Krónika, 1955 (12. évfolyam, 1-12. szám)

1955-01-15 / 1. szám

VOLUME XII. ÉVFOLYAM. NEW YORK. N. Y., 1955 JANUÁR. NO. 1. SZÁM. Alvin M. Bentley képviselő beszéde Mindszenty bíborosról és a rabországok •• / rrl ügyéről ALVIN M. BENTLEY mi­chigani republikánus kon­gresszusi képviselő, a rabma­gyarság ügyének régi baráti szószólója, a rabországi Szov­jet-erőszakot kivizsgáló (Kers­­ten) bizottság alelnöke, mon dotta ezt a beszédet december 26 -án, Mindszenty bíboros letartóztatásának hatodik év­fordulóján, az Amerikai Ma­gyar Katolikus Liga rendezé­sében a new yorki Szent Ist­ván r. kát. templom Fehér Termében tartott ünnepségen. Nagyon megtisztel a kiváltság, hogy vendégszónokul hívtak meg erre, a Mindszenty bíboros 1948 december 26-án történt letartózta­tása és bebörtönzése emlékére ren­dezett ünnepségre, örömmel ra­gadom meg az alkalmat arra is, hogy közöljem gondolataimat a magyar nemzet és a kommunista szolgaság alatt élő többi 800 mil­lió ember problémájáról. — Mindnyájan olvastuk a la­pokban megjelent, Ausztriából származó híreszteléseket és tudó­sításokat, amelyek arról vélnek tudni, hogy az érseket kiengedték fogságából. Hivatalos kormány­köreinkből azt a felvilágosítást kaptam, hogy e jelentések nem nyertek megerősítést és nem mu­tatkoznak alappal bírónak. Ter­mészetesen mindnyájan örülnénk, ha e híresztelések valónak bizo­nyulnának, de hitelesség hiányá­ban azt kell feltételeznünk, hogy Mindszenty továbbra kommunista börtönben szenved, ugyanazon kegyetlen erő hatalmában, amely hat év előtt rátette személyére a kezét. A BUDAPESTI KÖVETSÉ­GEN SZOLGÁLT A LETAR­TÓZTATÁSKOR. — Jól emlékszem az akkor Ma­gyarországon végbement esemé­nyekre, amennyiben azok a nyil­vánosság számára ismeretessé vál­tak. Mint önök közül legtöbben tudják, akkor Budapesten, az amerikai követség tisztviselői ka­rához tartoztam. Azonnal érte­sültünk a letartóztatásról, amint megtörtént, de a kormánytól el­lenőrzött sajtó csak két nappal ké­sőbb vett tudomást róla. A belügy minisztérium rövid közleménye csak ezt mondotta: “Mindszenty József esztergomi érseket árulás, a köztársaság megdöntésére való összeesküvés és valuta-szabályta­lanságok miatt letartóztatták", A hirt némileg váratlanul adták ki, mert csak egy lap, az “Esti Sza­bad Szó” fűzött kommentárt hoz­zá azonnal. A kommunista sajtó többi lapjai számára legalább 24 óráig tartott, amig foglalkozni kezdtek vele. — Sokan megfigyelték s megje­gyezték maguknak, hogy a letar­tóztatás egy nappal Karácsony után, vasárnap történt. Ennek oka természetesen az, hogy a kom­munisták nem mertek hozzányúlni az ünnep előtt, attól tartva, hogy ez Karácsony napján, amikor a magyar keresztények milliói töltik meg a templomokat, mellette való tüntetésekre vezetett volna. A le­tartóztatás hire persze nem jutott el hozzájuk, csak amikor már ha­zatértek a'vasárnapi ájtatosságról. — A letartóztatás, bebörtönzés, kihallgatás, tárgyalás és azt kö­vető elitéltetés történetét sokszor elmondták és nem kívánom ismé­telni. Ez év februárjában, Mind­szenty elitéltetésének öt éves év­fordulóján azon kiváltságban ré­szesültem, hogy az Egyesült Álla­mok képviselőházában ismertet­tem e tényeket, miként a külvilág tudomására jutottak. De úgy gon­dolom, helyénvaló, hogy a bíboros egyik legtöbbet idézett kijelentését kommentáljam, amelyet annyiszor adott válaszul azoknak, akik arra akarták rábeszélni, hogy a szabad világban keressen menedéket. E