Horváth Attila – Solymos Ede szerk.: Cumania 5. Ethnographia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1978)

Sztrinkó I.: Primitív faltechnikák az illancsi tanyák népi építkezésében

SZTRI N KÓ ISTVÁN PRIMITÍV FALTECHNIKÁK AZ ILLANCSI TANYÁK NÉPI ÉPÍTKEZÉSÉBEN 1. Illancs az Orcziak utódainak, a kisszállási Bon­compagni hercegi család tulajdonában lévő Felső­terézhalom népnyelvi neve. Elnevezését a népi eti­mológia szerint azért kapta, mert az első megtelepü­lök a rossz homok miatt elillantak. Ezt a területet, amely korábban a rideg gulya legelője volt, 1905-ben a Szabadkai Délvidéki Közgazdasági Bank parcellá­zás céljából megvásárolta. Futóhomokos, emberi megtelepedés céljaira jóformán alkalmatlan terület volt ez, amelyet Török László, Jánoshalma monog­ráfusa így jellemzett: „Harminc esztendő, amióta Illancs 6000 kat. holdja kisbirtokosok kezére jutott, nem volt elég arra, hogy megtörje a vadhomok erejét, amelyet sok helyen még ma is fel-felkap a gyenge szellő is, hogy tovább sodorja a harmadik vagy tize­dik szomszéd akácsorának tövébe." 1 S mégis, 1906-ban parcellázni kezdték ezt a tájat és hamarosan telepesek is érkeztek, szinte az egész történeti Magyarország területéről. A telepesek zöme azonban a jánoshalmiak közül került ki, akik közel lévén, a jobb részeket maguknak szerezték meg. So­kan jöttek a közeli falvakból, Mélykútról, Bácsalmás­ról, Császártöltésről, Madarasról, Szabadkáról, Sze­gedről. Érkeztek ide távolabbi helyekről is: Oroshá­záról, Győrből, Bihar megyéből, Oláhláposról, sőt még csángók is Bukovinából. 2 Elsősorban a szegényebb emberek vásároltak itt parcellákat, így akarván szabadulni a régi lakóhelyü­kön szorító nincstelenségtől. Az érseki és hercegi, valamint a Szabadka környéki uradalmak sok cselédje is ezeken a kisbirtokokon próbált önálló életet kez­1 TÖRÖK László 1938. 27. 2 A telepesek eredetére vonatkozóan: TÖRÖK László 1938. 21. BÁLINT Sándor 1974. 422. és saját gyűjtés 3 ERDEI Ferenc 1976. 149. 4 Kéleshalom 1952-ben lett önálló tanácsú község deni. Költöztek ide családok azért is, hogy fiukat ne vigyék el katonának — ez az első világháború alatt több esetben sikerült is — vagy a Tanácsköztársaság bukása után üldözött kommunisták próbáltak meg itt letelepedve elbújni. Az idetelepülök által létrehozott tanyák Erdei Fe­renc kategóriájával élve a szórványtanyák közé tar­toznak, mivel teljes kitelepülést megvalósító gazda­sági és háztartási egységek, amelyek társadalmilag elszakadtak a belterülettől. Ezeknek a tanyáknak a társadalmi élete nem a városban vagy a faluban, ha­nem a tanyán, esetleg a tanyaközpontban szervező­dik, s közlekedésüknek is ez a központja. 3 Bizonyos módosításokkal Illancs esetében is érvényes ez a jel­lemzés. A parcellázó bank eredetileg tömör települést kívánt itt létrehozni, házhelyeket osztva, mivel azon­ban az első települők jórésze elhagyta birtokát — főleg Baranyába költöztek — ez nem valósult meg. Csak az 1930-as években kezdett valamelyes tömörü­lés kialakulni, amikor iskolát, bábát kapott a vidék, gazdakör alakult, s 1936-ban felszentelték a templo­mot. Ekkorra azonban az első telepesek után jövők már olyan kiterjedt tanyavilágot hoztak létre, ame­lyet a kialakuló tömörülés nem tudott magához von­zani. Ez a tömörülés vált a felszabadulás után létreho­zott közigazgatási egység, Kéleshalom község köz­pontjává, amelyhez Illancs (Felsőterézhalom), Kéles, valamint Terézhalom tartoznak. 4 1945 után az utóbbi területeken is megindult a tanyásodási folyamat, s így Kéleshalom tulajdonképpen egy kiterjedt ta­nyavilág közigazgatási központjává vált. (1. kép.) Az Illancsba települőknek a kezdeti nehézségek után sikerült úrrá lenni a mostoha környezeten. Meg­találták a gazdálkodás legmegfelelőbb formáját, s virágzó szőlő- és gyümölcskultúrát hoztak létre, amely elsősorban Jánoshalma nyomdokain halad. 143

Next

/
Thumbnails
Contents