Lorain és Vidéke, 1972 (59. évfolyam, 14-15. szám)

1972-07-21 / 14. szám

A Cleveland Trust Co., Ohio állam legnagyobb bankja, fió­kot akar nyitni több megyé­ben, közöttük Lorain megyé­ben is. A tervet a lorainme­­gyei bankok nagy része ellen­zi. Mivel banktörvények sze­rint egy bank sem nyithat fi­ók-intézeteket más megyék­ben, a hatalmas clevelandi pénzintézet szeretne átalakul­ni olyan anyaintézetté, amely pénzügyi támogatással lát­szólag önálló bankokat lé­tesítene országszerte. A közel három billió dol­lárral rendelkező Cleveland Trust olyan erős konkuren­ciát jelentene a kisebb me­gyei bankoknak, amely érthe­tővé teszi a megyei pénzinté­zetek erőteljes tiltakozását a Cleveland Trust tervezett ter­jeszkedése ellen. • “APU” — Auxiliary Police Unit— néven városunk kise­gítő rendőrséget létesített. Ez az alakulat venné át az eddigi “Emergency Police” néven is­mert szervezet szerepét. Az uj kisegítő rendőrség mint­egy 150 főnyi önkéntesből ál­lana s a rendőrfőnök és a közbiztonsági igazgató hatás­körébe tartozna, ők intézked­nének alkalmazásukról. Zahoree polgármester úgy látja, hogy az uj alakulattal rendőrségünk jelentősen meg­erősödne és közbiztonságunk nagy mértékben megjavulna. A CLARKINS ÜZLETHÁZ rövidesen megkezdi hatalmas, modern üzletháza (Depart­ment Store) építését a Lea­vitt Rd.-on levő Long-féle re­pülőtér területén. A városi ta­nács ipari és kereskedelmi zó­nára változtatta át a volt re­pülőtér területét és igy az üz­letház mellett kétcsaládos há­zakat, könnyű ipar számára való épületeket és más üzle­teket is építhetnek. A város Clarkins-tól 25 akeros terüle­tet kap ajándékba, valamint $25,000.00-t park-felszerelés­re, valamint jogot arra, hogy akeronként $12,500 árért má­sik 25 akeros területet vásá­roljon a Clarkins cégtől. Clarkins $900,000.00-t fize­tett az örökösöknek a birto­kért. A szerződést a Clarkins cég megbizottai és az örökö­sök aláírták és Zahoree pol­gármester jóváhagyta. Hírek szerint a Clarkins válla­lat már augusztusban meg­kezdi az építkezést. A CLEVELANDI MAGYAR NAP JULIUS 23-ÁN LESZ A clevelandi magyarság jú­lius 23.-án, a St. Theodosius Hall helységeiben, a Ridge Road 4630 szám alatt (Ridge Rd. és Biddulph sarkán, mely Brooklyn városrészben, Cleve­land és Parma között van) és piknikterületén tartja a Clevelandi Magyar Napot dél­után 3 órai kezdettel. A mű­sor délután 3-kor magyar né­pi táncbemutatóval kezdődik, utána 4 órától kezdve tánc­­mulatság lesz. Kitűnő magya­ros ételeket s frissítőket szol­gálnak fel. Belépődíj $1.00, de magyar ruhában megjelenők és gyer­mekek nem fizetnek belépő­díjat. A rendezőség Lorain ma­gyarságát is szeretettel hivja meg és várja rendezvényére. Lapunk legközelebbi száma AUGUSZTUS 4-ÉN jelenik meg. VOLUME 59. ÉVFOLYAM— No. 14 Szám LORAIN, OHIO 44055 EGYES SZÁM ÁRA 15c 1972. JULIUS 21. TITKOS BÉKETÁRGYALÁSOK PÁRISBAN ? Bár ismét megkezdődtek a párisi béketárgyalások Viet­nam ügyében, mégsem vár senki eredményt ezektől a nyil­vános tárgyalásoktól. A szembenálló felek csupán eddigi ál­láspontjukat ismételgetik. Északvietnám Amerikát öntöző­gátak bombázásával és polgári lakosság tömeges elpusztítá­sával vádolta s követelte a bombatámadások beszüntetését. Amerika és Délvietnám ezzel szemben követelte az észak­vietnámi