Lapok Pápa Történetéből, 2006

2006 / 3. szám - Huszár Jánosné: Iskola a Bakonyban

LAPOK PÁPA TÖRTÉNETÉBŐL 3. SZÁM PANNICULUS SER.C. NO. 218. 2006. „Erdőmélyén, esti csendben... ” ISKOLA A BAKONYBAN (Az Országos Gyermekvédő Liga szolgálatában) HUSZÁR JÁNOSNÉ ny. tanár emlékezése 1. Származásom és neveltetésem 1917. április 24-én születtem Zágrábban, ahol apám vasúti alkalmazottként dolgozott. 1919 telének végén a nagy történelmi változá­sok hírére a magyarországi vasutasok túlnyo­mó része vissza kívánt térni az anyaországba. Mi is kaptunk egy vagont, oda berakhattuk holminkat, bútorainkat. Egy pici vaskályha adta a meleget. így indultunk neki a bizonyta­lan útnak. Horvátországból az eszéki hídon jött át a szerelvény úgy, hogy hátulról két mozdony tolta a kocsikat a híd közepéig, ott magyarországi oldalról rákapcsoltak két má­sik mozdonyt, így haladtunk tovább. Apám Pápára kérte magát, mert szüleim mindketten Pápa környéki falvakból származ­tak. Az út sokáig tartott, sokszor egy-egy hé­tig is álltunk egy állomáson. Áprilisban érkez­tünk Pápára. Attól kezdve itt éltem és neve­lődtem. A Dunántúli Református Egyházkerület Nőnevelő Intézetébe jártam iskolába, itt vé­geztem az elemit, majd a polgári négy osztá­lyát és az ötéves tanítóképzőt. Mind a tizenhá­rom év alatt fizettünk tandíjat, pedig kitűnő és jeles eredményű tanuló voltam. Iskolánk, nép­szerű nevén: „Nátus” közkedvelt intézmény volt. A tizenhárom évfolyam tanulói jó, baráti viszonyban voltak egymással. Később is alig találtam a Dunántúlon olyan községet, ahol ne találkoztam volna egykori „nátistával”. Az iskolában szigorú valláserkölcsi neve­lést kaptunk, népünkhöz és hazánkhoz hű tanítónőkké akartak nevelni bennünket. A tantestület nagyon sokszínű volt: voltak rette­gett tanáraink és voltak, akik közömbösen viselkedtek tanítványaikkal szemben. Szeren­csére azonban voltak olyan nevelőink is, akik­re most, életem vége felé is nagy tisztelettel tudok visszaemlékezni. Ezeket tekintettem pályám során példaképeimnek. A tanítóképzőt 1936 júniusában végeztem el. Nagy örömömre szolgált, hogy a legjobb gyakorló tanítók számára létesített alapítvány díját ebben az évben én kaptam meg. Ehhez az értékeléshez igyekeztem méltónak bizo­nyulni egész pályám során. Ezekben az időkben komoly értelmiségi munkanélküliség volt az országban, de a tár­sadalom nem fordult olyan nagy érdeklődés­sel e kérdés felé, mint manapság. Mindenki maga igyekezett megoldani a problémáját. Voltak, akik szellemi ínségmunkát vállaltak, mások nevelőnőnek mentek vagy katonának 559

Next

/
Thumbnails
Contents