Krónika, 1956 (13. évfolyam, 1-12. szám)

1956-01-15 / 1. szám

VOLUME XIII. ÉVFOLYAM. NEW YORK, N. Y., 1956 JANUÁR. NO. 1. SZÁM. ÜZENET ŐFELSÉGÉTŐL A Király köszöni a Krónika szerkesztőségének, Olvasóinak és ál­taluk az egész magyarságnak a születésnapja alkalmával küldött jókivánatokat és viszonzásul kíván boldog, reményteli ujesztendőt. Az állami élet alapelvei Irta: OTTÓ TRÓNÖRÖKÖS. 1956 Belesir a hosszú éjszakába, a balsorsnak ezer szenvedése. A magyar nép, nagy ősi hazája, idegentől szerte van ma tépve. Borult egének sötét fellege, nem oszlik el még, ott ül felette. Év telik év után, keserv között. Nagy Isten, népem miért bünteted? A nagy vészes sötét felhők fölött, tekintsen ránk már jóságos szemedl Add, hogy béke és szabadság jöjjön, az árva elhagyott magyar földön. Idegen, járja szép ősi földjét, csak rab sóhajtás szállhat az éghez. Pogányok bálványa kiván tömjént, a hit felett diadallal kérked. Add, hogy mint régen, ma ötszáz éve, győzelmi dal szálljon fel az égre! Déli harangszó kérő szavára, figyeljen fel a még szabad világ. Túl a nagy vasfüggönyön, elzárva, egy nép jobb sorsot, életet kiván. Küldj nagy Isten egy Hunyadit nekünk, mert igy lassan kínok közt elveszünk. Rabságban és szerte a világban bujdosásban élő magyar lelkek, ne nézzétek a hibát egymásban, mert ha végre mind egymásra leltek, akkor mind csak a jó jöhet reánk, felszabadul szegény árva Hazánk. Halljátok meg, kik szabadon éltek, sir a magyar föld, az Édesanyánk. Ne üljetek jó-rossz sorsban tétlen, hogy segítsük, tiz éve vár reánk. Éel a nagy küzdésre kéz a kézben, a Hazánkért, ebben az uj évben! Hollandia. KÉKY BARNA. A trónörökös most megje­lent “Döntés Európáról cí­mű könyvéből. (Megszerez­hető az Amerikai Magyar Kiadónál (Köln Postfach 322 W. Germany.) Ara 6 DM. ($1.50.) EURÓPAI SZOCIÁLPOLITIKA A kommunizmusnak világhata­­lomként való feltűnésével a Nyu­­gat szabad nemzetei fokozatosan felismerték, liogy Szovjetoroszor­­szág vas következetességgel világ­uralomra tör; s ezért a kommunis­ta propaganda terjedését megaka­dályozó lehetőségeket és utakat igyekeztek megtalálni. Időveszteség lenne foglalkozni mindama javaslatokkal, melyeket ezirányban tettek arra hivatottak és hívatlanok. A javaslatok közül egyesek figyelemre méltóak és túl­nyomó részük a bolsevizmus ellen szociálpolitikai téren folytatandó küzdelemmel foglalkozik. E szociálpolitikai javaslatok, különösen amelyek amerikai szak­értőktől és újságíróktól származ­nak, egy jelszóból indulnak ki: a szegénység a kommunizmus ut­­egyengetője, — és e jelszót Ame­rikában ma már általánosan dog­maként szokták elfogadni. Ez az erős meggyőződés ma már úgy­szólván nem talál ellenvetésre, nem vizsgálják, vájjon megfelel-e az igazságnak, csak továbbterjesz­tik, épp ezáltal válhatik egyköny­­nyen a gyakorlati politika alapjá­vá. Ha azonban az ilyen politikai dogmákról konstruktiven akarunk gondolkozni, előbb meg kell álla­pítanunk, vájjon egyáltalában megfelelnek-e a tényeknek? Mert semmi sem veszedelmesebb, mint­ha az állammüvészet kényes terén valamely elméletből kiindulva, en­nek fényében szemléljük utólag a tényeket ahelyett, hogy az elmé­letet a gyakorlati élet tapasztala­tai alapján épitenők fel. Ez jelen esetünkben már azért is rendkívül fontos, mivel egy egész politikát, világra szóló stratégiát, rövid, lát­szólag meggyőző és igen egysze­rűen hangzó formulára kívánunk felépíteni. Ha azonban a jelszót, hogy “a szegénység utegyengetője a kommunizmusnak” elfogulatla­nul vizsgáljuk, olyan eredmények­hez jutunk, melyek ezt semmikép­pen sem