Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. november/1

1949-11-01 [0120]

B 1. kiadás 1949 novemter'l. 6 óra — perc Csak ^nemrég alakult, de máris jo eredményt ért el az "íij Élet" ' terme lőszö^o tkez, t i csoport Kö/ífy/Lt Bn Mez ő nyaradon, aiít maj d minden községé te n az országnak, az ottani termelőszövetkezeti csoport jár a z élen az öszi munkák végzését c-n. Pedig az itteni "Uj Élet" termelő­csoport alig néhány hét te 1 ezelőtt alakult csak reg.' Szeptemher végén a falu doWzopar oszt jai - látva, hogy a község erősen lemaradt az őszi"munkák végzese­ten -'a f ölámüvesszövetko zot hely iségéten értekezlétre ültek össze, hogy megteszéljék, mit kellene tenni a helyzet javítá­sára* Az ertekezletén tötten sz óyátették a zt is,-' hogy "a kul ok­ság egyre'o llenségesetten viselkedik a falu dolgoz .'p ara s zt s ága irány átan. Az utótti időben még a fo tatjukat som voltak" ha j lan­dók köles önöd ni . A f ö ldmüve sszöve t-kezet részéről a falu dol­goz ^parasztjai azt a tanácsot kapták: alokitsanak termelőszövet­kezetet. A nogte szélesre összegyiüt JJÜ1 v OZ--L: " ala­. posan meg hányták-vet ették ezt a tan'esőt, végül pedig elhatá­rozták, 'hogy kiküldik az egyik társukat a mezőcsáti termelőcso­porthoz, nézzen ott alaposon körül s egy ujatt megteszé lésen rész lete sen'számoljon te a látott akr ó±\ A váló sztás Pet ő Sán­dorra esett . Pető Sándor néhány nap múlva te számolt a to­pos ztaltakr ól. Résziétcsen e Imondta, hogy an é lnek, dolgoznak és milyen eredményeket értek el a rezöcsáti termelőszövetkezet tagjai.. Sorra megcáfolta azokat az os tota rémhireket is, ame­ly ekke 1 a ku lakok igyekeztek elriasztani a falu dolgozó-pa­rasztjait a termelőszövetkezeti csoport meg a lakit ás átél.' - Azt üzenik- mondotta - a' me zocsáti termo­löcsoport " togjnjl , re hallgassa tok a ka Iákra, mert az csak a saját javát akarja a ti rovás tokra • Alakítsatok terme 1 Csopor­tot, mert másként nem lehet jól termelni. Közös munkával) gépi OJŐ vei sokkol töttot tudunk elérni, mint egyéni gazdálkodással. A tesz ímo 1 •'•'után egynásután álltak f c 1 a megjelentek .'. és tejelentették, hogy telepnek a meg­alakuló terme lő szőve t le" zet i csoporttá-. Tize négy taggal indult -e g a'Csoport működése. Először csak ri hold földjük volt, de ma már töt t mint loc holdon .gazdálkodnak. A csoport tagjai'egyre lelkesebben dolgoznak és, mint a tocs ü let tát la mutatja, máris igen S zép eredményt értekel. Nagy segítségükbe van a Párt irá­nyítása és támogatása. Rendkívül megkönnyítet te m un káj ukat a gép­á llomá s do Igoz ó'inrák ha tha tós s esr,lt sogo is. y /Folyt'.köv ./ \

Next

/
Thumbnails
Contents