támadás megszüntetését és az északvietnámiak visszavonulását Délvietnámból. A látszólag eredménytelen nyilt tárgyalások azonban nem csendesítették le azokat a híreszteléseket, hogy rövide­sen béke lesz Vietnámban. Északvietnám fődelegátusát uj utasításokkal várják vissza Párisba, ugyanakkor Henry Kis­singer — elnökünk külpolitikai tanácsadója, — sehol sem mutatkozik Washingtonban és az a híresztelés terjedt el, hogy titokban Párisba utazott. A világ fővárosaiban igy változatlanul arról írnak, hogy a párisi titkos béketárgyalá­sok rövidesen megkezdődnek s mind Moszkva, mind pedig Vörös Kina arra szólította fel Északvietnámot, hogy mér­sékelje követeléseit és fogadja el a felajánlott ameri­kai fegyverszünetet, a hadifoglyok szabadonbocsátásával együtt. EGYIPTOM KIUTASÍTOTTA AZ OROSZOKAT Az egyiptomi kormány váratlanul bejelentette, hogy a szovjet katonai szakértőket és műszaki szakembereket fel­szólította, záros határidőn belül hagyják el Egyiptom terü­letét. A bejelentés szerint, a szovjet katonai berendezések kezelését haladéktalanul egyiptomi katonaság veszi át. Washington óvatos optimizmussal fogadta a kiutasí­tás hírét. Kormányunk részletes (információkat vár, mielőtt kiértékeli az amerikai szempontból oly előnyös egyiptomi rendeletet. JAPÁN KÖZELEDIK VÖRÖS KÍNÁHOZ — Az uj japán kormány meghívást kapott Chou vörös kí­nai miniszterelnöktől, hogy küldje el a miniszterelnököt hi­vatalos látogatásra Vörös Kínába. Az uj japán kormány több magasrangu megbízottat kül­dött máris Vörös Kínába, akik a két ország politikai kap­csolatai felvételéről és a gazdasági kapcsolatok kiépítéséről tárgyaltak. Úgy tudják, Vörös Kina azt követeli, hogy Ja­pán szakítsa meg a diplomáciai kapcsolatot a Formoza (Tai­wan) szigetén levő Nemzeti Kínával és ismerje el, hogy For­moza szigete kínai terület. Mint az ismeretes, Japán rendkívül kedvező kapcsolato­kat tart fenn Nemzeti Kínával és nem lesz könnyű azokat a kapcsolatokat, szerződéseket és áruszállításokat feladni. AZ ANGOL PARLAMENT MEGSZAVAZTA ANGLIA BELÉPÉSÉT AZ EURÓPAI GAZDASÁGI EGYSÉGBE Az angol parlament hosszú évek óta tartó ellenzés és vi­ták sorozata után végre megszavazta Anglia belépését a nyugateurópai gazdasági egységbe. Ez a lépés (szakítást je­lent Anglia évszázados tengerentúli gazdasági és pénzügyi politikájával és Angliát gazdaságilag betagolja Nyugateuró­­pa életébe. PERON SZERETNE VISSZATÉRNI ARGENTÍNÁBA Juan Peron, száműzött volt diktátor, állítólag rövidesen visszatér hazájába, Argentínába. Úgy tudják, hogy a jelen­legi, ideiglenes katonai kormány is kérte Peron visszatérését és arra is felszólították, hogy a közelgő elnökválasztásokon jelöltesse magát és kampányol jón megválasztása érdekében. GYÜLÉSEZNEK A MUNKÁSVEZÉREK McGOVERN JELÖLTSÉGE ÜGYÉBEN George Meany — az AFL-CIO elnöke, — I. W. Abel — a vasmunkások szakszervezetének elnöke, — és az ország legtöbb munkásvezére gyűlésen vesz részt, hogy azon elha­tározzák: támogatja-e a munkásság McGovern elnökjelölt­ségét, vagy sem? Meany és Abel személy szerint ellenséges érzületeket mutatott George McGovern iránt és bárhogyan is határozzon a munkásság elnöki tanácsa, csaknem bizo­nyos, hogy egyikük sem fog őszinte, erőteljes kampányt kez­deni a demokrata elnökjelölt mellett. HATALMAS