Krónika, 1947 (4. évfolyam, 1-11. szám)

1947-01-15 / 1. szám

1947 január 15, "KRÓNIK A" 3-IK OLDAL. szervezkedésen dolgoznak. Azonban ma még nincsen igazi fokmérője az ország közhangulatának, vájjon az aggastyán Horthyt akarja-e vissza, benne látja-e a nemzeti szellem és nyugati civilizált élet sza­badságai és jogrendje biztositására hivatott történelmi férfiút — vagy uj, ifjú friss erőkben, uj ifjú, a hagyományok nyomán való korszerűbb haladásra nagyobb biztosítékot nyújtó vezető egyéniségben? A jog­folytonosság kérdése tekintetében is tévesnek kell minősíteni a má­sodik világháboru-végi dátumot. A magyar alkotmányos jogfolyto­nosság nem az 1944-45-iki német náci — erőszakkal, hanem már 1918 októberének az ország történelmi egysége és önvédelmi érdekei kárára szintén külföldről diktált erőszakával szűnt meg s aki valóban a jog­folytonosságot, alkotmányosságot akarja helyreállítani, csak akkor jár el helyesen, igazságosan, ha odáig nyúl vissza a jogtalanságok jóvá­tételében. Ezt le kell szegezni, amikor a jogfolytonosságra történik hivat­kozás, mert ez a történelmi jogfolytonosság megszakadásának igazi dátuma s a kérdés eldöntésére egyedül a nemzet hivatott. A bolsevik terror uralmának meg kell szűnnie Magyarországon és a naiv társutas politikusok korszakának is véget kell érnie amig nem késő. De amikor annak tisztázására kerül a sor, ki legyen az a tetterős férfiú, aki egy jobb, igazabb, történelmibb és egyben haladóbb jövő igéretföldjére vezesse el az 1918 októbere óta csak az egyik hinárból a másikba jutott nemzetet, egyedjjj a nemzet legyen illetékes, egyedül őt illesse a döntő szó. Horthy visszaállította a magyar királyságot király nélkül. Döntsön a magyar nép, ilyen királyságot akar-e újra, vagy — igazit, azt az ifjú és szivében az egész nemzet boldogságáért való küzdelem vágyát melengető uralkodót, akit a trón öröksége jog és igazság szerint meg­illet Isten és ember előtt s akit a sors, mint hatalmas tudása és képes­ségei is a nemzeti feltámadás e legnagyobb, legdicsőbb küldetésére jelöltek ki? ÉLJEN OTTÓ KIRÁLY! Mit vészit Magyarország az uj békediktátum által Irta: KRÓNIKÁS Pár héttel azután, hogy e so­rok nyomtatásban megjelennek, már az úgynevezett független Ma­gyarország teljhatalmú megbízot­tai elé teszik azt a békeszerződést aláírás végett, amelyet egyébb, sokkal kevésbbé fontos kérdések megtárgyalása közben, órák, talán percek alatt kifőztek, mint igaz­ságos, méltányos békét, mint a jö­vő béke biztosítékát, mint az At­lantic Charterben ünnepélyesen leszögezett nemes elveknek leg­jobban megfelelőt. Ne* áltassuk magunkat, Consummatum est. El­végeztetett. Az eddig ismert el­veken, feltételeken — talán — csak annyi változás lesz, hogy a csehek nem kapják meg a kért négy falut a Dunántúl, vagy talán még azt is. Ne álltassuk magun­kat. A pénzügyi teher a szerződés későbbi magyarázata értelmében csak rosszabb lehet, jobb semmi­esetre sem és arra nézve sincs — talán — semmi kétség, hogy azt alá is fogják írni, az úgynevezett népparlament egy pár látszat til­takozás mellett törvénybe is fogja iktatni ezt a szörnyűséget. Rész­ben azért Írják alá, mert a magyar­ság ügye nem a szívügyük, soha sem volt az,, Moszkvának, esetleg Prágának a kirendelt, fizetett ügy­nökei, vagy pedig megfélemlített emberek, akikből hiányzik a nor­vég, a holland, a jugoszláv sza­badságharcosok életmegvetése. Alá fogják írni, jóvá fogják hagy­ni. Aki pedig úgy véli, hogy ez a béke még sem igazságos, még csak az árnyéka sem annak, ha­nem gonosz hódítási