Lorain és Vidéke, 1954 (41. évfolyam, 15-25. szám)

1954-04-09 / 15. szám

LORAINMEGYEl NAPLÓ Két south-amlhersti fiú, 9 és 11 évesek, a Quarry Road egyik tavacskájának a jeges vizébe fulladt, amikor “tutaj­jal” haj ókáztak a tavon és az felborult. * * * * Elyria városában a gázmü­vek közel 20 százalékkal ó­­hajtják felemelni a gázdija­kat. A gáztársaság részéére ez egy éven belül több mint $200,000 bevételt jelent. A társaság szerint a “rohamo­san növekvő” város szükség­letét képtelenek ellátni, ha­csak az emelést meg nem kapják. ♦ * * Lorain város polgári védel­mi szervezetét azzal vádolják, hogy nem szerelte fel a szi­rénát, amit egy éve vettek, sem pedig orvosi - egészség­­ügyi anyagot nem vásárolt be. Főzőiskola lesz Lorainban a Palace Theater termében, április 20-22 napjain. A Gas­­co Journal Food Institute rendezésében tartandó ‘show’ előadásait helyi kereskedők és a gáztársaság teszi lehe­tővé. * n * * Cigarettázó fiuk elővigyá­zatlansága folytán leégett egy garázs az elyriai Cleve­land St.-en és a mellette álló csűr is megpörkölődött. * * * A loraini kishajó-kikötő fé­rőhelyeit sorsolás utján kí­vánja a polgármester az ér­dekeltek között felosztani. A kikötő ?•' „bályait a városi ta­nács fogja felülvizsgálni. * * * A két loraini főiskola (a LHS és a St. Mary’s) maga­sabb évfolyamú növendékei április 14-én bejárják a vá­ros nagyobb ipari üzemeit és kereskedelmi vállalkozásait a JCC tanulmányútja során. * * * nek a foglalkoztatására a 'vá­rosi elöljárók Lorainban i a 36-ik uccai árok befedését és felette ut építését tűzték ki célul. * * * A Homewood Shopping Center területén megnyílt az első üzlet, amely élelmiszert árusít: a Homewood Food Store. * * * Április elsején 43 jármü­vet vontatott garázsba a lo­raini rendőrség. A jármüvek gazdái elmulasztották az uj 1953-as rendszámok felszere­lését. A tulajdonosoknak hír szerint nem tetszett az ápri­lisi tréfa. * * * Az O’Neil Go. a Sheffield Shopping Centernél két vil­lanyrendőrt akar felszerelni. A State Highway Dept, tájé­koztatta a társaságot, hogy először is forgalmi felmérést kell tartani s azután is csak a Highway Dept, szerelheti fel a lámpákat — alighanem majd jóval a megnyitás után. * * * Egy jövendőmondó cigány­­asszony Elyriában 100 dollárt lopott el egy hipnotizált ál­dozatától, akinek a házához ment jövendőt mondani. * * * Elyria városi tanácsa nem fog már jegyzőkönyvet olvas­ni, hanem jegyzőkönyvét 48 órán belül sokszorosítva adja a tanácstagok kezére. * * * Az előkelő negyed lakóinak a tiltakozása ellenére Elyria városa parkoló helyet létesít a “történeti szépségű” Wash­ington Avenue “országos hí­rű” közelségében. * * * A loraini városi fogdában egy “művészi” tehetségű rab, akit iShotgun néven jelölnek meg, fadarabokkal és a köz­lekedési jelzőtáblák festésére használt négy színnel képek egész galériáját festette meg. Abe Lincoln képe mellett ott látható Jaworski polgármes­ter, valamint Frank Katrick bírósági irodatiszt képe is. VOLUME 41. ÉVFOLYAM—No. 15 Szám LORAIN, OHIO EGYES SZÁM ÁRA 10c 1954. ÁPRILIS 9 A HÉT ESEMENYEI KÉNYES ÉS BIZONYTA­LAN A HELYZET Indokína ban. — Hétfőn reggel Dulles