Lorain és Vidéke, 1973 (60. évfolyam, 9-24. szám)

1973-05-04 / 9. szám

A Lorain County Bricklay­ers Local 34, a kőmivesek szakszervezete, melynek 250 tagja van, tárgyalásokat foly­tat az Ohio Contractors Asso­ciation szervezettel béremelé­sek és egyéb javadalmak ér­dekében. Az eddig érvényben levő szerződés a két fél között ápr. 30-án járt le, de a szak­szervezet tagjai egyelőre még munkában vannak és remé­lik, hogy megegyezés jön lét­re s nem kerül sor a sztrájk­ra A kőmivesek jelenlegi óra­bére $9.16. f ' ■ Ötszáz dollár ösztöndíjat ajándékozott az E. J. Plott Real Estate vállalat a megye szépségverseny nyertesének, melyet május 19-én fognak megrendezni a Community College-ben. Az ösztöndíjat Elmer Scott, a vállalat ügy­vezetője adta át a Lorain Chamber of Commerce-nek. ■ Május 8-án különféle adók­ra lesz alkalmunk szavazni. Sok esetben a külön adók le­járatának megújítását fog­ják kérni az adófizetőktől, de lesznek más uj adók is a bal­­loton. Fontos, hogy mindenki figyelmesen nézze át a listát és saját belátása szerint sza­vazzon. Lapunk .olvasói nagyrész­ben nyugdíjasok, kik limitált jövedelemből élnek, a mai in­fláció is jól beleharap a kis penziós zsebébe, ezért mi nem ajánljuk a helyi külön adók megszavazását. Van azonban egy ügy a balloton, melynek megszava­zása bizonyos mértékben adó­­ktmnydoD ülést ' jelenthet. Ez az ISSUE No. 1, melynek megszavazása az állami sors­jegyek árusítását törvényesí­tené. Szakértők szerint ez az állami lottó sok millió dollárt hozna az állam kasszájába s igy az állandóan emelkedő ál­lami kiadásokat ebből a be­vételből fedeznék. Két szomszéd államban — Pennsylvania és Michigan — már életben van az állami lottó és úgy tudják, hogy milliós összegeket hoz be évenként. Az Issue No. 1-t érdemes megszavazni. Társadalmi események NAPTÁRA MÁJUS 20. — “Smorgasbord” e­­béd a Szent Mihály Teremben (Meister & Reeves) déli 12-tdl délután 4:30 óráig. JULIUS 1—8. — Lorain Interna­tional Festival, melyen a helyi magyar szervezetek is részt vesznek. AUGUSZTUS 5. — A iharmincha­­todik loraini MAGYAR NAP, az Elk’s Farmon. AUGUSZTUS 18. — Szabadtéri szalonnasütést rendez a Ref. Bs. Egylet. OKTÓBER 6. — “A NIGHT IN BUDAPEST” a Magyar Polgári Kör rendezésében, a Szt. Mihály Teremben. OKTÓBER 28. _ A Ref. Bs. Egy- 70 éves jubileumi fogja megün­nepelni diszbankettel és tánc­­mulatsággal. Bankett este 6:30 órakor a Ref. Teremben. NOVEMBER 17. — Az Ifjúsági Egylet “Barnyard”-estje tánc­­mulatsággal egybekötve. NOVEMBER 18. _ A Szt. Mihály gör. kát. egyház alapításának hetvenéves évfordulója. Lapunk legközelebbi száma MÁJUS 18-ÁN jelenik meg. A WATERGATE ÜGY FEJLEMÉNYEI Az úgynevezett Watergate-ügy egyre nagyobb hullámo­kat ver fel, és legutóbb már Nixon elnököt is az ügy nyil­vános elismerésére szorította. Az elnök televíziós adásban ismertette álláspontját és hangoztatta, hogy az eset létezé­séről és körülményeiről március 20-át megelőzően fogalma sem volt. Hangoztatta, hogy habár meggyőződése, hogy köz­vetlen tanácsadói és munkatársai — John Mitchell volt igaz­ságügyminiszter, az igazságügyminiszteri székben Mitchell-t követő Richard G. Kleindienst, Jöhn