TÖMEGEK ELŐTT PRÉDIKÁLT CLEVELANDBAN BILLY GRAHAM Billy Graham, a modern idők legismertebb evangélistája egyhetes evangélizációt tart Clevelandban a városi Stádium­ban. Eddigi esti istentiszteletein átlagban több mint 30,000 ember vett részt s több ezerre teszik azoknak a számát, akik istentiszteletei után bejelentették, hogy Jézust elfogadták életük Urának. Lorain és környékéről is többszázan vettek részt estén­ként a szabadtéri istentiszteleteken. AUGUSZTUS 6: MAGYAR NAP Az idei MAGYAR NAPOT a Nagy bizottság uj helyiség­ben tartja meg AUGUSZTUS 6-ÁN. Mivel a Szent László park épületei teljesen lerongálódtak és a park terület is el lett hanyagolva, a Nagybizottság kénytelen volt uj piknik­­helyiség után nézni. Az idén tehát az Elks Farmon a város nyugati oldalán tartjuk meg évi nagy találkozónkat. A pik­nikhelyiség a Broadwaytól a West 30-ik utcától délre bár melyik következő utcán megközelíthető. A hely a Dayton Avenue-n van. Itt nagy fedett épület van nagy tömegek be­fogadására. Van elegendő parkolóhely is. A Nagybizottságot az uj piknikhelyiség kibérelésére az indította, hogy a Magyar Nap vendégeinek megadjon minden kényelmet s igy ne legyen semmi akadálya annak, hogy az idei Magyar Nap necsak vetekedjen sikerben az eddigi Ma­­gyan Napokkal, de azokat felül is múlja. Mint más éveken most is lesz program, melyen két uj lelkészünk mo id beszédet. Magyarul Nt. Novák Miklós ref. lelkész, angolul pedig Főt, Pajtás Bertalan, a Szt. Mihály gör. kát. hitközség plébánosa. A műsort Kovács Béla, a ref. egy­ház főgondnoka vezeti le. A műsor keretében lesznek ma­gyar tánccsoportok, énekek és egyéb művészi számok. Mű­sor után Borisz Ferenc zenekara muzsikájára vidám tánc­­mulatság lesz. A Magyar Nap egyházaink, egyleteink összefogásából született meg s az idén is összes szervezeteink résztvesznek az előkészítésében, megrendezésében Smith József nagybi­zottsági elnök vezetésével. A Nagy bizottság arra kéri magyarságunkat, hogy ne­csak részvételével segítse sikerre az idei Magyar Napot, ha­nem hivja meg, hozza el ismerőseit, jóbarátait nemzetiségre való tekintet nélkül. VASÁRNAP, JUILUS 23-ÁN LESZ A SZT. MIHÁLY EGYHÁZ NYÁRI MULATSÁGA A Szent Mihály gör. kát. egyházközség szokott évi sza­badtéri piknikjét az idén úgynevezett “nyári mulatság” ke­retében tartja meg társadalmi termében most vasárnap, jú­lius 23.-án. Mint a múlt években, az egyháznak ez a rendezvénye a délelőtt 11 órakor tartandó szentmisével kezdődik és mind­járt a mise után, a hívek és barátaik frissen készített ebé­det fogyaszthatnak a tágas — és most már léghütéssel el­látott, — Szent Mihály teremben. A léghütést a héten sze­relték be és bizonyára sokakat fog vonzani, mivel most már kényelemben ebédelhetnek a vendégek, utána pedig kellemes órákat tölthetnek barátaik társaságában. A házilag készített ebéd ára $2,00 személyenkint. Az ételek felszolgálása déli 12-től este 9 óráig tart, tehát aki később érkezik, vacsorázhat is. — Délután 4:30 órától tánc­­mulatság lesz, amelyhez a zenét Borisz Ferenc clevelandi ci­gányzenekara szolgáltatja. Az egyház vezetősége főt. Pajtás Bertalan plébánossal az élén, szeretettel hivja meg városunk és a környék ma­gyarságát erre a valóban magyaros nyári összejövetelre. Fo­gadjuk el hát mindnyájan