külügyminiszter azzal a sú­lyos nyilatkozattal lepte meg a szabad világot, hogy a kí­nai kommunisták szörnyen közel jutottak ahhoz a pont­hoz, amikor magatartásukat és ténykedésüket támadásnak kell minősíteni. Ebben az e­­setben a kínai szárazföld el­len kellene az Egyesült Ál­lamoknak megtorlást alkal­mazni. Az indokinai hadszíntérről jövő tudósítások beszámolnak arról, hogy most már Hanoi városban lehet hallani az á­­gyuzást és -egyes külvárosi negyedek sarkához el-eljut néha egy előretolt kommu­nista őrjárat. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a szoron­gatott Dien Bien Phu ostro­mával nem hagytak fel a kommunisták, hanem alkal­masint északról jövő megerő­sítésekre várnak. A Hanoi főparancsnokság francia tisztjei közölték, hogy bár két év óta igyekeznek a támadókra rábizonyítani, hogy vörös-kinaiak is harcol­nak közöttük, mindez eddig nem sikerült. ❖ TÖMEGGYÁRTJUK A H­­BOMBÁT. — A közelmúltban tartott újabb H-bomba kísér­let nyomában az Egyesült Államok berendezkedik arra, ■° H-bombát olcsón és élő: Az nnt a kísérletekből nyert ér­tesülések alapján a H-bomba a szabad világ megvédésében nagyobb szerepet játszó té­nyezővé válik. ❖ JORDÁN ÉIS IZRAEL uj vitája. — Jordán vádjai sze­rint izraeli csapatok keresz­tül lőttek a határon és Izrael jet-repülőgépei szintén meg­sértették a határt. A jordáni kormány újabb négy tiltakozó jegyzéket volt kénytelen benyújtani a UN fegyverszüneti bizottsághoz az állítólagos izraeli határ­sértések miatt. ❖ BETEG VÖRÖSKINA VE­ZÉRE. — Megbízható forrá­sokból vett értesülés szerint kommunista Kina diktátora, a hírhedt Mao Tse-tung ko­molyan beteg annak ellenére, hogy a közelmúltban megje­lenései talán az ellenkezőjét engednék sejteni. Három ember uralja tulaj­donképpen Vörös Kínát. Az egyik Chou Eh Lai minisz­terelnök és külügyminiszter, aki valószínűleg Genfben is megjelenik, hogy Vörös-Ki­­na elfogadtatásával a maga számára is komoly presztízst szerezzen vetélytársaival szemben. A második Chub. Teh tá­bornok, aki első- és utolsó sorban is katona volt és az is marad, % és aki a hadsereget akarja a maga számára ki­építeni, hogy Mao halála ese­tén azzal ragadhassa magá­hoz a hatalmat. A harmadik Liu Shao-chi, aki a pártban áll igen magas helyen és ott folytat sötét prakitákat. A triumvirátus megegyezik abban, hogy őket külpolitikai céljaik inkább Ázsiához, mint sem Európához kötik. Ez né­mileg a szovjetorosz külpoli­tikától való elhajlást és önál­lósulást jelent. SZEMÉLYI HÍREK Magyar munkások kitüntetése A közelmúltban a NTC gyártelepén több munkás ré szesült hosszasabb szolgálati idejéért kitüntetésben. A ki­tüntetést jelképező értékes emléktárgyakat vacsora ke rétében nyújtotta át a gyár ügyvezetője. Az ilyen elismerésben ré­szesültek között magyar munkások egész sorát talál­juk, akik 40 éves szolgálatu­kért értékes karórát kaptak elismerés gyanánt. U. Molnár Sándor, Pongrácz Antal, Gar­­bák Miklós, Kozonich Lajos, Osztrognai András, Szűcs Jó­zsef, Tóth Áron, Lukovics Bertalan, ids. Molnár Sándor és Fülöp István a kitünte­tett derék magyar munkások, akiknek állhatatossága, hű­sége és derekas munkája kell, hogy példaként álljon a fia­talság előtt. PEKAROVITS ISTVÁN és felesége, lapunk hűséges ol­vasói január óta Miami, Fla.