Levéltári Szemle, 53. (2003)

Levéltári Szemle, 53. (2003) 1. szám - MÉRLEG - K. Német András: Fenyvesi László: Tolna megye középkori történetéhez kapcsolódó oklevelek regesztái. Szerkesztette Dobos Gyula. (Tolna megyei levéltári füzetek. Tanulmányok 8.) Szekszárd, 2000. / 48–52. o.

FENYVESI LÁSZLÓ TOLNA MEGYE KÖZÉPKORI TÖRTÉNETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ OKLEVELEK REGESZTÁI Szerkesztette: DOBOS GYULA Szekszárd, 2000 (Tolna Megyei Levéltári Füzetek. Tanulmányok, 8.) 500 p. Új helytörténeti kiadvány megjelenése mindig örvendetes esemény, főleg, ha valamely régió kevéssé feldolgozott korszakával foglalkozik. Fokozottan érvényes ez a forráskiadványok esetében, hiszen ezek a későbbi kutatások kiindulópontjául szolgálhatnak nemcsak „hivatásos" kutatók, de az eredeti iratokat általában kézbe nem vevő, a középkort gyakran mostohán kezelő helytörténészek számára is. A szekszárdi levéltár 1991-től jelenteti meg Tolna Megyei Levéltári Füzetek címmel igényes kiállítású sorozatát, a rendszerváltás előtt 11 számot megélt, a megyei honismereti kutatás számára alapvető fontosságú munkákat közlő Tanulmányok Tolna megye történetéből c. kiadványsorozat utódaként. Az alábbi ismertetés tárgya a Levéltári Füzetek 8. kötete, Fenyvesi László: Tolna megye középkori történetéhez kapcsolódó oklevelek regesztái c. munkája. A szövegben zárójelbe tett számok a bemutatott kötet regeszta-számaira utalnak, általában csupán példaként, nem pedig kimerítően bemutatva az egy-egy megjegyzéshez tartozó összes oklevelet. Tolna megye középkorának írott kútfőiből — amint a Bevezetőben a kötet szerkesztője, Dobos Gyula levéltár-igazgató összefoglalta — Fenyvesi munkáját megelőzően két forráskiadvány válogatott: az 1978-ban megjelent Évszázadokon át c. megyetörténeti olvasókönyv első kötetében Érszegi Géza magyarul tette közzé 76 — többnyire okleveles — forrás szövegét, 1 1998-ban pedig a közelmúltban elhunyt kiváló történész, Szakály Ferenc közölte bö regesztákban a középkori Tolna vármegye hatósága által kiadott, illetve a vármegyéhez írt 216 fennmaradt diploma tartalmát. 2 Jelen munka 1137 darab, 1009 és 1541 között kiadott oklevél-kivonatot ölel fel, „amelyek Tolna megyével, földrajzi neveivel, itt élő, esetleg innen elszármazott neves személyeivel kapcsolatosak". A könyv a feldolgozni kívánt anyag mennyiségét tekintve az eddigi legnagyobb vállalkozás a megye középkori forrásainak közzétételére, a szerkesztés és a regeszták minősége azonban sajnálatos módon nem érik el a korábbi munkákét. A regeszta-gyüjtemény számos ponton nem követi a bevett forráskiadási szabályokat, illetve szokásokat. Ezek közül a legalapvetőbb hiányosság, hogy — az említett két, Tolna megyei forráskiadvány illetve néhány, véletlenszerűen megadott egyéb mű kivételével (223., 411.) — nem tünteti fel az oklevelek korábbi kiadásait, pedig az iratok jó részét nem most teszik közzé először. Annál is inkább feltűnő ez, mert a szerző láthatóan használt okmánytárakat, hiszen több — általában régi kiadása óta 1 ÉRSZEGI GÉZA: A középkor. Évszázadokon át. Tolna megye történetének olvasókönyve, 1. Szerk.: K. BALOG JÁNOS. Szekszárd, 1978. 9-97. 2 SZAKÁLY FERENC: Ami Tolna vármegye középkori okleveleiből megmaradt (1314-1525). Szekszárd, 1998. 48

Next

/
Thumbnails
Contents