Dániel elvtárs azt írja erről, hogy a városban március 21-én a hatalomváltozás­sal kapcsolatos kérdésekre „feleletet adni senki sem tu­dott", és hogy csak másnap, március 22-én lett „ . . . min­den nyilvánvaló" (Kiskunság 1959. március—április sz. 4. old.) A kutatások jelenlegi állása alapján az előbbi körül­mény látszik bizonyítottnak, minthogy az egész város számára mindent nyilvánvalóvá tevő és másnap reggel 9 órakor megjelenő plakátok a fent említett távirat alap­ján készültek el a március 21-ről 22-re virradó éjszaka Tóth László megrendelése alapján. Tóth L. közlése és a Bács-Kiskun Megyei Levéltár plakátgyűjt. 1. sorsz. (Továbbiakban BKML.) tőségét a Kecskemét város főispáni hivatalának meg­szervezésével megbízott Tóth László — az akkori főispáni titkár jelölt — nevére érkező, s hiteles híre­ket tartalmazó hivatalos fővárosi távirat. E távirat lakonikus szavakkal közölte: a kormány lemondott; a két munkáspárt egyesült és közösen kikiáltották a proletárdiktatúrát; s hogy Garbai lett az elnök. Tóth László a távirattal azonnal a nyomdába sietett, de menet közben a városháza árkádjai alatt a hamarjában odasereglett érdeklődő sokaság előtt hangosan fel­olvasta a szenzációs hírt közlő sorokat. 10 Tehát — amint dr. Molnár Frigyes elvtárs is írja — „a hír estefelé érkezett a városba." 11 E forradalmi változásokról érkezett hírek a kecs­keméti munkásság legöntudatosabb forradalmi veze­tőit azonnali cselekvésre késztették a helyi politikai hatalom átvétele és a proletárdiktatúra kecskeméti hatalmának megszervezése érdekében. II. A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG KECSKEMÉTI HELYHATALMI SZERVEINEK LÉTREJÖTTE, TEVÉKENYSÉGE ÉS FEJLŐDÉSE (1919. március 22—április 10-ig) /. Л Kecskeméti Direktórium létrejötte és politikai tevé­kenységének kibontakozása а) Л direktórium megszervezése és tevékenységének kezdete 1919. március 22-én reggel 9 óra előtt a már ismerte­tett módon készült plakátok frissen ragasztott példá­nyai nagybetűvel hirdették: „Proletár testvérek! Kecskemét Népe! Munkások! Katonák! Polgárok! A megszálló ellenség új területeket követel. Az utolsó falat kenyerünket nem adjuk! A polgári kormány le­mondott! Az ország vezetését a szociáldemokraták vették át, akik egyesültek a börtönből kiszabadult kommunista testvéreinkkel. Éljen a proletárdiktatú­ra!" Majd közli a lakossággal: „A város vezetését 15 tagú Direktórium vette át, amely a munkás- és katona­tanácsból alakult". Végül tudatosítja azt, hogy a fegy­vereket be kell szolgáltatni, és hogy a városházán csak igazolvánnyal lehet tartózkodni. Ez a felhívás hirdeti 320

Next

/
Thumbnails
Contents