Krónika, 1960 (17. évfolyam, 2-6. szám)

1960-02-15 / 2. szám

I VOLUME XVII. ÉVFOLYAM. NEW YORK, N.Y., 1960 FEBRUÁR No. 2. SZÁM /f Döntő korszak előtt állunk", üzeni az örökös-király Mivel mindnyájunkat érde­kel OTTÓ őfelségének az elmúlt évben fáradhatatlanul végzett munkája, melyre nézve több honfitársam kérdést intézett hozzám, célszerűnek látom e kérdésekre a választ, egy rövid beszámolót tartalmazó cikkben olvasóinkkal ismertetni. Két vonalon folyik állandóan a munka. Egyik a nagy nyilvá­nosságnak szól, a másikról leg­feljebb legközvetlenebb mun­katársai tudnak. Az elmúlt év egyike volt a diplomáciailag leg­mozgalmasabbaknak, s a feszült­séggel telt légkör nem szűnt meg Szilveszter napkor sem. Ránk nézve döntő fontosságú, hogyan lehet bekancsolni a magyar kér­dést az egész világ jövőjét ér­deklő tárgyalások menetébe, ő­­felsége nem ismert és nem ismer nyugalmat, és kitűnő összeköt­tetései révén a legképzettebb ügyvédje a magvar problémák­nak a világ sorsát ma intéző államférfiaknál. Élőszóval és írásbeli beadvá­nyokkal állandóan ráirányítja a figyelmet a mi sorskérdésünkre, bebizonyítva azt, hogy ennek a megoldása egyet jelent az egye­sült Euróna biztonságával. A Kárpátmedence évezreden ké­résziül volt Európa védő hídfő­állása és a keleti romboló áram­lások hullámtörője, melyet könnyelműen az ellenség kezére adtak, hogy az támadó hídfőál­lást építsen ki belőle. Ezt a hídfőállást vissza kell szereznie Európának, ez létkérdés. Ezekről a tárgyalásokról, mert bizalmas személyi tárgya­lások, nem jelennek meg hiva­talos jelentések, sokszor csupán semmitmondó jelentések a nagy nyilvánosság számára, mégis ránknézve életpont osságúak. Mindezt a munkát őfelsége mint igaz magyar végzi önzet­lenül. mert mint előadásai bizo­nyítják, ELISMERI TELJES MÉRTÉKBEN A FELSZABA­DULÓ MAGYAR NÉP SZUVE­RÉN JOGÁT A KÖZJOGI KÉR­DÉSEK FELETTI DÖNTÉS­BEN és a döntésnek alá is veti magát. Ez munkájának a leg­jelentősebb és számunkra a leg­értékesebb része. ★ Nyilvánosság előtti munkáját képezi a több nyelven megjelenő könyvek írása, melyekben éles politikai meglássál állítja be a magyar kérdést az egyesült Európa kialakulásának érdekkö­rébe. Ezenkívül előadásokat is tart a nagyközönség felvilágosí­tására. Ezen előadások közt a múlt év nyarán, júliusban Mün­chenben ifjúságunk részére mondott beszédet, majd Pöck­­ingben idősebb honfitársainkhoz szólt. E két előadáson elhang­zott gondolatmenetét a követke­zőkben ^.röviden felvázolom: “Igen érdekes és feszültség­gel teljes idő előtt állunk. A gen­fi tárgyalásoktól döntő megol­dást nem várhatunk, bár foly­nak megszakításokkal és még sokáig fognak tartani. Annál ér­dekesebb azonban a szovjet ve­zetőknek a szabad világba és az amerikai vezetőknek keletre va­ló utazása. Ezek a személyes tá­jékozódások és eszmecserék azt bizonyítják, hogy egy döntő kor­szak előtt állunk, nem úgy, mint 5-6 évvel ezelőtt. Nekünk ma­gyaroknak fel kell készülnünk erre, félre kell tennünk a belpo­litikai kérdéseket és meg kell szüntetnünk az emiatti lelki el­lentéteket és egységet kell mu­tatnunk és a nagy magyar cé­lért való összefogást, mert csak így fognak bennünket komolyan venni, sorsunk pedig a világpo­litikai kérdések eldöntésétől függ. Ma mindnyájan a magyar nemzet nem hivatásos, de elhí­vott követei kell legyünk, hogy elnyerjük megbecsülésüket. Meg KELL győznünk a világot arról, hogyj MAGYARNAK LENNI EGYET JELENT BECSÜLE­TESNEK és EMBERIBB EM­­BERNEN LENNI és ez a ma­gyarság egvetért és egyet akar: szabaddá lenni és elfoglalni ré­gi helyét a nyugati nemzetek nagy közösségében. “Aggasztó, hogy otthonról megint a nyugtalanság hírei ér­keznek. E"v legdicsőségesebb szabadságharc is csak akkor ér­het el eredményt, ha egyidőbe esik a na^v nemzetközi dönté­sekkel. Ezért arra kell töreked­nünk, hogv a rádiók hangja in­kább nyugodt kitartásra, mint egy újabb eredménytelen kísér­letre buzdítson otthon. Itt kint el kell hallgatnia minden érdek­­ellentétnek. El kell halgattat­­nunk a kiélezett antiszemitiz­must is, melyet a még ma is legtökéletesebben működő cseh propaganda-sajtó a legügyeseb­ben kihasznál ellenünk. Mindezt azért bocsájtottam előre, mert ma teljesen megváltozott a nem­zetközi felfogás. Eddig általá­ban egy sorozatos