vágy, további bonyodalmak biztos előidézője, az régi bevált recept szerint hitleris­ta, fasiszta csupán, szemben az igazi demokrata csehekkel, romá­nokkal, jugoszlávokkal szemben. A trianoni határok visszakerülnek. Ne beszéljünk arról, hogy a béke mily közvetlen elviselhetetlen anyagi terhet ró arra a szerencsét­len nemzetre, amely a legrosszabb esetben sem tett több kárt a szö­vetségeseknek, jóval kevesebbet — mint pld. a románok,, vagy olaszok, viszont sokkal kevesebb hálára lett volna irántuk kötelez­ve, mint azok. Arról sem, hogy az két állam például sokkal kevesebb háborús veszteséget szenvedett és ezúttal ne részletezzük, hogy mit vesztett Magyarország az első trianoni szerződéssel, hiszen azok köztudomásúak. Csupán arra tér­jünk vissza, amit Magyarország 1938-tól kezdve visszanyert és most vissza kell adjon mindent. Ugylátszrk, hogy a biblián kívül csupán a trianoni szerződés oly mü, amely nem igényel semmi kor­rektúrát. Lloyd George békecsi­náló angol miniszterelnök beis­merte később, hogy félre vezették a magyar kérdés tárgyalásánál, Nicholson angol diplomata hiteles tanú a félrevezetések, hazugságok sorozatára, Clemenceau is ilyes­mit mondott egy őszinteségi roha­mában, Millerand francia külügy­miniszter hivatalosan is elismerte, hogy a magyar határok kiigazítást igényelnek, az angol közvéle­ményt nem csak Rothermere lord ébresztette fel ennek tudatára, ha­nem előbb Newton és még egy csomó felsőházi tag és később Churchill az angol parlamentben állította szemben a német kíván­ságokat a magyarokéval, utóbbi­akat jellemezve jogosnak. Még az idősebb Massaryk is többször be­ismerte ezt és az amerikai tör­vényhozás sohsem ratifikálta az igazságtalannak tartott trianoni békét. Mégis ennek minden betűje szent és sérhetetlen, percek alatt azzá nyilvánították, holott a töb­bi államnál egyiknél sem maradt az és csupán egy változás van az előbbivel szemben, hiányzanak a nemzetközi garancia alá helyezett kisebbségvédelmi szerződések. — Mindent vissza kell adni, amit a magyarság elég szerényen, Hitler és Mussolini ellenzése és nem pe­dig pártfogása mellett, vissza szerzett. Mindent vissza. Mit veszít most a magyarság? A trianoni béke után, ha Hor­vátországot eredetileg is idegen országnak vesszük, akkor megál­lapíthatjuk, hogy a régi Magyar­­ország természetes határait min­denütt elvesztette, kivéve a Dráva mentén, de még ott is a Dráván túlra hatolt az idegen határ több kisebb pontól eltekintve az úgy­nevezett baranyai háromszágben, a Muraközben és feljebb. 1938 után a magyarság visszanyerte természetes határait a Dráva és Muramentén, az úgynevezett Russzinszkóban, Máramaros, Ung és Beregmegyékben, továbbá az addig Romániához csatolt Mára­maros, Beszterce-Naszód-Csik és Udvarhely megyékben, azután a Duna és Tiszaközén egész a Tisza betorkolásáig, továbbra is idegen uralom alatt maradt a Kárpátok hegylánca Zempléntől kezdve nyugatra Dévény-Pozsonyig, az erdélyi délkeleti és déli Kárpátok, egész Orsováig, onnan a Duna egészen a Tisza beömléséig. Mint látható a visszanyert határok föld­rajzilag teljesen indokoltak vol­tak, igen szerények is, de mindez hiába volt. A három szomszéd mindent visszakapott. Területileg a szerbektől vissza­kapott Bácska, Baranya,, Mura­köz, kb. 12 ezer négyezer kilomé­tert tettki, a Szlovenszkótól visz­­szakápott terület 10 ezer kilomé­tert, Russzinszkóban 11 ezer kilo­métert, a Romániától visszakapott terület 42 ezer kilométer, azaz összesen 75 ezer kilométer jött vissza, amellyel együtt az egykor 282 ezer négyzetkilométer