Krónika, 1948 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1948-01-15 / 1. szám

VOLUME V. ÉVFOLYAM. NEW YORK, N. Y., 1948 JANUÁR. NO. 1. SZÁM. SIGH AY ANTAL Alig másfél éve, hogy gróf Sigray Antal, a magyar legi­timista mozgalom régi vezérharcosának Amerikába érkezéséről adhattunk hirt és örömteli reménységgel melengettük szivünkbe a gondolatot, hogy majdanV) is azok között lesz, akik hazatérnek Magyarországra, hogy a törvényes királyság uj, áldásos korsza­kának építői, vágyaik megvalósulásának munkás részesei le­gyenek. Ez a reménység gyászosan semmivé lett: gróf Sigray Antal a hitleri internáló táborban átélt szenvedései és az ott el­fajult betegsége áldozataként december 27-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Sigray Antal elköltözött körünkből s vele a magyar lcgi­jogok, sem a népjólét kérdéseiben és nyíltan, mondhatni büszkén vallott legitimizmusával az uralkodóháznak azt a haladottabb szellemét testesítette meg a Horthy-korszak alatt és a Horthy korszakkal szemben, amely sokszor juttatta szembe az uralkodó­­házat némely tanácsadók szűkkeblű maradi felfogásával. Jászi Oszkár, aki bizonnyal nem vádolható az uralkodóház javára szó­ló elfogultsággal, mutat olyan példára könyvében, hogy az uralkodóház a kisparasztság javára kedvező reformokat akart életbeléptetni, de makacs tanácsadók ellenzésével találkozott. S emlékezzünk a választójogi kérdés körüli harcokra, amelyekben az uralkodóház sokkal haladottabbnak bizonyult, mint némely timista alkotmány-küzdelem egyik legerősebb bajvívója dőlt ki a sorból. Akik figyelői voltak az utolsó emberöltő magyar po­litikai életének, tudják ki volt Sigray Antal, — ismerik politikai egyéniségét, nemes szándékokkal áthatott parlamenti beszédeit és mindenkor a humanus szabadelvüség és alkotmányos demok­rácia szellemétől vezetett szereplését, rokonszenves közéleti meg­nyilvánulásait. A Horthy korszak alatt ellensége volt a választó­jogot korlátozó rendszabályoknak és a szegényebb néposztályok jobb helyzetbe juttatása, az osztályok kölcsönös méltányossága a megértés nemzeti harmóniája érdekében sokszor hallatta no­bilis szavát. Nem helyeselte a rendszer belpolitikáját sem a nép­vezető állású politikus. Ferenc József, majd Károly király előbb és sokkal inkább akarta megadni az általános titkos választó­jogot, a népjogokat, mint nem egy miniszterelnökük vagy mi­niszterük. Sigray Antal már akkor ama főnemesek soraiban állt, akik megértették és átérezték az uralkodóház jószándékait, bölcs szellemét és ennek a szellemiségnek hirdetője és jelképe maradt a Horthy-időkben is. A főnemesek egész sorának élén az uralko­dóház szabadelvű, népbarát érzületének eleven hagyományát jelentette a királytalan királyság sok tekintetben tökéletlen és kiegyensúlyozatlan korszakában... Amikor a német náci nyomás egyre fenyegetőbben ne-1 I

Next

/
Thumbnails
Contents