Lapok Pápa Történetéből, 2006

2006 / 3. szám - Huszár Jánosné: Iskola a Bakonyban

eléjük tett tálakból. Turnus végén sokszor csak .biztosítótűk segítségével tudták felvenni magukkal hozott ruhájukat. A nagyvárosban élő gyermekek nagyon él­vezték a szabadságot. Kedvükre labdázhattak, futballozhattak, kuglizgattak. Ha nem volt kedvük a testmozgáshoz, társasjátékkal, sak­kal tölthették az időt vagy olvashattak. A városi gyerekeket különösen elbűvölték a telepen szabadon futkosó mókusok. Az egyik kisfiú nagyon vágyott rá, hogy egy ilyen kedves kis állat csak az ő játszótársa legyen. Elrejtőzött egy fa tövében, melyen egy mókus ugrándozott. A mókus villámgyor­san leszaladt a törzsön. A kisfiú gyors mozdu­lattal elkapta, de szinte abban a pillanatban el is engedte, mert a mókus beleharapott az ujjá­ba. A harapás a csontot is érte, ezért csak so­kára gyógyult be. A vasárnapokat és ünnepnapokat a telepen is megtartottuk. Télen-nyáron rendszeresen tartottak misét a nagy ebédlőben vagy a sza­badban. Az evangélikus és református gyere­kekhez Pápáról jártak ki lelkészek. 5. Nyári üdültetések Farkasgyepün kívül más üdülőhelyei is voltak a Ligának. Én 1940-ben a tündéri szép zebegényi telepen töltöttem a nyarat a 60-80 fős gyerekcsoport vezetőjeként. A hegyolda­lon ma is áll az a soktomyú faépület, melyben táboroztunk. Ez az épület dohánypavilonként szolgált a millenniumi ünnepségen. A kiállítás lebontásakor sajnálták a szép épületet meg­semmisíteni. A zebegényi hegyoldalon egy alagsort építettek hozzá és arra állították fel a romantikus kastélyt. Magas teteje alatt igen jól érezték magukat a denevérek is. Ezek a különös röpülő állatok eleinte nem kis riadalmat okoztak a gyerme­kek körében, később aztán hozzájuk szoktak. Marosvásárhelyre küldtek 1941 nyarán egy nyári üdültetés megszervezésére. A marosvá­sárhelyi hölgyek is megszervezték városuk­ban a gyereknapot, a bevételt a Liga is kiegé­szítette. A marossárpataki Teleki-kastélyban töltöttünk egy feledhetetlen nyarat hatvan vásárhelyi gyerekkel. Az egyemeletes kedves kis kastély körül nagy kiterjedésű, de elha­nyagolt park terült el. Egy patak folyt rajta keresztül, ennek egy részét egy kis medencé­vé képezték ki. Itt fürödtünk a meleg nyári napokon a gyerekekkel együtt. Olyan jól érez­ték magukat, hogy még ebédhez is nehezen tudtuk őket összeszedni. A marosvásárhelyiek 1942-ben ismét szer­veztek üdültetést a szegény gyermekek szá­mára. Sajnos, ezúttal nem egy szép kastély­ban, hanem a meggyesfalvi emeletes iskolá­ban helyeztek el bennünket. Itt a szép park helyett egy sivár iskolaudvarral kellett beér­nünk. A hatvan üdülő gyereknek mégis kel­lemesen telt el a nyara. A helységben élő Bissingen grófok terményekkel, gyümölccsel, egyébbel segítettek bennünket, így javították a konyha ellátását. A grófék parkjában láttuk az ott üdülő négy-öt sebesült finn tisztet, akik a szovjet­finn háború után kerültek ide. 6. A Gyermekvédő Liga intézményeinek sorsa a háborús években A második világháború kitörése után sok­kal nehezebb anyagi körülmények között él­tünk a telepen. Nehézzé vált a beszerzés, olyan is előfordult, hogy nem érkezett meg a kenyérszállítmány Pápáról. Ilyenkor egy-két napig krumplispogácsát ettünk kenyér helyett. Mégis szerettünk ott lenni, szerettünk együtt lenni tanítványainkkal. Derült égből villám- csapásként ért bennünket 1944 tavaszán a honvédség felhívása, hogy adjuk át nekik üre­sen a telepet. Egyetlen lepedő vagy szalmazsák sem ma­radhatott, mindent el kellett szállítanunk. Az alkalmazottak és a környező falvakból szer­ződtetett napszámosok óriási erőfeszítéssel, nagy sietségben csomagoltak. Szállítóeszköz­ként a katonaságtól kaptunk néhány teherau­tót. Ezekkel fuvarozták le a berendezést az ugyancsak nagy távolságra fekvő balaton- szabadi telepünkre. A nyilas hadügyminiszter, Beregfi katonai felhívásain a Gyepüszállás elnevezés szere­pelt. Mi arra gondoltunk, hogy ezek a paran­564

Next

/
Thumbnails
Contents