belső forra­dalmi megmozdulástól várták a moszkvai uralom összeomlását, az utóbbi évek eseményei bebi­zonyították, hogy ez tévedés. Ma előtérbe kerül az a felfogás, hogy Oroszország, mint legna­gyobb kiterjedésű de leggyérebb lekosságú állama a világnak, nem volt képes két fronton há­borút viselni és nem képes erre ma sem. Egy nagy hatalom ott csinál politikát, ahol szükség esetén háborút is viselhet siker­rel. “Ezért. Oroszországnak mindig döntenie kellett, hogy keleti, vagy nyugati politikát csinál­jon-e? Hogy 1941-től kezdve Moszkva aktív európai politikát folytathatott, ennek magyaráza­ta az, hogy Pearl Harbour (1941 dec. 6.) óta keleten teljesen sza­bad kezet nyert. Ez a helyzet teljesen megváltozott 1951-ben, mikor Kína a jalui csatában le­­gvőzte a koreai amerikai hadse­reget. Egy új kommunista nagy­hatalom jelent meg, s ezzel szá­molnia kell Moszkvának. Rádöb­­b°nt a kommunista kormányzat arra, hogy amíg Amerika nem kíván orosz területet elfoglalni, kínai oldalról nagyon is kell et­től tartania. Ezenkívül Kína, mint új kommunista nagyhata­lom bejelentette Kruscsevnek, hogy jelen akar lenni minden interkontinentális tárgyaláson. Ezért került a tárgyalások hom­lokterébe a berlini kérdés. A né­met kérdés kizárólag négy-ha­talmi kérdés és így Kínának nincs semmi jogalapja a tárgya­lásokon való részvételre. Itt vi­szont kezdődhetnek olyan tár­gyalások, melyek nyugaton te­hermentesítik, így szabad kezet nver keleten. Nem gondolható, hr><rv Moszkva behódoljon a kí­nai követeléseknek, mert egy­­r*«sgt a hadsereg befolyása min­­<*'"■ pvőehödik. másrészt a mosz­kvai és kínai kommunista felfo­gás ke7,t éles ellentét van. Kína r-'e é1’ át a7t a lelki beá">*ottsá­­g^t. ami Moszkvában ezelőtt egy évizeddel uralkodott. Emellett ví-o előreláthatólag 196*>-ben hi'h'-teehnikai szemnon+ból is lesz Moszkvától. * Jel- 1 e*—7Ő. h<-<rv egv1 vele táre-való a«»«» óvnak Kruscsev azt mond­ta • Uram. ön is selvem inget vi­sel. ön is luxus-autóval iár. te­­bát egvmást meg fngiuk érteni. “le’v komolv kilátásaink le­helnek avra hogv a nemzetközi nautikában páratlan események kivetkezhetnek be. “Érdekes megfigyelés, hogy Fvn^csev világkörűt ja alkalmá­val hat óra hosszáig Budapesten tartózkodott, hogy tárgyaljon Kádárral és Münich-hel. A leg­jobb információk szerint a tár­gyalás lényege az volt, mi tör­ténne Magyarországon, ha az oroszok kivonulnának? — A ténymegállapítás: a rendszer összeomlana. “Dulles halála előtt nagy kül­politikai tárgyalások folytak az USA-ban, melyeken leszögez­ték: csak azon esetben írnak alá szerződést Moszkvával, ha biz­tosítja a szabad atlanti hajó­zást. Ennek feltétele Keletné­metország kiürítése katonailag és politikailag. “Mindezt figyelembe véve, megállapíthatjuk, hogy KO­MOLY KILÁTÁSOK VANNAK HAZÁNK HELYZETÉNEK GYÖKERES MEGVÁLTOZÁ­SÁRA. Ezért szükséges, hogy a magyar lelkekben tartsuk ébren a tettrekészséget, a kitartást és reményt, mert lassanként a min­denbe való belenyugvás és nem­törődömség vesz rajtuk erőt. Mindenki azon a helyen, ahova rendelte az Isten, szerezzen meg­becsülést a magyarságnak és küzdjön a felszabadulás eszmé­jéért. TEGYÜNK FÉLRE MIN­DEN BELPOLITIKAI KÖZJO­GI KÉRDÉST, mert az teljesen FELESLEGES, csak MEG­BONTJA A LELKI EGYSÉ­GET, pedig ez feltétlenül szük­séges ahhoz, hogy életre hívhas­sunk egy olyan csúcsszervezetet, mely esetleg EXILKORMÁNY­­NAK elismerhető a nyugati ha­talmak által tárgyalás esetére. Ennek a csúcsszervnek azonban az egész magyarságot kell kép­viselnie, nem egy irányzatot, vagy egy politikai párttöredé­ket. Csak egyért kell küzdenünk, a felszabadulásért. A többi kér­dések megoldása akkor lesz idő­szerű, ha megtörtént a felszaba­dulás. “Mindenkinek önzetlenül kell a hazánkért ezt a nagyszerű propagandánkat folytatnia és nem azzal az elrejtett hátsó gon­dolattal, hogy majd ő fog fehér lovon, diadalmasan bevonulni a felszabadult országba, és ö veszi át az uralmat. Az újjárendezés­­hez meg kell nyernünk a fel­szabadító nagyhatalmak teljes politikai és gazdasági támoga­tását. Kezünkbe adta az Isten a lehetőségét annak, hogy egy még a csehekénél is tökélete­sebben működő propagandát folytathassunk, mert ma a nyu­gat megbecsül és erkölcsileg kö-

Next

/
Thumbnails
Contents