kiter­jedésű szükebb értelemben vett Magyarország területe 161 ezer négyzetkilométerre emelkedett. Ezt veszíti el most a magyarság ismét. Lakosságban majdnem öt millió embert, közöttük legalább három millió magyart,, ráadásul még legalább 400 ezer oly más nemzetiségűt, akik teljesen a ma­gyarsággal éreztek és igen gyak­ran vérbelileg is közel jöttek hoz­zá. Földrajzilag az uj határ azt jelenti, hogy a magyarságnak se­hol sincsen természetes határa, kö­rül van véve csupa állammal, melyek a területéből elvettek, el­lenségesen éreznek vele szemben, kijárata sem a szárazföldön, sem a tengeren nincs, szomszédai tet­szésük szerint fojthatják meg. Éhez még hozzájárul, hogy az ed-' dig vele igen barátságos Lengyel­ország és Bulgária, most szoros szövetségben vannak ellenségei­vel, előbbi az uj határ folytán tá­volabb is került tőle, helyébe a tulhatalmas Oroszország került szomszédnak, az utóbbi pedig azt jelenti, hogy most már végig az ellenséges Dunán kell hajózni, amely azonban többé kevésbbé kikerült á nagyhatalmak hatáskö­réből és a magyarság hátrányára úgyszólván kizárólag orosz hatás­körbe került. A fentiek közgazda­­sági hátránya annái is kézenfek­vőbb, mert a háborús események miatt Magyarország legjobb ad­digi vevői, Németország, Olasz­ország, amelyek nem törődtek Magyarország ipari fejlődésével s viszont mezőgazdaságával sem akartak versenyezni, tönkremen­tek. Ehelyett megmaradt Cseh­szlovákia, amely amellett, hogy mezőgazdaságilag is versenyez, főképp a volt Felvidéken, iparilag is terjeszkedni akar és nem engedi meg még a magyar ipar belföldi szükségletére sem a fejlődést, an­nál kevésbbé az amúgy is lecsök­kent fogyasztási képességű Romá­niába, vagy- Jugoszláviába a kivi­telt. Úgy fojthatja meg a magyar mezőgazdaságot, nagyipart, kis­ipart, ahogy csak akarja. Ehhez a képhez még hozzájárul, hogy most ismét, Magyarország­nak egyetlen jelentékeny folyója nem halad végig egész folyásában magyar területen. (Az uj szerze­mények révén a Tisza, a Dráva, Mura legalább egyik oldalán, & Szamos, a Sebes Körös, a Tisza jobbparti folyói visszakerültek) Elveszett a Ferenc csatorna, ame­lyen szerbek nem is engedtek má­sokat végighajózni, a Kis Duna, a Vág és Garam alsó folyása is, az Olt felső folyása is és ezzel az alacsonyabban fekvő területek is­mét meg vannak fosztva az árvíz veszedelem elleni rendszer és vé­delemtől, a felsőbb részeken tör­ténő viztárolások révén eszközöl­hető nagyszabású öntözéstől, de azonkívül a vízi villamos erőmü­vektől, vagy azok létesítésének a! lehetőségétől. Ugyancsak ezek a határok okozzák, hogy a Buda­pestről kiinduló vasúti fővonalak egyike sem végződik a régi he­lyén, kivéve a balatoni zsákvasut Tapolcánál, a legtöbbje értéktelen, nem jövedelmező zsákutca lett, számos kisebb vasútvonalat, ame­lyeket a határok elvágása miatt egyszerűen be kellett szüntetni. Ezt magával hozza, hogy Ma­gyarország semmiféle tarifáhs vé­delmet mezőgazdasági, illetve ipari terményeire nem rendszere»' sithet és meg is fojthatják szom­szédaik, akik az összes magyar közlekedési utak kulcsait a ke­zükben tartják, az autók korszaká­ban ismét nagyobb fontosságra vergődött országutakét is. Közigazgatási változások. Szerbiához került ismét vissza Bácsmegye nagyobb része, Bara­nya és Zalamegye egy része, Csongrád kis része, a csehekhez egész Pozsony, Nyitra, Bars, Hont Gömör megyék, Komárom, Esz­tergom, Nórádmegyék és Zemp­­lom nagy része, az oroszokhoz. Ung, Bereg, Ugocsa megyék túl­nyomó része és Máramaros egyik

Next

/
Thumbnails
Contents