Krónika, 1954 (11. évfolyam, 1-12. szám)

1954-01-15 / 1. szám

VOLUME XI. ÉVFOLYAM. NEW YORK. N. Y., 1954 JANUAR. NO. 1. SZAM. EISENHOWER MISSZIÓJA Eisenhower elnök január 7-én mondta el elsősorban Amerika népének szánt State of the Union”-beszédét, amely egyben az 1954. évre szóló programmja körvonalait is tartalmazta. Noha a beszédnek csak kisebb részét szentelte a külpolitika ügyének és kijelentései in­kább csak általános keretben mozogtak, hangsúlyozta Amerika népe előtt, hogy a külpolitika “jelentőségben felülmúlja és befolyásolja a kormány minden más problémáját”. Az elmúlt évben, úgymond, nagv stratéqiai változás történt a világban , mert “a kezdeményezés a mi kezünkbe került és politikánk többé nem szorítkozik a mások által kihívott válságokkal szembeni lépésekre, hanem a saját elhatározásaink szerint fejleszthető, úgy ki­felé, mint befelé. Legyen az amerikai politika egyik főcélja, hogy az előttünk álló évben közös akarattal megtartsuk ezt a kezdeményezést és éljünk vele”. — Amerika szabadsága, — folytatta az elnök — mindaddig veszélyeztetve van, amíg a kommunista világ-összeesküvés a mai ará­nyaival, hatalmával és ellenségességével áll fenn. Amerika szabad­sága szorosabban fügq össze más népek szabadságával, mint eddiq bármikor. A kommunista veszély háború nélküli csökkentésének legjobb kilátása a szabad világ egységében van. Ez egység fenntar­tása cs részei erősítése feladatának legfőbb felelőssége természetesen azokra hárul, akik, mint önmagunk, a legtöbb szabadsággal és erővel rendelkeznek. Ennélfogva folytatni fogjuk a szabadság ügyének előbbrevitelét a külföldi frontokon. A január 25-iki berlini négyes külügyminiszteri konferencia küszöbén nyomatékos jelentőséggel bir Eisenhower újabb kijelentése, mely szerint a Nyugat katonai megerősítésének politikája szilárdan folytatódni fog: — Politikánk Nyugateurópában szilárdan nyugszik az Észak­­atlanti Egyezményen. Amennyire képesek vagyunk előrelátni, a jö­vőben; is azon fog alapozódni. Egy szabad és magabizó Európa "Vöt a- Észak-flanti Egyezmény szervezetén belül életbe­vágóan fontos egy eqye: lt európai közösség építése, amely magában foglalja Franciaországot és Németországot. Ezt elő fogja segíteni a (megalakítandó) European Defense Community (a nyugateurópai közös hadsereg. Szerk.), amely az európai biztonság kezességét adja. Nyugateurópa egységének megvalósulásával, azon segítség hatékony­sága, amelyet országunk Európa és a szabad világ biztonsága szá­mára nyújtani képes, meg fog sokszorozódni. A rabországok helyzetét a beszédnek e szakasza érintette: — Egyes külföldi fejlemények felbátorjtóak. A Koreában megállított kommunista háborús támadás indokinai folytatása Fran­ciaország és Indokina erélyes ellenállásával találkozik, országunk időszerű segítsége mellett. Nyugatnémetországban, Iránban és a világ más részeiben a szabadság és állandóság erői örvendetes politikai győzelmeket arattak. A szabad világ lassan, de biztosan nyer erőben. Közben a Vasfüggöny mögül jelek mutatkoznak, bogy a zsarnokság bajban van és szerkezete épp oly törékeny, amily kemény a külső felülete. Eisenhower beszédéből kiviláglik, hogy a berlini konferencián szó sem lehet a Nyugat katonai és diplomáciai felkészülése folytatá­sának feladásáról és igy a Szovjet ezirányu törekvései minden jel sze­rint kudarcra vannak ítélve. Úgyszintén Eisenhower régebbi, mint mostani kijelentései szerint kétségtelen, hogy nem lehet szó a rabor­szágok szabadságának elalkuvásáról sem. Eisenhower