D. Ehrlichman és H. R. Haldeman, az elnök legbizalmasabb tanácsadói John W. Dean III., aki fontos szerepet játszott a színfalak mögött — semmilyen tisztességtelen tevékenységet nem fejtettek ki a Demokrata Párt ellen folytatott kémkedés kapcsán. El­ismerte azonban, hogy az eset kirobbanása után — még ha ártatlanok is az ügyben, — nem tarthatják meg hivatalukat a rájuk esett gyanú árnyékában. Ezért — mint az elnök a televízión mondotta, — sajnálkozással, de elfogadta a köz jobb érdekében hozott áldozatukat, vagyis hivatalukról való lemondásukat. Érdekes még megemlíteni, hogy bár a közhangulat sze­rint az elnök túlságosan tapasztalt és sokkal intelligensebb, semmint hogy az ügyben része lehetett volna és arról előze­tesen tudott volna, állítólag tanuk vannak, akik állítják és vallani hajlandók, hogy személyesen tettek az elnöknek je­lentést, felhívták figyelmét és kérték az ügybe való beavat­kozását már február hónapban. Valószínűleg ez a döntő té­nyező, amiért az elnöki hivatalból való elmozdításának le­hetőségét és esetleges szükségességét hangoztatják, többek között Goldwater republikánus szenátor is. GAZOLIN ÉS OLAJHIÁNY ? Hónapok óta olvashattuk a nagy lapokban, hallhattuk a rádión és televízión a napi hírekben, hogy gazolin és olaj­­hiány következhet be rövidesen Amerikában. Eleinte nem vettük komolyan a hirt, de most már úgy néz ki, hogy a közeljövőben a nagy olajvállalatok kényszerülve lesznek az amerikai hétköznapi életben oly fontos szerepet játszó ga­zolin és olaj adagolására. Hogy a helyzet mennyire kritikus, egyelőre nem lehet tisztán látni, de az egyik nagyvállalat máris bejelentette, hogy megkezdi a gazolinnak a benzin­kutak számára való adagolását. Természetesen az adagolás­sal párhuzamosan áremelésről is beszélnek. Szakértők véle­ménye szerint a nyár folyamán valóban komoly hiány áll­hat elő gazolinban és olajban amerikaszerte. . Hónapokkal ezelőtt a felsőbb bíróság megtiltotta a nagy olajszállító csöveknek a lefektetését _ Alaszkától az ame­rikai területig. Most egyesek azt állítják, hogy a texasi és Amerika más területein levő olajkutak nem képesek ellátni a közszükségletet olajjal. Az arab államokból behozott olaj sem fedezi a hiányokat és csakis az alaszkai olajforrások terméke volna képes a helyzetet megoldani. Hogy a hiány valóban fennáll-e, kívülálló számára nehéz eldönteni. (Nem valószínű!) A természetvédelmi szervezetek, amelyek az olajvezetékek lefektetését a bírósági rendelet kicsikarásával megakadályozták azzal érvelnek, hogy az egész hiány-hiresz­­telés alaptalan és csupán az alaszkai ügyben érdekelt olaj­­nagyvállalatok koholmánya, mert ezzel akarják a törvény­hozó testületeket és a bíróságot az Ítélet megváltoztatására kényszeríteni. JOHN B. CONNALLY A REPUBLIKÁNUS PÁRT TAGJA LETT John B. Connally texasi milliomos — akit Nixon elnök demokrata létére kinevezett a pénzügyi hivatal fejének, — most hivatalosan a Republikánus Párt tagja lett. Amikor John F. Kennedyt Dallas-ban orvul meggyilkolták, John Connally — aki vele együtt ült az autóban, —szintén meg­sebesült. John Connally-t máris úgy emlegetik, mint a Republi­kánus Párt 