a szives meghívást és vegyünk részt magyar közösségünk egyik egyházának ezen a hagyo­mányos rendezvényén. A magyar millenniumi kiállítás aug. 14-19 között lesz Clevelandban A magyar kereszténység Millenniuma, ezeresztendős év­fordulója alkalmából rendezendő sorozatos ünnepségek egyik fénypontja a magyar művészeti kiállítás lesz. A kiállítást augusztus 14 és 19 között tartják Clevelandban a Higbee üzletház nagytermében a főtéren (Public Square). A művészeti kiállítás érdekében a rendezőség hónapok óta dolgozik, gyűjti a magyar művészeti tárgyakat Főt. Demetzky Sándor loraini plébános irányításával. Az ő felkéré­sére határozták el a Szt. László hitközség férfiai, hogy el­készítik a visegrádi Herkules szökőkút elethü mását s azt a kiállítási teremben helyezik el. Főt. Demzetky Sándor, aki szerelmese és komoly szak­értője a magyar népi művészetnek, már eddig is sok értékes műtárgyat és népművészeti alkotást gyűjtött össze erre a kiállításra. Kétségtelen, hogy ilyen nagyszabású s értékes magyar művészeti kiállítás nem volt környékünkön, sőt ta­lán Amerikában sem, mint ez a millenniumi kiállítás. Stevan Dohanos (Dohányos István) országosan ismert loraini szüle­tésű festőművész is képet ajándékozott a kiállításra. Fülöp László és Vágó Sándor nemzetközileg ismert magyar művé­szek festményeiből az oberlini és a clevelandi szépművészeti múzeumok kölcsönöztek képeket a kiállításnak. Lesz rengeteg más értékes magyar művészeti alkotás is a kiállításon, amelyen a Nemzetközi Hét magyar szépség­királynő verseny jelöltjei kalauzolják a.látogatókat. Augusztus 20-án Szt, István napján a St. John katedrá­­lisban lesz ünnepi mise és szent beszéd az ezeresztendős év­forduló alkalmából. Erre környékünk egyházai zászlókkal készülnek Clevelandba menni, hogy óhazai ősi szokás szerint zászójuk alatt csoportosan vonuljanak be a székesegyházba. A szent mise délután fél 4 órakor kezdődik. A millenniumi ünnepségeket az augusztus 20-án a Statler Hűtőn Hotel-ben tartandó díszvacsora fogja bezárni. McGOVERN SZENÁTOR A DEMOKRATÁK ELNÖKJELÖLTJE A munkásság és a pártszervezet támogatását várja George S. McGovern szenátor jóformán a csodával ha­táros módon lett a demokrata párt elnökjelöltje. Kitűnő vá­lasztási szervezete szinte az ismeretlenség homályából hoz­ta elő az elnökjelöltet s vitte jelölt­ségét győzelemre egyik állam után a másikban. A Miamii Beaoh-en tar­tott konvenció egyike volt a demo­krata szervezetek legkellemetlenebb meglepetéseinek. Főleg fiatalokból, nőkből s jelentős számú négerből álló delegációi szakértőket megszé­­gyenitő taktivál hiúsították meg a volt szenátor politikai ellenfelei — H. Humphrey, Geo. Wallace, Mus­­kie és Jackson — utolsó erőfeszíté­seit McGovern megállítására. Az el­lenjelöltek abban reménykedtek, hogy a McGovern híveiből álló californiai delegáció felét a konvenció eltávolítja és McGovern-ellenes delegátusokkal helyettesíti. A másik reménység az volt, hogy Illinois állam McGovern-ellenes delegációja — Richard Daley chicagói polgármesterrel az élén,— növeli a McGovern-ellenes erők delegátusainak számát. Ez a remény is dugába dőlt, amikor a konvenció egyszerűen eltávolította az illinoisi delegációt és helyébe McGovern-párti ellen-delegációt ismert el a de­mokrata párt reform