­­ban vannak, ahova, annak ide­jén fiukkal és menyükkel u­­taztak le. Az ott tartózko­dást oly vonzónak találták, hogy egyelőre ott is marad­tak. Özv. Lipóczky ■ Istvánná lakhelyétől nem messze lak­nak és gyakran látják őt. A hús ■ ikisko! j. v|L. i i ■ tha lányuk, akiloraini tanítónő, szintén leutazik oda meglátogatásukra. * * * Minden alkalommal öröm­mel emlékezünk meg lapunk­ban azokról a volt lorainiak­­ról, akiket a sors távol vitt városunktól, de a régi kap­csot mindig fenntartják az itteniekkel valami formában. Most egyszerre három volt lorainiról számolhatunk be, kik messze Califomiában te­lepedtek le, de kiket városunk magyarsága nem felejtett el és bizonyára érdeklődéssel fognak olvasni róluk. A “Californiai Magyarság” cimü lapban olvastuk, hogy DR. DEMETER RÓBERT a loraini körökben jól ismert Demeter István gyógyszerész és feleségének a fia, aki az elmúlt három év alatt a ten­gerészeinél szolgált, leszere­lése után most megnyitotta orvosi rendelőjét Los Angel­esben. A fiatal másodgene­rációs orvos a California! ma­gyarság közmegbecsülésben álló tagja. * * * Szintén a fent nevezett lap tudósításából vettük, hogy a losangelesi reformátusok által rendezett márciusi ünnepé­lyén SZILVÁSSY GYÖRGY, aki az amerikai hadseregben szolgál kapitányi rangban, tartotta az alkalmi beszédet —magyar nyelven. A máso­dik-generációs Capt. Szilvássy György a népszerű loraini Szilvássy Gábor és nejének fia, aki a múlt hét végén feleségével és három gyerme­kével megérkezett a 1712 E. 34-ik streeten levő szülői ott­honba, ahol öt heti szabad­ságát fogja tölteni mielőtt újabb külföldi beosztását el­foglalja. * * * KERN FERENC volt lorai­ni ifjú neve is bele került a sajtóban abból az alkalom­ból, hogy az amerikai ma­gyarság veterán színésze, Ki­rály Ernő által rendezett mű­soros estén nagy sikerrel sze­repelt. HALÁLOZÁSOK KOVÁCS JÓZSEF a korai magyar loraini be­vándorlók egyike, meghalt április 2-án, pénteken hajnal­ban, 642 F Street alatti la­kásán, négy havi betegség u­­tán, 76 éves korában. A meg­boldogult a sopronmegyei Ár­pás községben született, ahon­nan 53 évvel ezelőtt vándo­rolt Amerikába. A hajógyár­nál dolgozott és 1947-ben vonult nyugalomba. Házassá­gának 52-ik esztendejében halálozott el. A néhai Kovács József a St. Anthony’s lém. kath .egy­ház és a Szt. László Egylet tagja volt. Temetése hétfőn, április 5-én reggel 9 órakor volt a megboldogult otthoná­ból, majd 9 órakor a St. Anthony egyház templomá­ból, Rev. Fr. Richard Arit egyházi gyászszertartásával. A megboldogult földi -marad­ványait a Reichlin-Cooley te­metkezési intézet szolgálatá­val a Calvary temetőben he­lyezték nyugalomra. Gyászolja feleségén kívül öt leánya és három fia, hu­szonkét unokája és hét déd­unokája. LESZ MÁR GÁZ FŰTÉSRE TAKÁCS PÉTER 275 South West River St. alatti, elyriai lakos meghalt kedden, április 6-án hajnal­ban otthonában, hosszas be­tegség után, 82 éves korában. A megboldogult Magyaror­szágon születet, 1871. április 28-án. A megye lakója volt . . Wellingtonból, a-1T5i