1976-os elnökj elöl tjét. Természetesen Spiro Ag­­new alelnök is esélyes az elnöki hivatalra. Érdekes lesz majd figyelemmel kisérni, hogy kit fog a Republikánus Párt hi­vatalosan támogatni: a pártnak egy régi, kipróbált tagját, vagy egy demokratából újonnan átvedlett köpönyegforga­tót? Mi úgy látjuk, hogy Connally áttáncolásával a Demok­rata Párt semmit sem veszített. — és a Republikánus Párt pontosan ugyan annyit nyert. MÁJUS 8; ELŐVÁLASZTÁSOK A DEMOKRATA KORMÁNYZÓK KONFERENCIÁT TARTOTTAK 0HI0BAN Országunk államainak demokrata kormányzói képnapos konferenciát tartottak a Huron (Ohio) közelében levő Saw­mill Creek Lodge fényűző üdülőben. Az ország 31 demok­rata kormányzója közül 15 jelent meg, hogy fontos állami ügyeket tárgyaljanak meg és határozzanak afelett, hogy miként fogják közös egyetértésben törvényesíteni a szük­séges adóztatási és közoktatási reformokat. Arról is tár­gyaltak, hogy az elnök által visszaztartott közpénzt, ame­lyet a szenátus és a kongresszus is jóváhagyott, miképpen lesz majd lehetséges felszabadítani, mivel ezekre a pénzek­re az ország legtöbb államának nagy szüksége van. A pártot érintő politikai tervekről is fontos megbeszé­lést tartottak és az 1976-ban tartandó elnökválasztás is szó­ba került. Természetesen itt csak a találgatásakról lehetett szó, de az említett neveket ma még túl korai volna komoly formában nyilvánosság elé vinni. Jövő héten — május 8-án, — lesznek az előválasztások, amikor mind a Demokrata, mind pedig a Republikánus Párt tagjai kiválasztják azokat a jelölteket, akik a pártot az őszi választásokon képviselni fogják. Az előválasztásokon való szavazás minden amerikai polgárnak egyik legfontosabb joga, egyben kötelessége is. Sajnos sokan nem tulajdoníta­nak ennek az eseménynek megfelelő fontosságot, mert úgy vélik, hogy az eredmény nem sokat számit, pedig az elővá­lasztások sok tekintetben ugyanolyan fontosak, mint a no­vemberi választások. Most kell kiválasztanunk pártunk jelöltjeit. Kötelessé­günk tehát szavazatunkkal a jelölt mellé állnunk, akit leg­alkalmasabbnak tartunk a hivatal betöltésére. Sokan pa­naszkodnak, hogy egyes jelölteket — a novemberi választá­sokon — nem tartanak alkalmasnak közhivatalok betöltésé­re. Elfelejtik, hogy mivel nem szavaztak az alkalmatlannak tartott jelölt ellen, hanyagságukkal, nemtörődömségükkel, kényelemszeretetükkel valójában hivatalba segítették az al­kalmatlannak tartott jelöltet. Vagyis nem segítették párt­jukat a legmegfelelőbb jelölt kiválasztásában. Sajnos az előválasztásokon — különösen, ha “csupán” helyi jelöltekről van szó, — rendszerint kevés szavazó já­rul az urnákhoz. így nem egyszer fordul elő, hogy egy-két szavazaton múlik a jelöltek megválasztása, vagy kibuktatá­sa. Talán sohasem fontosabb minden egyes szavazat, mint ilyenkor. Az egész választás kimenetelét eldöntheti néhány egyén • szavazata, vagy távolmaradása. Városunk életében a választott helyi tisztviselők kép­zettsége és rátermettsége határozza meg, hogy milyen kor­mányunk, milyen közhivatalnokaink lesznek, s hogy a vá­ros milyen mértékben lesz képes tovább fejlődni. Ugyanez a helyzet Elyriában és megyénk