igazolják. A gyakorlat­ban azt találjuk, hogy a szegény­ség nem jelentékeny tényezője a kommunizmus terjedésének. A közelmúlt tapasztalatai alapján né­hány példát hozhatunk fel. India és Pakistán ugyanannak a subkontinensnek részei. A faji eltérések jelentéktelenek és nehéz lenne a két nép jellemében lénye­ges különbségeket találni, hiszen még néhány évvel ezelőtt egy ál­lamot alkottak. A két ország gaz­dasági struktúrája rendkívül ha­sonló, mindkettőt jellemzi a tömeg­­nyomor, a szegénység, az éhség és igen nagyfokú túlnépesedés. Politikai téren azonban gyökeres különbség van kettőjük között: mig a kommunizmus Indiában im­már egy prairie-tüzvész elemi erejével terjed, komolyan veszé­lyeztetve a kongresszuspárti kor­mányt, Pakistánban kommunista mozgalom alig tapasztalható; a legnagyobb erőfeszítések ellenére sem sikerül a lábát Pakistánban megvetnie. Közép- és Délfranciaországban, nagy az ország, alig él ott szegény ember, mégis, ilyen gazdag pa­rasztlakta területek ma is erős vá­rai a francia kommunista pártnak. Ezzel szemben nézzük a magyar Alföld déli részét és a Tiszántúlt. Ott gazdasági munkások, szegény, földéhes lakosság élt és igazság­talanul alacsony életszintje miatt örült a földreformnak. Mégis azt láttuk, hogy ezen a vidéken a szovjetmegszállás legsúlyosabb politikai nyomása ellenére a több­ség a nemkommunista pártokra szavazott, amig a vörös diktatúra a politikai szabadság utolsó ma radványát nem szüntette meg. Tanulságosak az 1848-49 évek folyamán Kínában tett megfigye­lések is: mig a közép- és keleti tar­tományok harc nélkül hódoltak meg a kommunizmusnak, — Csiangkhaisek seregei ott úgy ol­vadtak, mint a hó a napsugáron, — ugyanakkor a kommunisták a nyugati tartományokban, Sinki­­angban Ningshiában és Tshiang­­ban bátor ellentállásra találtak, bár a nemzeti központi kormány e vidékek mohamedán parancsno­kainak, — Ma-Oufangnak, Ma- Hung-Kwiainak és Osman Bátor­nak — nemcsak, hogy semilyen segítséget sem nyújtott, de a nekik szánt amerikai fegyvereket is visszatartotta; itt sem voltak lé­nyeges különbségek a tartomá­nyok között, akár faji, akár gaz­dasági vonatkozásban. De akkor mi az alapvető kü­lönbség, mely e területeken any­­nyira ellentétes cselekedetekre ösztönöz? Itt is, a világ többi ré­szein is meg lehetett állapítani, hogy a vallásosság döntően befo­lyásolja a lakosság magatartását a kommunista infiltrációval szem­ben. Nem annyira attól függött, hogy a lakosság melyik vallást kö­veti; minden esetben csupán az határozott, a tömegeknek meg­volt-e valódi transcendentális hi­tük, vagy sem. így Pakistánban a mohamedán vallás, az izlám mé­lyen meggyökeresedett; mind a kormány, mind a nép bensőséges hitéletet folytat a Korán rendelke­zései szerint. Magyarország nem­csak szóban, de tettben is keresz­tény; Nyugat-Kinában úgy mint Pakistánban az izlám élő valóság. Indiában viszont a vallásosság el­tűnt és ma már legfeljebb még régi babonák egész sorában él tovább. Közép- és Délfranciaország kiter­jedt vidékein a kereszténység az istentelen iskolák áldozata lett; Kelet- és Középkinában a vallás gyakorlatilag kimúlt, márcsak ál­talánosan elfogadott bölcseleti alapelvekből álló valami, tulvilági karakter nélkül. Ezek a példák, amelyeken kivül másokat is idézhetnénk, — egyér­telmű bizonyítékai annak, hogy a kommunizmus nem szél, mely a gazdaságilag alacsony légnyomá­­su területekre csap, hanem a szel­lemileg üres térségekbe törő vi­harhoz hasonlít. Már ezen megállapításnak is meg kellene győzni bennünket ar­ról, hogy magának a kommuniz-

Next

/
Thumbnails
Contents