Lorain és Vidéke, 1962 (49. évfolyam, 10-52. szám)

1962-03-09 / 10. szám

T A megyei acélmunkások között bizonyos 1 eh angoltsá­­got keltett az acélipar bér­­tárgyalásairól érkező hir, a mely szerint nem sikerült a szakszervezetnek és a vas­­gyárak nak megegyezniük. Úgy tudják azonban, hogy a szakszervezet és az acél­ipar képviselői rövidesen is­mét újabb tárgyalásra jönnek össze s remény van a sztrájk elkerülésére. Archie Broadf-oot-ot — a helyi szakszervezet elnökét, — az acélmunkások elnöke ki­nevezte az állandó bértárgya­lási bizottság tagjává. Ismét cudar idő köszöntött be megyénkbe, a hét elején. Hétfőn, március 5.-én ismét egész Ohiot vastag hótakaró lepte el. Szerencsére kedden megkezdődött az olvadás. Ez márciusban már a második csúnya hóvihar. * * * Uj építési rendeletről tár­gyaltak városunk tanácsosai. A tervezet szerint a nyugati oldalon 90 láb széles házhe­lyekre lehetne építeni. A tervnek sok az ellenzője, igy újból bizottság elé utalták a kérdést. * * * Újabb zavarok vannak az O’Neil üzletközpontnak váro­sunkhoz való csatolása körül. A Lorainhoz való csatolás el­lenzői négy éven át küzdöttek az ellen, hogy a hatalmas adót fizető üzleti központ elszakad­jon Sheffield Township-től. Végül is a Legfelsőbb Bíróság kimondta a Lorainhoz való csatolás érvényességét. A. tör­vény szerint most Joseph Mi­­tock városi számvevőhöz kell küldeni a csatlakozási határo­zatot és a számvevőnek 60 napig kell azt közszemlére ki­tennie. Ez alatt a 60 nap alatt bárki érdekelt tiltakozhat a csatlakozás ellen. A csatlako­zás ellenzői most ebbe a tör­vényes formaságba kapasz­kodnak bele, hogy tovább húz­zák a csatlakozást. Amig a jogi huza-vona tart, addig Lorain nem kapja meg az évi több mint 150,000 dollár adót, ami az O’Neil Shopping Cen­tertől járna. VOLUME 49 ÉVFOLYAM —No. 10 Szám. LORAIN, OHIO EGYES SZÁM ÁRA 10c 1962. MÁRCIUS 9. A HÉT ESEMÉNYEI Társadalmi események NAPTÁRA SOCIAL PARTY minden szerdán este — 8 órai kezdettel — a St. Mary’s Johnston Hall-ban (7th and Reid Ave.) MÁRCIUS 11. — A St. Ann’s Auxiliary kártya-partyja a Szt. László Iskola termében, — este 7:30 órai kezdettel. MÁRCIUS 15-16. — Hurka-kolbász vásár a Ref. Bs. Egylet rende­zésében az egyházközség kony­háján. MÁRCIUS 16. — A Holy Name Society Ihalpaprikás vacsorája — délután 4:30-tól este 7:00 óráig, — a Szent László Iskola termé­ben. ÁPRILIS 6. — A Ref. Betegsegé­lyező Egylet halvacsoráj a — dél­től este 8 óráig, — a Reformá­tus Teremben. ÁPRILIS 7. — A Polgári Kör (American Hungarian Citizens Club) kártya party ja az Ifjúsá­gi Egylet termében — este 7:30 órai kezdettel. ÁPRILIS 14. — A Szent László Egyházközség Szent Név Tár­sulatának tagjai házilag készí­tett kolbászt árusítanak a Szent László Iskola konyháján. MÁJUS 20. — A Holy Name Tár­saság évi bankettje a Szt. Lász­ló Egyház nagytermében. AUGUSZTUS 5. — A 25-ik loraini MAGYAR NAP. — Rendezi a Loraini Magyar Egyházak Egyletek Nagybizottsága. SZEPT1MBER 30. — A Loraini Magyar Ref. Egyház 60 ÉVES JUBILEUMI ünnepséget rendez. OKTÓBER 20. — Az Ifjúsági Bs. Egylet 50 éves Jubileumi ban­kettje. MOSZKVÁBAN hétfőn kez­dődött meg a kommunista párt központi bizottságának ülése. Az ülésen nem jelentek meg a kínai vörös delegátu­sok. A szokásos nemzetközi problémák helyett Khrush­chev a gyűlés első napján több órás beszédben mezőgaz­dasági problémákkal foglalko­zott és kijelentette, hogy a Szovjetunió mezőgazdaságá­nak sokkal többet kell termel­nie, ha ki akarja elégíteni a lakosság igényeit. A moszkvai üléseken a nyu­gati újságírók nem vehetnek