kijelentést Önök mindnyájan isme­rik, sokszor hallották. Nagyon rövid: “Most itt van szükség fér­fiakra". MÁRTÍRRA VOLT SZÜKSÉG. — Sokan vannak köztünk most azok közül, akik azelőtt vezető hivatali helyet foglaltak el a ma­gyar közéletben, de elmenekültek szülőhazájukból és menedéket ke­restek az Egyesült Államokban, amely már sokkal Kossuth Lajos előtt is a menekültek és számüzöt­­tek hagyományos otthona volt. Nem szándékom a bírálat az ily személyekkel szemben, akik vagy Magyarországról vagy más Vas­függöny-országból elmenekültek. Fontos munkát végeznek itt Ame­rikában, amikor fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy szolgaságba került hazájuk emlékét ébren­­tartsák a közvélemény előtt. Sok más feladat is hárul reájuk, amely­nek jól és sikerrel felelnek meg. Nemcsak országunk, de az egész szabad világ hálája illeti meg munkájukat, egy tartozás, amelyet remélem, egy napon egészében visszafizethetünk. Ily emberekre szükség van és továbbra is szük­ség lesz. — De az emberi emlékezés oly gyarló, hogy nemcsak menekül­tekre és számüzöttekre van szük­ség. Azon célra, hogy e szörnyű események tudatát a szabad világ lelkiismeretében ébren tartsuk, mártírokra is van szükségünk. Az ő feladatuk mérhetetlenül súlyo­sabb, mert sok esetben ismeretle­nül, hírmondó nélkül halnak meg vagy tűnnek el. De szerencsére, itt vannak azok, mint Mindszen­ty, akinek hősiessége és bátorsága mindenütt ismeretes és sohasem merül feledésbe. Ily mártírokra szükségünk van, mint példákra, a Vasfüggöny bármely oldalán él­jünk is. — A magyar bíboros tudta, hogy személyi helyzete kényes. Tudta, hogy bármely percben számüzötté vagy menekültté lehet és külföld­ről folytathatja harcát a kommu­nizmus ellen. De tudta azt is, hogy ez nem elég, tudta, hogy hazája és a szabadság ügyének mindenütt olyan férfiakra van szüksége, akik otthon maradnak, férfiakra, akik készek szembenézni a kommuniz­mus terrorjával, férfiakra, akik hajlandók martiriumot szenvedni, még oly megalázó formában is, amely neki jutott osztályrészéül. És tudta azt is, hogy különös sze­mélyi helyzete következtében az ő martirsága oly kitörölhetetlen ha­tással lesz a világ lelkiismeretére, hogy a kommunizmus ügye lesz a vesztes, még akkor is, ha kábító­szerekkel elferditik elméjét és oly vallomásra kényszerítik, melyben megtagadja az elveket, amelyek­nek előzőleg bajnoka volt. Tudta, hogy a Mindszenty a bíboros és Mindszenty a vádlottak padján ülő rab közötti ellentét annyira le fogja leplezni a kommunista bar­bárságot, a szabad világ lelkiis­meretét annyira felrázza, mint ar­ra semmi más nem képes. És tudva ezt, önként választotta a mártir­­ságot, tudva, hogy ügye, a sza­badság ügye fog erősebbnek bizo­nyulni. E hite kiváló módon bei­gazolódott. AMERIKA SOHASEM HAGYJA CSERBEN A RABNÉPEK ÜGYÉT. .— Most röviden szólni kívánok a rabnemzetekhez, nemcsak Ma­gyarországhoz, de mindnyájukhoz a Vasfüggöny mögött. Legutóbb a sajtó sokat beszélt az országunk és a Szovjet közti békés együttlé­­tezésről. Némelyek úgy értelmez­ték ezt, mint annak jelét, hogy sorsukra hagytuk a rabnemzete­ket, továbbá, hogy készek va­gyunk leülni a Szovjetunió uraival és úgynevezett érdekszférákra felosztani a világot, valamint, hogy hajlandók vagyunk a Szov­jetnek átengedni például Magyar­­országot, ha a Szovjet késznek nyilatkozik feladni, mondjuk, Guatemala, vagy Chile, vagy Brazília felé irányuló beszivárgási

Next

/
Thumbnails
Contents