gcTireS^SS-ijg .. TVUlTt T -­költözött Elyriiáiia, s ott a Duplex Foundry alkalmazott­ja volt. Három éve vonult nyugalomba. Az elyriai Szt. Szív róm. kath. egyház tagja volt. Temetése csütörtökön reg­gel fél 1-0 órakor volt a Bitt­ner temetkezési intézetből, majd 10 órakor a Szt. Szív egyház templomából Ft. Zá­kány Tihamér egyházi szol­gálatával. Az elhunyt földi maradványait a iSt. Mary’s temetőben helyezték nyuga­lomra. Gyászolja felesége; továb­bá leánya, hat unokája és négy dédunokája. Április elseje fordulópontot jelent a lakóházak fűtése te­rén Ohio állam több városá­ban. Az Ohio Fuel Gas Co. ezen a napon tartotta fontos gyű­lését a Publc Utilities Com­mission of Ohio hivatalosa­ival a fűtési gáztilalom meg­szüntetése felől. A gáztársa­ság közölte a bizottsággal, hogy a nyár folyamán be­fejezésre kerülő uj csővezeté­ke olyan mértékben képes gázt szállítani, hogy az ösz­­szes, várakozási listán levő folyamodók fűtési szükségle­tét ki tudják elégíteni. L. P. Mclntire, loraini gáz­társasági ügyvezető közlése szerint mintegy 3500 folya­modó vár Lorainban kérésé­nek az elintézésére. Ez a szám az összes uj és régebbi épít­kezések kérelmeit magában foglalja. Az építés alatt le­vő uj csővezeték elkészülté­vel mindezek, sőt az Ohio ál­lamban függőben levő 75,000 folyamodás ügye is kedvező­en lesz elintézhető. A PUCO az előterjesztések alapján úgy nyilatkozott, hogy 30 napon belül a gáz­nak a felhasználására vonat­kozó korlátozásokat hatályon ■kívül helyezi s a 30 nap el­teltével bármely háztulajdo­nos külön engedély nélkül is gázfűtésre rendezkedhetik be. Városunk és a környék gázszállitást váró lakossága örömmel tekint az eseméy »Íven fordu]at*“'é1|é ra vehető az is. PUCO-nak a fűtési tilalmat hatályon kívül helyező intéz­kedése az egész államban me­leg fogadtatásra talál. SZÉP ÜNNEPSÉG VOLT AZ ELYRIAI TEMPLOMAVATÁS Kimagasló ünnepség keretében avatta fel az elyriai magyar református egyház újjáépített templomát és gyülekezeti házát. Szorongásig megtelt a tágas uj templom és nagyterem Vasárnap délután az ely­riai West River Road hatal­mas vendégsereg folyamát irányította a Roosevelt-iskola tőszomszédságában elkészült és tetemesen megnagyobbí­tott magyar református templom és gyülekezeti ház felé. Kora délután gyülekeztek a vendégek és a gyülekezeti tagok az iskolateremben, a­­hol egészen a közelmúltig az építkezésre való tekintettel a gyülekezet istentiszteleteit tartani volt kénytelen. A fe­kete palástos lelkészi csoport és az egyházi elöljárók veze­tése mellett onnan vonultak ■a templom ajtaja elé, ame­lyet Nt. Csutoros István be­széddel és imával nyitott meg. Édesatyja, néhai Nt. Csutoros Elek nyitotta meg annak idején a gyülekezet el­ső templomát... A templomi első istentisz­telet során a hívek lelke mé­lyen elmerült az uj templom szépségében, Rev. R. Mensen­­diek egyházkerületi elnök templomszentelési imájában. A templomépitő, bátor bi­zonyságot- tevő hit szólalt meg Nt. Bötty János young-s­­towni lelkész angol és Nt. Kecskeméthy József Bethlen­' 'v'f’D ^ lyet a vendég lelkészek bib­­liaolvasása, imádsága, áldása, a gyülekezet két énekkarának ünnepi számai