intézkedéseinek tiszteletben tartása ürügyével. Amikor a californiai és az illinoisi McGovern-párti dele­gációk elismerése után a konvenciói szavazás már csak for­malitás volt. Ellenfelei közül Humphrey és Muskie szená­torok visszaléptek a reménytelen jelöltségtől. A jelöltség elnyerése után McGovern Edward Kennedy szenátort szerette volna megnyerni alelnöknek, de Kennedy — eredeti terveihez ragaszkodva, — visszautasította az uj demokrata elnökjelölt ajánlatát. Azonban megjelent a kon­vención és meleghangú beszédben mutatta be a demokrata párt uj reménységét és — Humphreyhoz és Muskiehoz ha­sonlóan, — megígérte feltétlen támogatását. Kennedy szenátor elutasító válasza után McGovern ké­résére a konvenció Thomas Eagleton missourii szenátort je­lölte alelnöknek. Eagleton szenátor jóformán ismeretlen volt a konvenció előtt, de McGovern javaslatára mégis jelentős többséggel jelölték. McGovern szenátornak kitűnő választási szervezetei el­lenére is három nehézséggel kellett kampányában megküz­denie. Az elnökjelölt eredeti programjának néhány pontja — a “welfare” családok és a kiskeresetű családok $6,500.00 összegű jövedelmének biztosítása, a feltételnélküli vietnámi kivonulás, a fehér gyermekeknek autóbuszokon való szállí­tása a néger iskolákba és nemzetvédelmi költségvetésünk összezsugoritása, — annyira népszerűtlen volt, hogy az el­nökjelölt most változtatja meg ezeket az ígéreteit és teszi a választók előtt elfogadhatóvá. Ugyanakkor nagy előnyt jelent számára az adóztatási rendszer beígért megváltozta­tása, amely a kisembert érintené kedvezően. Második nehézsége a munkásság megnyerése. A mun­kásvezérek egymás után tettek McGovern-ellenes kijelenté­seket s a szállítómunkások nyíltan be is jelentették, hogy Nixon elnök uujraválasztása mellett varrnak. A harmadik akadály a demokrata pártszervezetek miatt merült fel. McGovern hívei az előválasztásokat és a konven­ciói győzelmet jóformán a pártszervezetek megkerülésével harcolták ki. Daley chicagói polgármesterhez hasonlóan sok állami és helyi demokrata szervezet sérelmeket szenvedett, vagy mellőzésben részesült. Bár Daley polgármester kijelen­tette, hogy támogat minden demokrata jelöltet, kijelentése nem hangzott túl lelkesen és kérdés, hogy ő — és még sok más, hozzá hasonló demokrata kiskirály, — hajlandó lesz-e résztvenni McGovern kampányában. Másrészről több amerikai világlap hangoztatja, hogy McGovern szervezete és egyénisége nem becsülhető le és nem tartják kizártnak, hogy amint meglepte győzelmével a demokrata konvenciót és a demokrata pártszervezeteket, ugyanúgy meglepi novemberben Nixon elnököt is és ismét győztesen kerül ki a választási küzdelemből. Közvéleménykutatók és politikusok mégis egyetértenek abban, hogy McGovern szenátornak e pillanatban aránylag csekélyek az esélyei a novemberi választásokon való győzel­met illetően. George McGovern EGYHAZAK, EGYESÜLETEK FIGYELMÉBE! MAGYAR FILMEK VETÍTÉSRE KAPHATÓK 16 m/m-es politikamentes, legújabb magyar színes és fehér-fekete, zenés vígjátékok, a háború előtti legjobb magyar filmek uj kópiái, nagy választékban. Kérje részletes ismertetőnket. BUCHSBAUM ENTERPRISES, INC. 1563 Second Avenue, New York, N. Y. 10028 Telefon: (212) 628-5771 (bármikor hívható)

Next

/
Thumbnails
Contents