többi városaiban és köz­ségeiben is, ahol szintén most lesznek az előválasztások. Az idén sem Lorainben, sem Elyriában nem lesz pol­­gármesterválasztás, mivel polgármestert négy évre válasz­tunk s igy csak két év múlva kerül rá sor. De a városi ta­nács tagjait kell megválasztanunk és a sok induló jelölt kö­zül nem lesz könnyű a legmegfelelőbb jelöltek jelölése. Lorainben a Councilman At Large állásra a demokrata listán hat pályázó indul, de csak hármat fogunk jelölni, te­hát jól át kell vizsgálni a jelöltek képesítését és a legjobb belátásunk szerint szavazni. A republikánus listán is van négy jelölt a Councilman At Large állásra. Elyriábán szintén hat demokrata pályázd van a Council­man At Large hivatalra, a republikánusoknak pedig öt je­löltjük van. Városunk különböző kerületeinek szintén vannak jelölt­jei bőségesen s talán az idén több jelöltje van a két párt­nak, mint eddig bármikor évtizedek óta. Lorainben egy újabb kerületet (Ward) létesítettek a város déli részén. Ez lesz a kilencedik kerület, melyet az ötödik és hatodik kerületből tettek össze. A kilencedik ke­rület a Fulton Ave.-tói keletre az Oakwood Ave.-ig, a 28- ik utcától az East 42-ik utcáig nyúló területből áll. A sza­vazóhelyek ebben a kerületben a régi helyen maradtak több­nyire, ahol pedig változás van, ott a szavazókat értesítet­ték. Ezzel az újabb kerülettel most már három kerülete van South Lorain-nek. Ismételten hangsúlyozni kívánjuk, hogy mennyire fon­tosak az előválasztások mindannyiunk számára, tehát kell, bogy gyakoroljuk polgári jogainkat — vagy ha úgy jobban tetszik: kell, hogy eleget tegyünk állampolgári kötelessé­günknek! — kell hogy áldozzuk a szavazásra szükséges időt, kell, hogy május 8-án a szavazóumákhoz járuljunk és le­adjuk szavazatunkat az általunk legalkalmasabbnak tartott jelöltekre, azokra, akiket a legmegfelelőbbeknek tartunk ar­ra, hogy minket, érdekeinket a város vezetőségében a kö­vetkező két óv alatt képviseljenek. * A SOUTH LORAINBEN LÉTESÍTETT uj kerület, a kilencedik kerület (Ward) jelöltjeinek neveit — mivel most először szavazunk ebben a kerületben — olvasóink számára itt közöljük: A demokrata listán James J. Kokinda, Boris N. Lazoff és William C. Jaekson. A republikánus listán Alice Holland indul. 1 BILLIÓ DOLLÁRT TAKARÍTUNK MEG KATONAI HAJÓGYÁRAK LEZÁRÁSÁVAL Kormányunk bejelentette, hogy 274 katonai hajógyárat lezár és ezzel egy billió dollárt vág le a katonai kiadások­ból. Országszerte törvényhozók tiltakoznak az államaikban levő katonai berendezések lezárása ellen. A bostoni hajó­gyár egyike a legnagyobbnaknak a lezárásra Ítélt hajógyá­rak közül. Sokan azt állítják, hogy mivel Massachussetts ál­lam volt az egyetlen, amelynek lakossága McGovern szená­torra szavazott, a kormány a hajógyár lezárását megtorlás­ként rendelte el. Edward Kennedy szenátor viszont kijelen­tette, hogy nem hiszi, hogy a politikának köze lenne a bos­toni hajógyár lezárásához. DIPLOMÁCIAI SÉRTETLENSÉGET KAPOTT VÖRÖS KÍNA AMERIKAI DELEGÁGIÓJA Mint ismeretes, Amerika és Vörös Kína diplomáciai küldöttségeket nevezett ki egymás fővárosába. A két ország — úgy látszik, — igy készíti elő a