részt és a lapok csupán a hi­vatalos közleményekre és a kiszivárgott hírekre vannak utalva. A gyűlés későbbi fo­lyamán a szovjet légürkuta­­tás eredményeiről, a leszere­lés kérdéseiről és az amerikai atomkisérletekről esett szó. Úgy látszik, hogy a mérsé­keltebb kommunista szárny és a sztálinisták várt összecsa­pására az ülésen nem került sor. ❖ MEGKEZDJÜK A TALAJ­FELE ET ATOMKISÉRLE­TIEKET — jelentette be Ken­nedy elnök, az ország népé­hez intézett szózatában. Az elnök döntését sorozatos tárgyalások előzték meg s ka­tonáink és tudósaink egyön­tetűen követelték az atomki­­sérletek megkezdését. A beje­lentés után Amerika három volt elnöke — Herbert Hoo­ver, Harry S. Truman és D. D. Eisenhower — közölte, hogy teljes mértékben helyeslik az elnök döntését. Kennedy elnök közölte, hogy az atomrobbantásra április­ban kerül sor, hacsak a Szov­jetunió előzőleg bele nem egyezik az atomfegyverek megsemmisítésébe, a szigorú ellenőrzésbe, amely a kutatá­sokra is kiterjedne. Anglia, Franciaország és kisebb szövetségeseink egyet­értenek kormányunk döntésé­vel. Ezzel szemben Japán til­takozik az atomkisérletek el­len és ehhez csatlakozik még több semleges ország is. A Szovjetunió zsarolást em­legetett és fenyegetőzött az amerikai kísérletek megkez­désének bejelentése után. Az amerikai kormány ennek el­lenére megkezdte az előkészü leteket. A Csendes Óceán tá­voli szigeteinek egyikén, — a Karácsony-szigeteken — lesz nek a kísérletek. Kennedy elnök közölte, hogy olyan atombombákat robban­tunk fel néhány hónapon ke­resztül, amelyeknek nem lesz káros kisugárzása. A kísérletekre azért van szükség, mert az oroszok a múltkori atomrobbantások so­rán uj atomfegyvereket kí­sérleteztek ki. A nemzetvéde­lem szempontjából elengedhe­tetlen, hogy mi is lépést tart­sunk az újfajta atomfegyve­rek készítésében. Kísérleteink egyik fontos része lesz egy olyan atomtöltésü rakéta ki­próbálása, amely a levegőben megsemmisítené a partjaink felé kilőtt rakétákat. ❖ GENEBEN a nagyhatalmak külügyminiszterei tárgyalj ák meg először a leszerelés kér­déseit. Utána 18 meghívott nemzet képviselői kezdik meg értekezletüket a leszerelésről. Az eredetileg tervezett 18 nemzet közül egy — mégpe­dig Franciaország, — hiá­nyozni fog. De Gaulle állam elnök bejelentette a franciák távolmaradását. Nyilván rosz­­szul esett neki, hogy Francia­országot nem ismerik el ve­zető nagyhatalomnak és a le­szerelési konferencia előtt nem vonták be a külügymi­niszterek megbeszéléseibe. A leszerelési konferenciát ezek szerint Amerika, a Szov­jetunió és Anglia külügymi­nisztereinek előzetes megbe­szélései vezetik be. Khrush­chev előbb csúcskonferenciát javasolt, de amikor javaslatát elvetettük, több levélváltás után beleegyezett a külügymi­niszteri találkozóba. Kennedy elnök állandóan kapcsolatban lesz a tárgyaló amerikai diplomatákkal és — nyilván — Khrushchev is ma­ga iránit ja Moszkvából a gen­fi szovjet delegátusok maga­tartását. ❖ A CSÚCSKONFERENCIA júniusban már összeülhet — Kennedy elnök véleménye sze­rint, — mégpedig abban az esetben, ha a Szovjetunió ad­dig a genfi tárgyalásokon je­lét adja őszinte békevágyának és olyan javaslatokat tesz az ellenőrzésen alapuló leszerelés kérdésében, melyek tárgyalá­si alapul szolgálhatnak majd a csúcskonferencián. Ezzel kormányunk elsősor­ban a béke ügyét kivánja szolgálni, másodsorban pedig lehetetlenné tette, hogy a csúcskonferenciát a Szovjet­unió olcsó propagandára hasz­nálja ki. VISSZATÉRT A MUNKÁ­HOZ GLENN ALEZREDES, — a szabad világ első számú hőse. A Föld körül megtett lég­­ür-utazása