a kampány kezdetétől világ-átfogó (globális) ve­szedelemnek fogta fel a kommunista imperializmus terjeszkedési tö­rekvéseit és egész sor beszédben és nyilatkozatban kötötte le magát a rabnépek ügye mellett. A felszabaditási politika ígéretes szavával jött és egész egyénisége, jelleme biztosíték szavának megbízhatósága, szinarany-volta mellett. Ä berlini konferencia köteles kísérlet lesz arra, lehet e tárgya­lási utón igazságot kapni a Szovjettől, — amelynek nem a világsza­­badság. de a világrabszolgaság a prófétáitól diktált érdeke és célja... Nem titok, hogy Eisenhower a jelenlegi viszonyok között nem fűz nagy várakozásokat e tárgyalásokhoz és a nyugati felkészülés még további nagyarányú kiépítését tartja szükségesnek, mielőtt kellő erő­pozícióból beszélhet a Szovjettel. Vannak, akik aggódnak, hogy köz­ben a Szovjet-blokk sem tétlen, hanem szintén katonai erőgyarapi­­tásra használja fel az időt, de ők sem vonják kétségbe, hogy Amerika repülő és tengerészeti bázis-hálózata, valamint különösen Nyugat­európa katonai megszervezése még további fejlesztést igényel. Min­denekelőtt pedig bíznak Eisenhower elnök abszolut jóhiszeműségében, férfias egyenességében és a kommunizmus elleni eltökéltségében. E megfigyelők tisztában vannak azzal is, hogy Eisenhower, épp úgy tudja, mint ők, hogy a rabországok csendes belső ellentállása, passzív rezisztenciás “szürke háborúja”, amelynek terén Magyaror­szág áll első helyen, egymagában nem elég a kommunista rendszer megbuktatására, a moszkvai csatlósok lerázására, a felszabadulás kivivására. Nagy a bizalmuk Eisenhower becsületességében, igaz szán­dékaiban és hajlandók benne azt a világtörténelmi férfiút látni, aki azért lépett újra a színre eqy dicsőséges, nagy hadvezéri teljesítmény utáni nyugalmából és vállalta az elnökséget, hogy az önzetlen áldo­zatosságában annyira megcsufolt Amerika és a kinszenvedő emberiség szolgálatában, mint élete végső nagy célját, hadvezéri müve elégté­telét, megnyerje a világqyőzelem elvesztett békéjét, elérje a kommu­nizmus erőszakos erőinek katonai és politikai visszavonulását és or­szág-ragadozásainak helyrehozatalát: szabadságot cs iqazsáqos békét teremtsen a világban. Akik hiszünk Eisenhower e gigászi, hatalmas missziójában, nenl méricskéljük egyes napi-politikai kijelentéseit, hanem bizalommal tekintünk a nyilatkozatok szerint a Szovjettől elragadott kezdeménye­zés eljövendő akciói, tettei elé. A világtörténelemnek talán legnehezebb feladata hárul reá, de az egész emberiség, a hosszú iga alól felszaba­­duló rabnépek és a bolsevizmus rémének lidércnyomása alatt gyötrő­dő, szabad népek örök hálája s a legnagyobb históriai elismerés lesz osztályrésze, ha ez a viláqmissziója odaadó, emberfeletti küzde­lemmel végül sikerülni fog. Adjon ehhez a Mindenható további tisz­tánlátást, ihletet, erőt, szívós, rendületlen kiildetéstudatot számára, — dicsőségéül a Mennyeknek és megmentő, boldogságos üdvéül az em­berséges emberiségnek, a kereszténység világának! Ottó király útmutatása az uj év küszöbén Irta: TAUBINGER M. LÁSZLÓ. Az utóbbi időkben egyre inkább mutatkoznak a defaitizmus jelei az öreg kontinens politikai életében, mintha a felelős európai államfér­fiak elkábultak volna Malenkov békeszólamaitól. Főleg Franciaor­szág tanúsít már hosszabb idő óta olyan kétes értékű magatartást, mely nem egészen illik a "Grande Nation”-hoz, s amellyel a szabad világ védelmének megszervezését meggátolja abban a naiv hitben, hogy ezzel a strucc-politihával