Krónika, 1951 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1951-01-15 / 1. szám

VOLUME VIII. ÉVFOLYAM. NEW YORK N. Y., 1951 JANUÁR. VOL. 1. SZÁM. Truman: A békénél is drágább a szabadság és az igazság, - ha kell, fegyvert is fogunk értük! “HA SORSÁRA HAGYNÁNK EURÓPÁT, HÁBORÚ NÉLKÜL IS ELVÉSZ AMERIKA- AZ EGYE­SÜLT ÁLLAMOK TOVÁBBRA IS MINDENT MEGTESZ EURÓPA MEGMENTÉSÉRE. Truman elnök január 8-án az uj kongresszus elé terjesztett "State of the Union” az ország helyzetéről beszámoló beszédében megjelölte az utat, amelyen Amerikának a végsőkig kiélezett világ­­helyzetben haladnia kell. Az Egyesült Államok nagy történelmi sze­repe tudatát bizonyító és e szerephez méltó beszédben Truman egy­ben válaszolt az egyes amerikai politikusok részéről elhangzott izola­­cionista izü nyilatkozatokra is és sorozatos, döntő érvek hatalmas erejével szállt szembe azokkal. \ SZOVJET A FŐBÜNÖS. Beszéde bevezetésében az elnök megcáfolta az ország ge,na­­jugi helyzetéről a kommunistáktól terjesztett valótlanságokat: — Örömmel mondhatom el e kritikus időkben, hogy országunk állapota egészséges. Demokratikus intézményeink jól működnek és erősek. Több férfi és nő van munkán, mint eddig bármikor. Többet tudunk termelni mint valaha, — mondhatom, többet, mint a bármely ország a világ történelmében. Bízok benne, hogy az előttünk álló fe­ladat sikerülni fog, ha mindenki megteszi a magáét. Mint e nagy köztársaság polgárainak, valamennyiünknek együtt kell dolgozni. — Amerikai katonák most keményen harcolnak Koreában. Embereink együtt küzdenek az Egyesült Nemzetekben szövetsége­seikkel, mert miként mi, úgy ők is tudják, hogy a koreai támadás az orosz kommunista diktatúra ama kísérletének egyik része, amelynek célja, hogy lépésről lépésre átvegye az uralmat a világ felett. KÖZÖS VESZÉLY. — Embereink az otthontól messze, de életünkért és szabadsága­inkért küzdenek, a jogért, hogy ma itt összejöhettünk, a jogért, hogy mint szabad nemzet kormányozhatjuk önmagunkat. A Szovjet világ­uralmának veszélye szabadságunkat fenyegeti és veszedelme oly vi­lágnak, amelyben az ember szellemének szabadsága fennáll. Ez a fe­nyegetés mindazon népek ellen irányul, amelyek elnyerni vagy meg­védeni kívánják szabadságukat és nemzeti függetlenségüket. Nem­zetünk helyzete nagy részben egybefügg a világ minden részén lévő barátaink és szövetségeseink helyzetével. A puskacső, amely feléjük irányul, mireánk is van szegezve. A fenyegetés totális és a veszély« közös. — A szabad népeknek nincsenek támadó szándékaik. Mi csu­pán szabadságot akarunk a világ számára, — szabadságot minden népnek. — Minden szabad nép ki van téve a veszélynek. Egyetlen biztonságuk az összetartásban van. Egyetlen nemzet sem találhat vé­delmet a viharban, ha önzőén csak a maga számára keres menedéket. SZUPER-CÁRIZMUS. — Abban reménykedtünk, hogy a Szovjetunió, miután az Egye­sült Nemzetek chartere gondoskodott biztonságáról, kész lesz “élni és élni hagyni”. De nem így történt. A cári imperialisták helyét a Szovjetunió még nagyravágyóbb, még erőszakosabb, még fenyege­tőbben imperialista urai foglalták el. — Ez uj imperializmus hatalmas katonai erőkkel rendelkezik, milliókat tart fegyverben. Nagy légi és erős submarin-erővel bir. Uralkodik a csatlósországok katonai ereje és felszerelése fölött. Az uralma alatti népeket és közgazdaságukat