diplomáciai kapcsolatok felvételét. Amerika hivatalosan bejelentette, hogy az Egye­sült Államokba kinevezett kommunista kínai kiküldöttek diplomáciai immunitást (sértetlenséget) élveznek. Pólya László: Anyák Napja Mikor a könny a szívre száll S csak bura, bajra mutat az óra, Mikor a sors kemény kezével Átkát, csapását fejünkre szórja; Mikor másé a napsugár; Miénk csak a viharos éjjel És a jelen szörnyű keserve A pusztulás jajába vész el . . . Az útvesztőből kivezetni, Ha nem áll mellénk senki, semmi, Az élet utján szárnyra kél: A vér ... a vér! És a rongyokba nyomorult lélek; Hall altató dalt, édes beszédet . . ölelő kar, éltető párna; Ahol az érzés megtalálta. Első szava hol csókba fűlt; Ahol örülni megtanult . . . Az élet utján szárnyra kél: A vér ... a vér! Ki szivét, lelkét nekünk adta; Ki a SZERETET örökös napja; Aki valóság, nem múló emlék: Akkor is, ha már eltemették . . . Virágos Ünnep:*ANYÁK NAPJA! 6 BILLIÓ DOLLÁR ÉRTÉKŰ ÁRUT KÍNÁL NIXON ELADÁSRA A KATONAI RAKTÁRAKBÓL Nixon elnök jelenti, hogy hat billió dollár értékű há­borús tartalékot kíván piacra dobni. Ez a hatalmas tartalék a katonai raktárakban halmozódott fel, hogy háború esetén legyen legalább három évre elegendő fontos nyersanyagunk. Ma már a három éves világháború eshetőségét kizártnak tartják. Szakértők szerint egy nagyobb méretű háború nem tartana egy évnél tovább. (Valószínű azonban, hogy egy atomháború nehány óra alatt végetérne — az emberiség el­pusztulásával) . Elnökünk egyrészt ezért, másrészt az árak letörése és külön bevétel reményében rendelte el, hogy a felhalmozott háborús tartalékokból hat billió értékű árut szabad piacon el kell adni. A katonai áruházakban ipari gyémánttól és drágakövektől kezdve értékes ásványokig csaknem minden megtalálható. Csak toliból három millió font készlete van az államnak. Már meg is kezdték a felhalmozott nyersgumi egy részének eladását. WILLY BRANDT WASHINGTONBAN Nyugatnémetország kancellárja, Willy Brandt Wash­ingtonba érkezett, hogy tárgyalásokat folytasson az Egye­sült Államok elnökével az európai politikai helyzetről. Ter­mészetesen egyéb, Amerikát és Nyugatnémetországot kö­zelről érintő politikai és gazdasági kérdések megbeszélésére is sor kerül. Május 6-án kerül bemutatásra a “Beszélő Köntös” c. színes film a clevelandi Capitol Theatre-ben Mikszáth Kálmán “Beszélő köntös” című történelmi elbe­széléséből uj színes film ké­szült széles vászonra Páger Antallal, Detre Annával és Iglódi Istvánnal a főszerepek­ben. A film Clevelandban va­sárnap — május 6.-án, — a belváros legszebb mozijában, Capitol Theatre-ben (West 65 és Detroit Ave. sarok) ke­rül bemutatásra. A “Beszélő köntös” roman­tikában, izgalomban és hu­morban bővelkedő története a török időkben játszódik le Kecskemét városában. A z t mondanunk sem kell, hogy Páger Antal, a legjobb ma­gyar filmszinész élete egyil legjobb alakítását nyújtja Méltó partnerei a gyönyörű­séges Detre Anna a cigány­lány és Iglódi István, a hős­­szerelmes, a főbíró szerepé­ben. Egy kisérőfilm, a “Két emeletes boldogság” is be les: mutatva. Az előadás délután 3 és es te 6:30 órakor kezdődik.

Next

/
Thumbnails
Contents