után John Glenn alezredes napokon keresztül az egész világ érdeklődésének középpontjában állott. Elő­ször Washingtonban beszélt a Kongresszus előtt, majd New Yorkban több milliós tö­meg ünnepelte, végül pedig szülővárosában, az ohioi New- Concord-ban készítettek elő számára felejthetetlen ünnep­lést. John H. Glenn nemcsak ra­­kéta-utjával, de egyéniségé­vel is belopta magát az ame­rikai milliók szivébe. .Szemé­lyében valódi hőst, szerény, Istenben hivő és munkájának élő embert ismert meg a vi­lág. Az ünneplés terhes napjai alatt, — akárcsak az utazást megelőző idegőrlő várakozás alatt, — John H. Glenn alez­redes megőrizte egyik legerő­sebb vonzóerejét, egészséges humorát. Világszerte emlege­tik a lapok, hogy a Kongresz­­szus tagjai előtt elmondta: Kennedy elnök kisleánya, Ca­roline emlékeztette a legjob ban arra, hogy nem szabad el­bizakodnia. Amikor ugyanis a kisleány édesapja, Kennedy elnök bemutatta Glenn alezre­dest a gyermeknek, a kisleány elragadtatás helyett csak eny­­nyit kérdezett: “Hát a majom hol van?!” ❖ újabb rakétautazá­sokról készült terveinket tudósaink rövidesen nyilvá­nosságra hozzák. Úgy tudják, hogy mindegyik astronaut (ür-repülő) még az idén kö­rül repüli a világot. Az uj, nagyszabású tervek érdeké­ben Amerika rövidesen újabb rakétarepülőket képez ki. Készülődésünk legjelentő­sebb állomásai: a több világ­űr-utast szállitó uj hatalmas űrhajó lesz, valamint a Hold­ra repülő űrhajó elkészítése. Úgy tudják, hogy rövidesen nyugdíjba teszik a John Glenn Április 1-ig kell kiváltani az uj rendszámtáblákat Az 1962. évre szóló uj rend­számtáblákat április 1.-ig kell minden autótulajdonosnak be­szereznie, mivél a régi rend­számtáblák használata a fenti dátum után büntetést von maga után. South Lorainban ez évben is a Pearl Ave.-n lehet besze­rezni az uj rendszámtáblákat a 3035 szám alatt, —a Dean’s Shoe Repair üzlethelységében — ahol Mrs. Florian Prososki (született Grunda Katalin) reggel 9-től délután 5:30-ig tart hivatalos órát. KARTYAPARTY vasárnap este a Szt. Anna Egylet rendezésében A Szent László Egyházköz­ség kebelében működő Szent Anna Egylet vasárnap — március 11.-én, — este 7:30 órai kezdettel kártyapartyt rendez a Szent László Iskola termében. A jótékony célú kártyapartyra $1-00 a belépő­díj. A résztvevőket az egylet megvendégeli és szép dijakkal lepi meg. A magyar életben fontos és üdvös szerepet vivő Szent An­na Egylet ezúton is szeretet­tel meghívja az összmagyar­­ságot erre a kellemes, baráti összejövetelre. AZ IDÉN LORAINBAN NEM LESZ KÜLÖN MÁRC. 15-1 ÜNNEPSÉG Az Egyletek és Egyházak Nagybizottsága úgy határo­zott, hogy az idén nem ren­dez külön március 15-iki ün­nepséget. Ehelyett a Nagybi­zottság arra kéri a magyar egyházak lelkészeit, hogy a misék és istentiszteletek kere­­tében szíveskedjenek megem­lékezni a magyar szabadság­­napról. A Nagybizottság tagjai tel­jes erejüket a nyári Magyar Nap megrendezésére összpon­tosítják és remélik, hogy az idén ez a magyar megmozdu­lás lesz a legsikeresebb és leg­nagyobb tömegeket megmoz­gató ünnepségeink egyike. Máté Jenő televízión szerepel március 13.-án Máté Jenő, a másodgenerá­­ciós amerikai magyarság egyik tehetséges tagja, aki már évek óta több filmben is játszott kisebb szerepet, s kit az utóbbi időben mind gyak­rabban látunk televízión, a jövő kedden — március 13.