az állandó mozgósítás ál­lapotában tartja. — A Szovjet jelenlegi urairól kiderült, hogy e hatalmukat a né­pek szabadsága elpusztítására akarják felhasználni, hogy uralkodja­nak a világ fölött. A Szovjet-imperialisták két módszert használnak romboló munkájukhoz; a belső felforgatást és forradalmat és a kívül­ről való támadást. E támadó módszerek előkészítésére osztályharcot és fegyelmetlenséget szítanak. Felbátorítják a szabotázst és mérgező propagandát hintenek széjjel. Önkényesen meggátolják a gazdasági helyzet javulását. Ha törekvéseik sikerülnek, forradalmat rendeznek meg, mint ahogy tették Csehszlovákiában és Kínában s miként nem sikerült nekik Görögországban. Ha belső aknamunkájuk meghiúsul, •■ágy pedig ha azt_hiszik, hogy külső támadásnak sikere volna, kívül­ről támadnak. Az utóbbit tették, amikor csatlósállamaik fegyvereit a koreai köztársaság ellen küldték egy helyettes utján való gonosz had­viselésben. ERŐFORRÁSAINK NAGYOBBAK. — Mi, a szabad világ emberei készen kell legyünk, hogy a Szovjet-akció mindkét fajtájával szembeszálljunk. Egyiket sem sza­bad figyelmen kívül hagynunk. A szabad világnak elég hatalma és ereje van, hogy az aggresszió ezen mindkét formájával felvegye a harcot, — erőforrásai sokkal nagyobbak, mint a Szovjet-diktatúráé. Népeink szaktudással és szorgalommal bírnak, ipari erőnk van és nyersanyagforrásaink dúsak. S mindenekelőtt akaratunk van a sza­badságra. — Közös eszményeink erőnknek fontos tényezői. Az eszmé­nyek az emberi haladás hajtóerői. A szabad népek hisznek az ember méltóságában és értékében. Hiszünk minden népnek a szabadságra való jogában. Hiszünk abban, hogy szabad és független nemzetek együttélhetnek egy világrendben, amely a törvényen alapszik. Az Egyesült Nemzetekben ily világrend alapkövét fektettük le. Hiszünk abban, hogy ily világrend az újkori tudomány és ipar, jobb egészség­ügy és nevelésügy, több táplálék és emelkedő életszínvonal áldásait képes árasztani az egész világra. Ez eszmények adnak nekünk erőt és életképességet, amelyet az orosz kommunizmus sohasem győzhet le. DE HA EURÓPA A SZOVJETÉ LESZ------­— A szabad nemzeteket azonban több köti egybe, mint az esz­mények. Valóságos közösséget alkotnak önérdekeik és önfenntartá­suk egybefüző kötelékei révén. Ha kudarcot szenvednének, az ered­mény végzetes volna az emberi szabadság számára. — Nemzeti biztonságunk mélyen összefügg a többi szabad né­pekével. Nekik szükségük van támogatásunkra, de nekünk is az övék­re. Nemzeti biztonságunk súlyosan szenvedne, ha a Szovjetuniónok sikerülne a birodalmával határos szabad népek erőforrásait és kato­nai emberanyag erejét háborús gépezetébe beilleszteni. Ha Nyugat­­európa Szovjet-Oroszország zsákmányává válna, a Szovjet szén-állománya megkétszereződnék, acél-állománya pedig meghárom­szorozódna. Ha Ázsia és Afrika szabad országai a Szovjet kezére ke­rülnének, számos legfontosabb nyersanyagunkat, beleértve az atom­hatalmunk alapjait képező urániumot, elvesztenők. — Ha a Szovjet Európa és Ázsia fegyverképes férfi-erői fe­lett rendelkezhetne, oly katonai erővel állnánk szemben, amelylyel egyenlőt sohasem remélhetnénk elérni. — Ily helyzetben a Szovjet felerőszakolhatná akaratát a vi­lágra, mégcsak háborúra sem volna szüksége, egyszerűen gazdasági és katonai túlereje révén célt érhetne.

Next

/
Thumbnails
Contents