Krónika, 1949 (6. évfolyam, 1-12. szám)

1949-01-15 / 1. szám

VOLUME VI. ÉVFOLYAM. NEW YORK, N. Y., 1949 JANUAR 15. NO. 1. SZÁM. SZABADSÁGOT A MAGYAR NÉPNEK! Irta: OTTÓ TRÓNÖRÖKÖS Az International News Service szives engedelmével közöljük Ottó trónörökös cikkét, amely a new yorki Journal American napilap élén és az INS-szel parttól partig kapcsolatban álló mintegy száz napilapban jelent meg. Mindszenty biboros letartóztatásának ügye min­denben jellemző a kommunista politikára. Miután a Kremlnek nem sikerült a népeket megtévesztenie az úgy­nevezett “népfrontokkal”, most terrorral próbálja meg­erősíteni erőszak-uralmát a vasfüggöny mögött. A kom­munisták nyilvánvaló célja, hogy eltegyék az útból a ka­tolicizmus vezetőit s ezzel megsemmisítsék magát a vallást. Köztudomású, hogy. mióta a kommunisták, — a vö­­rö^hadseregtől támogatva, — a magyar nép akarata elle­nére Budapesten magukhoz ragadták a hatalmat, az egy­házat tekintették legfőbb ellenségüknek. Nem szándékszom vitába szállni a Mindszenty bi­boros ellen emelt vádakkal. Legyen ezidőszerint elég, ki­jelentenem azt, hogy szó sem igaz az állítólagos összeeskü­vésből. Ami a konferenciát illeti, amit állítólag Mindszenty bíborossal Chicagóban tartottam, erről most értesülök az újságokból először. A magyarországi kormány azt állítja, hogy a Bibo­ros engem a magyar katolikusok képviseletével bizott meg. Erre csak azt mondhatom, hogy nehezen tételezhető fel, hogy ezzel a képviselettel a Hercegprímás olyan férfiút bizott volna meg, akinek szerepe, hogy úgy mondjam hang­súlyozottan politikai jellegű. Megvárom a vádak részleteit, mielőtt bármiben is válaszolnék a vádakra. Tagadhatatlan, hogy a Katolikus Egyház hagyo­mányos nagy erőt jelent Magyarországon a jónak, az em­beri szabadságnak és szociális haladásnak érdekében. Magyarországot elpusztítani egyértelmű a Katolikus Egy­háza elpusztításával. Hogy ezt megtehessék, ürügyre volt szükségük. A szokásos kommunista módszer, hogy felfe­deznek egy “politikai összeesküvést”. De senkit sem vezethetnek félre, — Magyarorszá­gon legkevésbbé! A magyar nép kilencven százaléka a kommunista rezsim ellen van. Biztos vagyok benne, hogy nincs egyetlen ország a világon, amely ha szabadon követ­heti akaratát, kommunista kívánna lenni. Legkevésbbé a vasfüggöny mögötti országok, mert keserű tapasztalat ta nitotta meg őket arra, mi a kommunizmus. Kommunizmust csak terrorral és félrevezetéssel le hét csinálni. A Mindszenty-tárgyalás tipikus kommunista tár gyalás lesz. De a kommunisták nem törődnek azzal, hog> a világ már ismeri módszereiket. Mint más ese szőr kiadnak egy állítólagos vallomást s a megvádolt egyet len védekezése a kényszerű hallgatás. Várható, hogy a Kreml Csehszlovákiában is ugyanazon eszközökkel akar kiirtani minden ellenzékiséget, mint Magyarországon. A kommunisták kezdetben képmutató és csalárd módon együttműködésről beszéltek, sőt még “demokráciát is merészeltek emlegetni. De amikor a választásokon eile nük fordult a hullám, terrorhoz nyúltak, hogy elérjék cél­jaikat. Az oroszoknak a választásokon elkövetett csalása^ dacára nyilvánvaló, hogy a magyar nép szembenáll a kom munizmussal. A 17 százalék kommunista szavazatot az oroszok többséggé változtatták át. Oroszország nem törődik a közvéleménynyel. A: oroszok letartóztatták a politikai ellenzék vezetőit és nem elégedve meg ezzel, valamint tudatában annak, hogy a nép ellenük van, megindították ezt a lázas vallásüldözést. Nem a magyarok, hanem a külföldi hatalmak dolga mindent megtenni Mindszenty biboros életének megmen tésére. Ez nemcsak a vallás, de az emberi szabadság kér dése is. A magyar nép saját erejéből nem tehet semmit sza badsága elérésére, — egyáltalán semmit, amig a vörös had sereg uralkodik országában. A kommunisták törekvései, amelyek Mindszenty bi boros életét követelve az Egyházat akarják elpusztítani kudarcot fognak vallani, miként hasonló törekvései kudarccal jártak a múltban. Ellenkezőleg, a magyar bibe ros rettenthetetlen harca a vallás szabadságáért, megerc siti a magyar nép mély vallásos érzületét. Hitem szerint a magyar népet megilleti a jog, hog> népszavazással önmaga döntsön a kormányforma fölött; amelyben élni akar.

Next

/
Thumbnails
Contents