-án — este 9:00 órakor fog a NBC (Channel 3) állomáson, a Dick Powell Show kereté­ben szerepelni. A darabban rajta kívül há­rom jónevü magyar színész is szerepel:■ ifj. Beregi Osz­kár, Geray István és Fóti Jacques, zongorista. Máté Jenő egy évvel ezelőtt járt Lorainban, mikor Tegh­­ze Gerber Miklóssal együtt lé­pett fel a Március 15. emléké­re rendezett ünnepélyünkön. A Community Concerts Ass’n 1962-63. évi idénye alezredest kilövő Atlas raké­­ta-kilövőket és uj, sokkal na­gyobb teljesitményü kilövő­ket gyártanak és próbálnak ki tudósaink. ❖ A SZOVJETUNIÓ most már hajlandó tudományos együtt­működésre a világűr-kutatás terén. Legalább is ez tűnik ki Khrushchev és több szovjet tudós kijelentéséből. Eddig kutatásainkat a szovjet nyil­vánosan lekicsinyelte és hal­lani sem akart az együttmű­ködésről. . ❖ ALGÉRIÁBAN fegyverszü­netet köt a francia kormány és az arab függetlenségi har­cosok kormánya. Ennek nyo­mán megteremtik a független Algériát. Algériának mintegy másfél milliónyi francia lakossága retteg a tervek miatt és ter­rorral próbálják a tervet meg­akadályozni. A titkos francia nemzeti hadsereg tagjai Al­gériában és Franciaországban naponta bombákat robbanta­nak és terrorcselekményeket hajtanak végre. Céljuk a kor­mány félreállitása és Algéria szabadságának meghiúsítása. A Lorain Community Con­certs Association 1962-63. évi hangverseny-sorozatára je­gyeket vásárolhatnak olvasó­ink lapunk .kiadóhivatalától. Az eddigi 4 előadásból ál­ló hangverseny-sorozat az uj évadban csak 3 előadást nyújt a 8 dolláros bérlet (diákok ré­szére $4.00) tulajdonosainak. Az ok egyszerű: az elmúlt szezont ráfizetéssel zárta a rendező vállalat. A jegyek árusítása február 8.-án kezdődött és március 12.­­ig tart. A loraini zenekedvelő kö­zönség körében népszerű so­rozat rendezői kérik a közön­ség megértését s jelen és jö­vőbeli támogatását. KÉT REPÜLŐKATASZTRÓFÁNAK KÉTSZÁZNYOLC ÁLDOZATA VAN Az elmúlt héten két borzal­mas repülőgépszerencsétlen­ség történt. Az első a New York közelében lévő Jamaica öbölben 97 emberáldozatot kö­vetelt. Ugyanazon a napon, mikor a hatalmas város Glenn alezredes ünneplésére készült, egy Californiába tartó jet­­gép szállt fel a new yorki Idlewild repülőtérről. A ha­talmas jet-gép 1,500 lábnyira emelkedett és felszállása után két perccel lezuhant. A nagy mennyiségű hajtóanyag fel­robbant és egyetlen ember sem menekült meg. A múlt vasárnap — márci­us 4.-én, — éjjel történt a másik tömegszerencsétlenség. Ez az Afrikában történt re­pülőgép-katasztrófa volt a pol­gári repülés történetében a legtöbb emberáldozatot köve­telő baleset. Az afrikai Ca­­meroon-ban egy DC-70 típu­sú brit repülőgép 111 sze­méllyel Európába indulva, fel­szállása után két mérföldet repült és akkor hirtelen lán­golva lezuhant. A repülőgép valamennyi utasa és teljes személyzete életét veszítette. Az utasok közt nem volt amerikai. Meghalt Sinkó János chicagói gyáros Sinkó János, chicagói ma­gyar gyáros február 16.-án — 76 éves korában, — szívro­ham következtében meghalt. Magyarországon, a Borsod megyében lévő Négyes köz­ségben született és fiatalon jött ki Amerikába. Itt előbb mint szerszámkészítő dolgo­zott, később pedig országos tekintélynek örvendő gyára­kat alapított s vezetett. Egyi­ke volt a valóban gazdag és sikeres pályát befutó ameri­kai magyaroknak. Az anyagi siker és az elismerés nem ide­ge ihlette el fajtájáhól. EgyiKe volt az Amerikai Magyar Szö­vetség áldozatos támogatói­nak és a magyar ügyek segí­téséből mindvégig derekasan kivette a részét. Chicagóban temette Főt. Magyar József, — a chicagói Szent István egyházközség plébánosa. Temetésén a ma­gyarság hatalmas tömege je­lent meg. A magyarság nevé­ben dr. Hoványi Gyula, chi­cagói magyar lapszerkesztő búcsúztatta és méltatta faj­tánk érdekében végzett