és a gyüleke­zet közéneke foglalt méltó keretbe. “Építettünk mi is hajlékot, mert szerelmed ösz­tönözött, Hogy dicsőséged la­kozzék ott a megszentelt fa­lak között” — énekelte bol­dogan az uj, tágas hajlékába költöző .gyülekezet. Nt. Da­­róczy Mátyás Cleveland-West Side-i ref. lelkész adta át ez­után hivatásának az uj temp­lom istentiszteleti berendezé­sét és szent edényeit. Öröm könnyes szemekkel vonult le a gyülekezet az u­­gyancsak megkétszereződött, modem formát öltött, megú­jított, alagsori nagyterembe, az avatási bankettre. A gyü­lekezet egyik női szervezete által elkészített Ízletes dísz­vacsorán Nt. Fürjész Béla Sharon, Pa.-beli lelkész, a gyülekezet derék lelkipászto­rának, Nt. Novak Lajosnak az iskolatár&a látta el kifi­nomult hozzáértéssel az áldo­másmesteri tisztet. Az egy­ház gondnokai, Fazekas Pál, ifj. Szanyi Lajos üdvözletei után bemutatták a nagyszá­mú vendégsereget és az ün­nepi vendégszónokot, Fáy Fi­sher Andor újságírót, a Ma­gyar Bányászlap szerkesztő­­kiadóját. A megilletődött gyülekezet és a vendégsereg feszült figyelemmel hallgat­ta a szónoknak az egyházépi­­tő magyarság öntudatos bá­torságát magasztaló lelkes beszédét. A helyi egyházi szervezetek, vendégegyházak szervezetei hoztak értékes üdvözleteket, majd Nt. Mar­ton Sándor youngstowni füg­getlen ref. lelkész a lelkészek nevében hozott meleghangú és szívhez szóló köszönetét, Benedek “bácsi“, a warreni egyház fiatal gondnoka pe­dig a jelen lévő világi kép­viselők üdvözleteit foglalta össze. Az összes szónokok szavá­ban megnyilatkozó, a lelki­"pásztor felé forduló megbe­csülésért Nt. Novák Lajos mondott záró szavaiban meg­hatott köszönetét. Rámuta­tott arra, hogy derék gond­nokai, presbiterei, az egyház összes szervezetei és az egész tagság céltudatos munkássá­ga, szeretetteljes, türelmes, e­­gyüttes munkálkodása az, a­­mit az elért szép eredményért dicséret és elismerés illet. A késő esti órákban szinte mindvégig zsúfolásig telt nagyteremben -emel kedett hangulatban ért véget az ely­riai magyar református egy­ház templomszentelési ün­nepsége, amely minden jelen­levőben mély emléket ha­gyott, hitében, magyarságá­ban, emberségében felbecsül­hetetlen értékű jó ösztönzést nyújtott. Lapunk szerkesztő­je és jelen volt munkatársai belső örömmel és az ünneplő gyülekezet t e 1 j e s i trnénye iránti őszinte elismeréssel a­­dóznak és jegyzik fel ezt a mélyen szántó eseményt a magyar élni akarást és építő munkálkodást példázó törté­nések sorába. A MÁRIA-ÉV ÜNNEPLÉSE Nagy kiárusítás a Sobel üzletekben TÓTH GYÖRGY 323 Beach St. alatti, ely­riai lakos meghalt vasárnap, március 28-án reggel, három heti betegség után otthoná­ban, 68 éves korában. A megboldogult 1885. áp­rilis 5-én született Magyar­­országon és négy éve vonult nyugalomba az Elyria Found­­ry-nál való 39 esztendős szol­gálatából. Az elyriai Szt. Szív róm. kath. egyház tagja volt. Felesége, Mária, hat évvel ez­előtt elhalt. Temetése szerdán, március 31-én reggel fél 10 órakor volt a Bittner temetkezési intézetből, majd 10 órakor a Szt. iSziv egyház templomá­ból Ft. Zákány Tihamér egy­házi gyászszertartásával. Az elhunyt földi maradványait