Horváth Attila – Solymos Ede szerk.: Cumania 5. Ethnographia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1978)

Égető M.: A lakáshasználat változásai a szanki tanyákon az utóbbi száz évben

ÉG ETŐ MELINDA A LAKÁSHASZNÁLAT VÁLTOZÁSAI A SZANKI TANYÁKON AZ UTÓBBI SZÁZ ÉVBEN* Parasztságunk lakáskultúrájának vizsgálatát a nép­rajzi kutatás mindenkor az „élet a házban" és a „ház körül folyó élet" tanulmányozásának fogta fel. Ez a szemlélet abból az alapvető felismerésből ered, hog egyrészt az otthon nem határolható a lakóház falain belüli térre, másrészt a lakóház a lakás funkcióin kívül munkatér és raktározó hely is. 1 A lakótelek egésze, a rajta levő lakó- és gazdasági építményekkel együtt ragadható meg elsődleges funkcionális egységként, mely azután távolabbi egységekhez kapcsolódik. Ennek az egységnek az egyes alkotórészei mennyisé­gileg és minőségileg is más, esetleg időszakosan is változó szerepet kapnak, de vitathatatlanul elsődle­ges fontosságú a lakóház. 2 A lakótelkek azonos vagy hasonló építménytípusai között is gyaníthatok funk­cionális eltérések különböző szerkezetű települések összehasonlítása esetén (pl. zárt falvak komplex pa­rasztudvarai, a megosztott települések különböző megjelenési formái, szerek stb.), melyek így közvetve a gazdaságok üzemszervezeti eltéréseire utalnak. Ezek konfrontációja azonban még várat magára. Sietve jegyezzük meg, hogy a jelen dolgozat sem vál­lalkozik többre, mint egyetlen településen végzett terepmunka eredményeinek ismertetésére. A paraszti lakáshasználatot és életmódot vizsgáló kutatóknak többnyire hosszabb-rövidebb ideje hely­benlakó — általában zárt településen élő — népesség esetében volt alkalma megfigyelni és rögzíteni a fo­lyamatos működés valamely időbeli keresztmetsze­tét 3 és a működés folyamán bekövetkezett változáso­kat, amelyek regisztrálása az utóbbi száz évet tekint­ve nehezen is kerülhető el. 4 A jelen vizsgálat helye S^ank község (Bács-Kiskun megye, Kiskunfélegyházi járás.) Kialakulása a Duna­1 A probléma a régebbi hazai szakirodalomban a népi épít­kezés komplex szemléletű kutatóinál bukkant fel. Mint legkiválóbbakra, hivatkozhatunk GYŐRFFY István és KISS Lajos munkásságára. Módszertani szempontból VAJKAI Aurél foglalta össze a kérdéskört. (Bp. 1948.) Gyakorlati példán bemutatta az elméletben felvázolt módszer alkalmazását. (Bp. 1949.) A település és népi építkezés funkcionális vizsgálatának talajáról kiindulva a VAJAKI Aurél által kidolgozott szempontok szerint foglalkozik a témával JUHÁSZ Antal. (1971.) - A lakás (szoba) alapvető funkcionális tagolódását GUNDA Béla kutatásai tisztázták. (Átfogóan: MTA I. Oszt. Közi. 1961. 247—268.) — A bútortörténeti kutatások oldaláról közelíti meg a témát CSILLÉRY Klára, (1952.) és széles­körű szintézisre törekvő újabb kutatási eredményei, me­lyeket számos tanulmánya mellett Jegátfogóbban kandi­dátusi értekezésében foglalt össze. (A magyar népi lakás­kultúra kialakulásának kezdetei. Kézirat, 1969.) Jó anya­got hoztak a Néprajzi Múzeum által kibocsátott „Szoba­belsők" с kérdőívre beküldött válaszok. (A kérdőívet CSILLÉRY Klára állította össze.) Közülük a legjobbak egy csokorba gyűjtve a Néprajzi Közlemények egyik köteteként jelentek meg. Vizsgált területünkhöz jó össze­hasonlító anyagot ad GÉMES Eszter balástyai leírása. (NK XIX.) - FÉL Edit és HOFER Tamás komplex faluelemzésének egy szeletét képezi a lakáshasználat élet­* A dolgozat anyagát a szerző eredetileg a községről szóló monográfia egyik fe­jezete számára gyűjtötte. Bővebben lsd. 10. sz. jegyzetben. teli tárgyalása. (NK 1967. XII. 3-4.) - Széleskörű ismeretanyagot ígérnek a Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre) építése kapcsán folyó feltárások. Részint e munka első, rendszerezett eredményének tekinthető BÍRÓ Friderika kistáji monográfiája. (H. n. 1975.) 2 Új szempontú megközelítésre vállalkozott GRÁFIK Imre, (NÉ 1974. 87 — 103). Gondolatébresztő tanulmányában az udvar egészében, mint funkcionális egységben meg­valósuló mozgásokból vont le következtetéseket az egyes helyiségek, pontok kihasználtságára. 3 Kivétel ez alól VAJKAI Aurél cserszegtomaji vizsgálata (Bp. 1949.), ahol csupán néhány évtizede lakottá vált szőlőhegyi településről készített helyzetképet. 4 Az ábrázolások többsége sajnos nem a változás folyamatát igyekszik megragadni, hanem az archaikusnak tetsző jelenségeket gyakran állóképbe rögzítik, a változásokat pedig mellékesen felsorolják, s így nem derül ki az egyes jelenségek időbeli kapcsolódása. Ki kell emelni e szem­pontból CSILLÉRY Klára kutatási módszerét, aki a lakáskultúra változásait korszakokra tagolva vizsgálja, így világosan kiderülnek a parasztság egyes rétegeinek bútoregyüttese közötti időbeli eltérések, sőt az újabb és régebbi elemek azonos rétegeken belüli szinkronizmusa is. A tis^aigari lakáskultúra változásait tárgyaló dolgozata biztos összehasonlítási alap a lakásbelső néhány évtize­des eltéréseinek megállapításához. Hasonló törekvések jellemzik BÍRÓ Friderika monográfiáját is, bár korszak­határai nagyobb egységeket ölelnek fel, ezért inkább a változások uralkodó tendenciáit ismerjük meg. 159

Next

/
Thumbnails
Contents