áldo­zatos munkáját. Gyászolja özvegye, gyerme­kei, unokái, kiterjedt rokonsá­ga itt és Borsod megyében, — valamint minden jóérzésü amerikai magyar. Március 28-ig lehet regisztrálni Lapunk olvasóinak figyel­mét ismét fel kívánjuk Ihivni arra, hogy a szavazati joguk­kal élni akarók regisztrálni kötelesek. És pedig regisz­trálni kell mindazoknak, akik 21-ik évüket betöltötték és most készülnek először sza­vazni, valamint az uj polgá­roknak is. Azoknak is regisztrálniuk kell, akik bár már egy éve, vagy hosszabb ideje laknak Ohioban, eddig nem regisz­tráltak, vagy egyik megyéből a másikba, illetve egyik vá­lasztói kerületből (precinct) a másikba költöztek. A Board of Elections irodá­jában (1205 Broadway, Lo­rain, illetve 115 Cedar St Elyria) regisztrálni lehet minden nap reggel 9-től dél után 4:30-ig; március 26.-, 27 és 28.-án pedig reggel 8:30-tól este 9 óráig. 50 ÉVES JUBILEUMÁT KÉSZÜL ÜNNEPELNI AZ IFJÚSÁGI EGYLET Az Ifjúsági Betegsegélyző Egylet 50 éves jubileumát ok­tóber 20.-án ünnepli. Az egy­let tisztikara rövidesen hozzá­lát a nagy ünnep előkézsitésé­­hez, amely — az előjelekből Ítélve, — városunk egész ma­gyarságának emlékezetes nap­ja lesz. HALÁLOZÁSOK Porkoláb Károly (2324 Packard Dr.) 1962. március 1.-én — 55 éves ko­rában, tragikus körülmények között, — meghalt otthoná­ban. Lorainban született és 35 évig a National Tube Co. al­kalmazottja volt. Tagja volt az Amerikai Magyar Refor­mátus Egyesületnek s a Lo­­rain-i Magyar Református Egyháznak. Gyászolja egyetlen fia, Ro­nald ; két nővére: Áros Bálint­­né és családja s Abaházi Já­­nosné és családja. Temetése szombaton, már­cius 3.-án volt a Dovala Te­metkezési Intézet, rendezésé­ben — Nt. Tóth Bálint szer­tartásával. — Az Elmwood Temetőben helyezték nyuga­lomra. Mrs. Helen Zilch, született Orosz Ilona, 59 éves korában — hosszas be­tegség után, 1962. március 3.-án, — a Shield’s otthonban meghalt. Magyarországon született s 50 évig lakott városunkban. Gyászolja két nővére: özv. Kuhn Jánosné (Detroit) és özv. Kocsis Sándorné (Lo­rain) . Temetése március 6.-án volt a Schwartz-Spence Temetke­zési Intézet rendezésében — Rev. Fred Hicks, episzkopális lelkész szertartásával. A Ridge Hill Memorial Te­metőben helyezték nyugalom­ra. SEBESSÉGI REKORDOT ÁLLÍTOTT FEL EGY AMERIKAI BOMBÁZÓ A B-58 amerikai katonai repülőgép 4 óra és 42 perc alatt Calif ormából New York­ba és onnan vissza, Califor­niába repült. A hatalmas bombázó a hangnál sebeseb­ben, 1,300 mérföldes óránkén ti sebességgel tette meg az utat. A 4 óra 42 perces idő­ben a tenger felett végzett üzemanyagfelvétel ideje is benne van. Az utat eddig leggyorsab­ban megtevő gép repülési ide­je 6 óra és 46 perc volt. Csincsák Lajos (2206 Lake Ave., Elyria) 1962. március 6.-ára, keddre virradó éjjel — 51 éves korá­ban, — hirtelen meghalt. Lorainban született és 21 éve lakott Elyriában. A Ben­­dix Westinghouse alkalma­zottja volt és tulajdonosa a Csincsák féle kertészetnek. Gyászolja felesége, Blanka; leánya — Mrs. Shirley Orosz (Elyria); fia, Gary; édes­anyja, özv. Csincsák Jánosné (Lorain), négy fivére és há­rom nővére. Temetése ma, pénteken — március 9.-én, — délelőtt 11 órakor van a Sudro-Curtis in­tézetből, Nt. Bacsó Béla, ely­­riai ref. lelkész gyászszertar­tásával. HALVACSORA ' A Szent László Egyház ke­belében működő Holy Name Society március 16.-án, — jö­vő pénteken, — délután 4-től este 7 óráig, halpaprikás és rántotthal-vacsorát rendez a Szent László Iskola termében. Jegyeket előre lehet váltani a tisztikar bármely tagjánál.

Next

/
Thumbnails
Contents