a St. Mary’s temetőben helyez­ték siri nyughelyére. Gyászolja három leánya, két nővére, valamint négy unokája. Amikor a húsvéti ünnepek közeledtén az ajándékot vá­sárló pénztárcájába néz, fel­tétlenül okos dolog egyszer­smind a Sobel ékszerüzletek hatalmas arányú kiárusítását is bevonni a számításba. Miké Sobel, a 517 Broad­way és a 2830 Pearl Ave. alatti üzletek tulajdonosa mindkét áruházában szinte mesebeli mennyiségű, de ki­váló márkájú árut tesz pi­áéra. Az ékszerekben és ház­tartási készülékekben való vásárlásra ez olyan kiváló al­kalom, amelyen az okos há­ziasszony és ajándékvásárló 25-75%-ra menő megtakari tást érhet el. A nem minden­napi, sőt nyugodtan mond­hatjuk, páratlanul álló kiáru sitásra éppen ezért nyoma­tékkai hívjuk fel olvasó kö­zönségünk figyelmét. Nincs olyan ajándéktárgy, amit meg ne találnának a két So­bel üzletben, de olyan áron, hogy másutt ahoz tán még hasonló sem kerül! Húsvéti vásárlásainknál bizonyosan segítséget kapunk a két Sobel üzletben dollárjaink “kinyuj­­tására”! TÓTH BERTA amhersti lakos meghalt csütörtökön, április 1-én reg­gel negyed hat órakor, nő­vére, Mrs. Frank Twining 817 Cleveland Ave. alatti, amhersti otthonában, két évi betegség után, 38 éves ko­rában. A megboldogult Ober­­linben született, korábban Henrietta twp. és Elyria-beli lakos is volt, mig betegsé­gének tartama alatt nővéré­nél lakott. Temetése vasárnap, április 4-én délután fél 3 órakor volt az amhersti methodi&ta egy­ház templomában, Rev. Dale W. Riggs methodista lelkész egyházi szolgálatával. Az -el­hunytat az Emmerich Funer­al Home szolgálatával helyez­ték végső nyughelyére a Ridgehill Memorial Park köz temetőben. Gyászolja nővérén kívül édesanyja, Tóth Györgyné és fivére, György, Lorainban. A St\ 7-i St. Vincent de kJáZe, ^rru^ath- egyház lei­­lése szerint a Mária-év meg­ünneplése keretében az egy­ház templomában vasárnap, április 11-én a délelőtt 11 ó­­rai misén oltári szentségkité­tel lesz. A nap délutánján fél 2-től 5 óráig csendes imaórát tar­tanak a templomban és 4-5 óra között pedig zarándoklás lesz. Agitálnak a szabadlábon levő vádlottak A két hírhedt loraini kom­munista - gyanúsított, Lucille Bethencourt és Joseph Douh­­er, akiket az FBI ügynökei államellenes össze esküvés gyanújával októberben tar­tóztattak le, most szábadlá­­bon vannak, élnek, mint a hal a vízben és az Ohio Peo­ples Tribune, az ohioi kom­munista párt lapja példányáé­it osztogatják a gyár kapu­inál. Mindenesetre érdekes meg­gondolni, hogy a szabad or­szág nyújtotta lehetőségek­kel és az igazságszolgáltatá­sunk emberiességével milyen messzemenően és gyalázato­sán vi&szeélnek azok, akik hihetőleg éppen ezt a szabad országot akarják bilincsekbe verni. MEGHALT KÉT MAGYAR TUDÓS Március 19-én, Budapesten elhunyt Rapaics Raymund, a Tudományos Akadémia leve­lezőtagja,- biológus. Temetése március 24-én volt a Farkas­réti temetőben. A magyar tudományos élet egy másik értékes tagja, Se­tényi Pál, fizikus március 20-án 69 éves korában meg­halt. Szintén a Magyar Tudo­mányos Akadémia levelező tagja volt. Március 25-én te­mették el a Kerepesi temető­ben.

Next

/
Thumbnails
Contents