Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. február/1

1949-02-01 [0102]

Az üzemegészségügy t i z to s i t»'».s;uaak alapja az Usoaorvosi hálózat le s z. - Az OTI felvilágosítása ­Szk/£a/Sp/5zTfSéP * .­r /ök^u? 3n Az ko.k.oktiv szerződős értelmében a dol­gozókat megilleti 11 egészségük es annkaore lük fokozott vedel, .-o ér­dekesen idaszakos orvosi vizs álat, az orvos esetleges javas­lata alapján az egesze ég te len : unkake Vek megváltó ztat áea, a fog­lalkozási betegségben, szern ve'doknek m...s nunkakolyre" törtánu Át­helyezése" • A'kol Aktiv szerződés nara rarad papiron, kaneh átmegy a gyakoriatka* Az Ksomgészs égügy n* fejlődési lehetőségéről az OTI illetékes osztályán a kövotkezükot nondottákl - A felszabadulás után a kormányzat első lépe­se ^olt,áo-y a termo ló eszközök s unkába állit'.s;. mellett biztosít­sa a pögfelolo gér zségügyi föltételeket is, kízoknek továbbfejleszté­sét célozza o ••••őst el jké szitás' alatt éllo üzemegészségügy i rendelet­te rv.„ zot'akely az Oraz Xgos Társadalom Biztosító Intézetet jel:, ntékony kab.'skürrol ruháazo fül* Az üzemegészségügy biztosításának alapja az Üzemorvosi hálózat' lesz • kender t' soraben, ahol egy ^eghatározotb sz '.: v. nuhkás dogozik, i'suaorvo-t kell alkalmazni, aki OTI-orvos l-.-cr. • Az í'zenorvos r. fölvétel előtt inder dolgozót megvizsgál és üzov jgéa zségügyi törzslapokat készít. Javaslatot fcjr. z a felvett dolgozó ogók zságü,;-i ~lka 1 massaga szorinb a r.itnkabooczt'. sa tlgyáboné Feladata közé tartozik a riunkÁsok "időszakos megvizsgálása r"s « Az " üzoalorvosnak gondolkodnia kel*, arról, kö'gy "'inden rábízott' üze."(bon "*.' dolgozó műnkbe é venként logal ha ogysaer orvosi vizsg'latra kortQLJoni Külön megjelöli azokat az üzoabon f Jlhacznalb, vagy gyÁrtott anyago­kat,a -oly ok ipari rérg íéöókofc, Vagy foglalkoz s% botogségokot idéz­aotnek, Vagy idéznek oly és .gondoskodik arról! ,kogy az ipari rtal­..ak ügyében kiadott o^ssségtigyi eljáráso" at betartsák, . Az OT'I Ikreteken külön szervezet, az iparegéca­e égügy i # osztuly működik,a. elyhek hivat .ác a# foglalkozási betegségek megelőzés©, az U'zo*t3k el.'.er.Grzéso az iparsges zségügyi israere tterjesz­tés, központi ireny itása és foglalkozási '.rtalmok kutat'.sa» Nem esup *n a n agy üzemük dolgozóinak ogáaz­s égve de lmét akarj, k megs zervozni, hanem külön gondoskodnak a kisüzemek­ben, a pinoe:-Ükel-yokken és a :.-ezogas daságban dolgozok egészség­védelméről i*s olyraódon,hogy a mogkatározot t körzetek kisüzciae inok ol?..e:iö-"z ősére orvosokat ál] ita ttok be, aki' 1 : e-géfi'zségvédc 1 mi" munká­juSö&n kivül a munk'kan lévő betegek részére is rendelkezésre álla­nak. A felszabaduláfl óta igen nagy lendülettel ha la'db és halad :.lere az lözemgondozoi szerv,zet kiépítése is, A szak­szó rvozetel: töbgszéz orvost és gondozó nut képeztek'ki különleges" tanfolyamokon. Az ü zomegés zségüg^'i szervezet központja a Szakszer­vezeti Tankos és a szakczer'ezotok inté zrtényoIrént működő OTI losz.

Next

/
Thumbnails
Contents