Horváth Attila – Orosz László szerk.: Cumania 6. Historia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1979)

Békevári S.: A MagyarTanácsköztársaság helyhatalmi szerveinek létrejötte, első intézkedései és fejlődése Kecskeméten (1919. márc. 21–ápr. 10.)

BÉKEVÁRI SÁNDOR A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG HELYHATALMI SZERVEINEK LÉTREJÖTTE, ELSŐ INTÉZKEDÉSEI ÉS FEJLŐDÉSE KECSKEMÉTEN (1919. márc. 21—ápr. 10.) I. A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG KIKIÁL­TÁSA ÉS ANNAK HATÁSA KECSKEMÉTEN (1919. március 21—22-ig) /. Л Tanácsköztársaság létrejöttének főbb eseményei 1919. március 21-én az országos jelentőségű és a poli­tikai hatalom forradalmi megváltozásával kapcsola­tos fővárosi események már gyorsan peregtek. Ek­korra már Budapesten a forradalmi válságba jutó magyar társadalom burzsoá kormánya nemcsak bel­politikailag került válságba, hanem külpolitikailag is teljesen csődbe jutott. Ez főleg a forradalmi válság, konkrétan az ún. Vyx-jegyzék március 20-án történt átadása következtében vált teljessé és nyilvánvalóvá. A Belgrádban kötött katonai fegyverszüneti egyez­ményben biztosított területekhez viszonyítva újabb területek átadását követelő antanthatalmak jegyzékét a politikai tömegbázisától megfosztott és teljesen elerőtlenedett burzsoá koalíciós kormány sem elfo­gadni, sem visszautasítani nem volt képes. Ezek he­lyett március 20-án — külpolitikai meggondolások­ból — lemondott a szociáldemokraták javára. 1 A Szociáldemokrata Párt 1919. március 21-én dél­1 A Magyar Munkásmozgalom Történetének Válogatott Dokumentumai. 5. kötet, 679. old. (A továbbiakban: MMTVD.) 2 Uo. 680-681. old. 3 BÖHM Vilmos: „Két forradalom tüzében". Bp. Népszava (1946. 211. old.) 4 Uo. 207. old. 5 MMTVD. 6/A. 5-6. old. 6 WELTHER Dániel: „Mi az igazságért harcolunk." Kis­kunság 1959. márc—ápr. száma 3. old. (A további­akban: WD.) előtt tartott vezetőségi ülésén gyengének érezvén tömegbefolyását az ország kormányzására, a börtön­ben levő kommunistákkal való egyesülési tárgyalá­sok mellett döntött. 2 A délután kezdődött tárgyalások eredményeként a két munkáspárt Magyarországi Szocialista Párt né­ven egyesült, és határozatot hozott a proletárdiktatúra megvalósításáról, a Magyar Tanácsköztársaság ki­kiáltásáról. Este már Kun Béla és Pogány József kö­zösen fogalmazták a „Mindenkihez!" címzett prokla­mációt a volt Szociáldemokrata Párt Erzsébet kör­úti helyiségében. 3 Ugyanott állította össze a két, immár egyesült párt vezetősége a Forradalmi Kor­mányzótanács névsorát még akkor este. 4 Ezzel lénye­gében országos szinten megtörtént a hatalom átvétele, a proletariátus diktatúrájának megvalósítása. A Forra­dalmi Kormányzótanács azon nyomban még március 21-én éjszaka rendeletet alkot a statáriumról, az al­koholtilalomról, a fegyverviselési tilalomról. 5 Ezek a dokumentumok csak a másnapi (március 21-i) Vörös Üjságban és a plakátokon láttak napvilágot. 2. A Tanácsköztársaság kikiáltásának kecskeméti hatása A hatalomváltozás e történelmi jelentőségű esemé­nyeinek a vidékre gyakorolt hatásaként a feszültség, a bizonytalanság és a találgatások hangulata uralkodik e napon Kecskemét lakosságának körében. E feszültséget és bizonytalanságot fokozta az a sa­játos körülmény, hogy a Budapesttel óráról órára rosszabbodó, majd végül teljesen megszakadó tele­fonösszeköttetés következtében a város hivatalos ve­zetői sem tudtak semmiféle konkrét felvilágosítást adni ezekről az egész nép sorsát eldöntő országos je­lentőségű eseményekről. 6 E várakozó helyzetben 319

Next

/
Thumbnails
Contents