Krónika, 1952 (9. évfolyam, 1-11. szám)

1952-01-15 / 1. szám

VOLUME IX. ÉVFOLYAM. NEW YORK, N. Y., 1952 JANUÁR. NO. 1. SZÁM. AMERICAN HUNGARIAN MONTHLY- 10c. A COPY AMERIKAI MAGYAR HAVI-SZEMLB • • LESZ MEG IDO, AMIKOR EJRA MEGBECSÜLIK A MAGYAR MÉHKAST” OTTO TRÓNÖRÖKÖS BESZÉDE A PÁRISI MAGYAR MUNKAS-EGYESULETBEN. Ottó trónörökös és fivére, Robert főherceg december 22-én megjelentek a párisi MM agyar Menekült Munkások Egye­sülete” karácsonyi ünnepi gyűlésén, mely az emigráció legnagyobb munkásegylete. A gyűlésen a párisi magyar munkások zsúfolásig megtöltötték a termet. A trónörököst az egyesület nevében Bán elnök a kövekező szavakkal üdvözölte: — Megjelenésükkel nemcsak ünnepségünk fényét emelik, ha­nem abban a magyar munkásság megbecsülését is látjuk. De boldog vagyok azért is, hogy az Egyesületünkben zajlik le az a történelmi pillanat, amikor Királyi Fenséged és a munkás kezet fog a szeretet ün­nepén a Szűz Mária zászló alatt, melyre rá van írva: Istenért és Ha­záért.” Ottó trónörökös a következőkben válaszolt: — Igaz örömmel jöttem ma este a Magyar Me­nekült Munkások Egyesülete karácsonyi ünnepére. Hisz mindnyájan menekültek, mindnyájan munkásai vagyunk a magyar jövőnek. — Évtizedek óta, hazánkból száműzetve, is­merem az idegen föld keserűségét. Értem tehát hon­vágyukat. De ez a mi honvágyunk nem a megadás, hanem az élni akarás jele. Élni akarunk és fogunk, mert szent feladatunk a küzdelem Hazánk felszabadí­tásáért, — És mi tudjuk, hogy e célt el fogjuk érni. Lesz még szép, keresztény karácsony Magyaror­szágon. Lesz még idő, amikor újra megbecsülik a ma­gyar munkást, amikor szociális jólét és igazság fog uralkodni Magyarországon s szabad lesz Nemzetünk. Rab honfitársainkkal együtt kérjük a Mindenhatót, kérjük a Patrona Hungáriáét, áldja meg magyar mun­kánkat, áldja meg testvéreinket szegény hazánkban — adjon nekik és nekünk erőt és türelmet, hogy együtt nemsokára megélhessük életünk egyetlen célját: Ha­zánk, szent Magyarországunk felszabadításának óráját! Ottó trónörökös az egész este folyamán meleg ovációk köz­pontjában állott és a jelenlévők közül számosakkal szívélyesen elbe­szélgetve, behatóan érdeklődött életkörülményeik iránt. Mindkét beszédet a párisi rádió közvetítette Magyarországra.. / ________' _______ -FEOERÁCIOT, A JOG ES IGAZSÁG ÖRÖK ELVEINEK FELÁLDOZÁSA NÉLKÜL! OTTÓ TRÓNÖRÖKÖS TÖRTÉNELMI, IRÁNYMUTATÓ ELŐADÁSA A NEMZETKÖZI POLITIKAI ÉLET KÉPVISELŐI ELŐTT PARISBAN. Őfensége Ottó trónörökös a LA FEDERATION nagytekinté­lyű francia külpolitikai egyesülés felkérésére pénteken, január 11-én Európa és benne a Dunavölgy nagy federativ megújhodása szük­ségéről tartott előadást a párisi CIRCLE INTER-ALLIE nagy­termében. A hatalmas-látókörű és históriai erejű előadás folyamán, amelyet a francia és a nemzetközi politikai élet számos kiemelkedő személyi­sége hallgatott meg, Ottó trónörö­kös a következőkben jelölte meg a követendő utat: A KETTÉSZAKÍTOTT EURÓPA. — Örömmel fogadtam el az önök meghívását erre az estére, mely összehozza a cselekvő Európa tényezőit a szenvedő Európa képviselőivel közös kontinensünk azon