megmentheti a békét és saját sza­badságát. Pedig régi igazság: si vis pacem para bellum, ha békét akarsz, készülj háborúra. Ennek az “erős kéz” és hatá­rozottság politikájának szükséges­ségére hívja fel Őfelsége, a Király, a “Nouvelle Revue de 1’ Economie Contemporaine” cimü, előkelő francia folyóirat október-novem­beri számában az illetékes körök figyelmét egy nagy feltűnést kel­tett cikkben. Mivel a Király rész­letesen kitér az elnyomott orszá­gok problémáira, szükséges, hogy ezzel a cikkel közelebbről foglal­kozzunk. Annál is inkább fontos ez, mert emigrációnkban is egyre több olyan jelenség ütötte fel a kö­zelmúltban fejét, melyek azok sze­mében, akik az eseményeket párt­érdekek fölé emelkedve nézik, jo­gosan váltottak ki aggodalmat. Cikke elején Őfelsége határozott állást foglal az amerikai külpoliti­ka irányvonala mellett és nagy elismeréssel emlékszik meg Dulles külügyminiszternek az Egyesült Nemzetek szeptemberi közgyűlé­se előtt elhangzott világfeltünést keltő beszédéről, melyben az ame­rikai külpolitika körvonalait ismét leszegezte. A Király azon nézeté­nek ad kifejezést, hogy a szovjet békeoffenziva, a keletnémetorszá­gi felkelések, a megszállt orszá­gokban beállott krízisek, Ade­nauer kancellár nagy választási győzelme és az iráni helyzetben beállott kedvező fordulat, mind ennek a határozott amerikai kül­politikának helyességét igazolják. “Az eseményeknek az utóbbi hó­napokban beállott fejlődése ekla­tánsán bizonyítja, hogy az energi­kus politika távolról sem növeli a háborús veszélyt, hanem épen el­lenkezőleg ... a viláqbéke egyet­len reménye.” Ez a politika meg­szilárdítja az elnyomott országok lakosságának ellenállási erejét és egyre inkább nagyobb problémák elé állítja a hatalombitorlókat és a Kreml urait. Ezek után rátér Őfelsége a Nyu­gat és Kelet viszonyára. Helytele­níti, hogy bizonyos nyugati álla­mok pillanatnyi előnyök érdeké­ben a keleteurópai kommunista rezsimeket elismerték, sőt velük gazdasági és kereskedelmi kapcso­latokat szeretnének kiépíteni. Majd kitér a Király arra, hogy a felszabaditási politikának nem sza bad egyedül a felszabadításra korlátozódnia. Ha nem akarjuk el­követni ugyanazokat a hibákat, melyeket a győzők 1945-ben kö­vettek el és amelyek a mai helyzet okozói, úgy már most, időben fel kell készülnünk “olyan konstruk­tív elvek kidolgozására, melyek lehetővé teszik majd azon alapok megteremtését, melyekre a konti­nens tartós békéjét felépíthetjük.” Ez előkészületeknél fontos sze­rep vár a szovjet által megszállt országok emigrációjára. A cikknek ez és az ezt követő része közvet­lenül érint bennünket, magyarokat is és ezért hasznunkra válna, ba a benne kifejtett nagyon is megszív­lelendő igazságokon komolyan el­gondolkoznánk. Őfelsége abból indul itt ki. Hogy a különböző országok emigrációja a második világháború után sok­kal nagyobb, mint a múlt emigrá­ciói. így magától értetődően sok párt, mozgalom és komiíé alakult ki a menekültek között, akik saj­nos külön-külön egyedül érzik ma­gukat hivatottnak arra, hogy nem­csak a saját, de országaik érdeke­it is képviseljék. “Ezek a komiték és mozgalmak hasznos munkát fejthetnének ki és tekintélyes szol­gálatot tehetnének a közös ügynek azon kifejezett feltétel betartása esetében, hogy megszűnnek a fel­szabadítandó országok belpolitikai kérdéseivel foglalkozni. Határo­zottan és energikusan kell ezt le­szegezni, mert nagyon gyakran elfelejtik, hogy egy ország belső kérdéseit csak az otthoni földön

Next

/
Thumbnails
Contents