Horváth Attila – Orosz László szerk.: Cumania 6. Historia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1979)

Majsai K.: Kardos István szalkszentmártoni segédtanító, Petőfi barátja

MAJSAI KÁROLY KARDOS ISTVÁN SZALKSZENTMÁRTONI SEGÉDTANÍTÓ, PETŐFI BARÁTJA Kardos István egy évvel előbb született, mint Petőfi. Neve szerényen húzódik meg a Petőfi-irodalomban. A Petőfi-életrajzhoz két visszaemlékezésével járult hozzá. Elsőként az 1854-ben Jókaihoz írt levelében, majd az 1891-ben megkezdett és ugyanebben az évben be is fejezett emlékiratában mondja el azokat az ese­ményeket, amelyek Petőfihez fűzték. Jókaihoz írt levele hosszú ideig kiadatlanul feküdt az Országos Széchényi Könyvtárban. Elsőként Hat­vány Lajos figyelt föl rá, aki részleteket is közölt a levél tartalmából. Teljes terjedelmében csak 1971-ben látott napvilágot, amikor az Akadémiai Kiadó Jókai levelezését megjelentette. 1 A Petőfi-irodalomban ed­dig csupán azokat a momentumokat használták fel, melyek Kardos István 1854. április 25-én, Sziget­szentmiklóson kelt levelében leíródtak. A költőről szóló, a Kardos emlékiratában levő másik visszaemlékezés harminchét évvel későbben íródott, mint a Jókaihoz írt levél. A levelet Kardos harminckét, az emlékiratot pedig hatvankilenc éves korában vetette papírra. Az emlékiratról először a Jókai Mór levelezése с kiadványban esik szó. A levélhez fűzött jegyzetben a sajtó alá rendező Kulcsár Adorján azt is közli, hogy Kardos „Dédunokája, Dinnyés Pálné Kardos Mária (Budapest) őrzi három füzetbe írt emlékiratait; — ,Az 1 Kardos István levele az Országos Széchényi Könyvtárban Fond VII/153/1 sz. alatt található. HATVÁNY Lajos: így élt Petőfi. Bp. 1955. Akadémiai Kiadó II. 321., III. 140-141. JÓKAI Mór levelezése (1833-1859). Össze gyűjtötte és sajtó alá rendezte Kulcsár Adorján. Bp. 1971. Akadémiai Kiadó. 134-141. 2 A szó szerint közölt részek Kardos István „Az én családom — Emlék-irat" című írásának I. és II. kötetében találha­tók. Az említett írás Kardos dédunokája, Dinnyés Pálné Kardos Mária (Budapest) tulajdonában van. én családom. Emlék-irat. írta Kardos István sziget­szentmiklósi kántortanító.' — Az emlékirat 191—92. oldalán ír arról, amit a levélben közölt Jókaival." Kardos István emlékirata azonban többet, mást, is tartalmaz Petőfivel kapcsolatban, mint 1854-i levele. Kivonatos közlése ezért indokolt. De indokolt más­felől azért is, mert hozzásegít annak a szalkszent­mártoni környezetnek a megismeréséhez, amelyben Petőfi hónapokat töltött. Végül magának Kardos Istvánnak a személye sem érdektelen, már csak Pe­tőfivel való barátsága miatt sem. KI IS VOLT KARDOS ISTVÁN? 2 1822. december 3-án született Bogáthon. (Bogáth ma Nyírbogát.) Mint emlékiratában írja; „Én szület­tem 1822 ik év deczember 3 ik napján, Ferus bátyám­nak éppen 13 ik évfordulatán, reggeli 8 órakor. Anyámnak 11 dik gyermeke voltam. A kereszteléskor István nevet nyertem. E néven már 3 ik." Még csecsemő korában súlyos betegségen esett át, amelyet nagyon élethűen így ír le; „1823 ik év tavasz elején — mint édesanyám sokszor monda — midőn én még alig voltam 1/4 éves, a hójagos himlő Bo­gáthon járványosán lépett fel s engem is meglepett; hanem csak szemem alatt fúródott fel 3. 4. hólyag egybeolvadva, s a forradás helye most is meglátszik ott; a legnagyobb rész jobb kezem könyökén gyűlt össze úgy, hogy ott a gyülemlést ki kellett metszeni : azonban az operátzió oly szerencsétlenül ment végbe, hogy az inak elvágattak, e miatt összehúzódás történt úgy, hogy jobb kezem rövidebbé lett a balnál és görbén maradt: és így kacskává lett; hanem azért ezen kezemmel mindent tudok csinálni és forgatha­tom azt amiképpen akarom még a mai napig is; sőt 167

Next

/
Thumbnails
Contents