részéről, amely az ázsiai erő­szak megszállása és kizsákmányolása alatt szenved. Az a tény, hogy ebben a teremben Franciaország közéleti kiválóságai mellett, magya­rok, csehek, osztrákok, szlovákok és horvátok vannak jelen, újból bi­zonyítja előttem azt az alapvető igazságot, hogy az ami bennünket, európaiakat elválaszt, alapjában véve csekélység, viszont ami ben­nünket egyesit, az a történelem, a vallásos hit, kultúra, a gazdasági felépítés és a jó értelemben felfogott politikának állandó realitásai, — röviden szólva mindaz, ami a nemzetek életének a lényege. — Szolidaritásunknak ezen kifejezése az 1952-ik év küszöbén különös jelentőséggel bir, mert elöljáróban mondhatom, súlyos peri­ódusnak nézünk elébe. Most nem az amerikai elnökválasztásra gon­dolok, ami Európa szempontjából nem bir oly döntő jelentőséggel, mint sokan hiszik, mert bárki legyen az, aki az elnöki méltóságot el­nyeri, ugyanazokat a politikai princípiumokat fogja folytatni, mint a jelenlegi adminisztráció és az esetleges külömbségek legfeljebb ár­nyalatokban, de nem elvi kérdésekben fognak mutatkozni, hiszen maguk az események a pártkülömbségeken felül egységbe ková­csolták Amerika politikai állásfoglalását. FORDULÓPONTHOZ ÉRTÜNK. —Jelenleg századunk drámájának fordulópontjához értünk, ahhoz a periódushoz, amikor civilizációnk létének vagy nem létének kérdése dől el. Ebben az órában a sors nemsokára véglegesen fogja kialakítani életünket, de adott még számunkra néhány rövid pillana­tot, hogy végigtekintsünk a történteken és eldöntsük, azt az irányt, amelyet követni akarunk az elkövetkező viharokban. Tehát szüksé­ges, hogy mi, akik az eseményeket nem átszenvedni, hanem irányítani akarjuk, egy pillanatig elgondolkozzunk a fentieken. — Generációnk tragédiája nem egy elháríthatatlan természeti katasztrófa, hanem ellenkezőleg vezetőink hibáinak és az életünket irányitó alaptörvények nem-ismerésének egyenes következménye. Ezért vált képtelenné a mai világ egy háború győzelmes befejezésére, illetve egy tartós béke megalkotására. Nem elég a győzelem gyümöl­cseit a győzőknek adni, hanem nem szabad halálos sebeket és olthat­­lan gyűlöletet hagyni a legyőzőitek lelkében, mert addig, amig a győz­tes hatalmak nem látják a tegnapi ellenségben a jövő szövetségesét, addig, amig a dsungel törvénye lesz a nemzetközi élet alapja, nem fogjuk megismerni a valóságos békét. De akkor sem, ha a győzőnek jobban kell félnie a békétől, mint a legyőzöttnek. A TOTALITARIZMUSOK ELLEN. — Valamennyien meg vagyunk győződve a totalitarizmus eszmevilágának erkölcstelenségéről, amelyet joggal tartunk a népek megrontójának. Hisszük, hogy a nemzetek létében a szabadság és a kölcsönös megértés eszméi a lényegesek és hogy hazáink belső poli­tikája észszerű kompromisszumok által kell irányittassék, amelyek a hatalom felelősségét a többségre ruházzák, de mindamellett a kisebb­ségnek, amely esetleg a jövőben többséggé válhatik, is befolyást biz­tosit. Azonban bár belső politikánkban ezeket az elveket elfogadjuk, sokan közülünk a nemzetközi politika terén ennek «*11*

Next

/
Thumbnails
Contents