Krónika, 1947 (4. évfolyam, 1-11. szám)

1947-01-15 / 1. szám

VOLUME IV. ÉVFOLYAM. 1947 JANUÁR 15. NO. 1. SZÁM KRÓNIKA AMERICAN HUNGARIAN MONTHLY - 10c A COPY - AMERIKAI MAGYAR HAVILAP An Appeal To President Truman Mr. President: Your great predecessor George Washington in his “Farewell Address” declared that... some plan should be adopted by which slavery in the United States may be abolished by law. This trafficing in human flesh continued for two generations after Washington’s death and today it is being revived in that part of Europe which was called Bohemia but known now as Czechoslovakia. Slavemarts are reestablished and slaves are bartered the same way as was practiced in the past. Captured men and women are exhibited to the bidders who feel for their muscles, look into their mouths and bargain for them as if they were cattle. Who are these victims? The Magyars of Slovakia, whose land was given to the Czechs by the treaty of Trianon in 1920 and again by the Conference of Foreign Ministers in Paris at the close of last year. Further proof of this inhuman treatment of the Hungarians by the Czechs could be obtained from the well informed Vatican or from a domestic source, from the Archdiocese of New York. The Hungarian minority of Slovakia is thus liquidated by order of the Prague government. Within a few months there will be no Hungarians left in Slovakia. These unfortunate men and women are given to Czech employers in the Sudetenland. It may be true that they are not flogged like the slaves of past were, they may also receive wages in cash, nevertheless they are slaves because they were forced out of their own homes, their lands confiscated and their bodies forcibly removed to strange lands where they were put on the block for bidders. Now, Mr. President, may we ask for a solution. First: put a stop to this inhuman treatment of the Magyar minority. Let the government in Prague know that the president and the people of the United States do not stand idle in the face of such a heinous crime. Second: if no solution could be found whereby this Magyar element could live unmolested, let the Czech government compensate them for their homes, lands and other property, and allow them to leave peacefully. Devas:ated Hungary is unable to provide livelihood for these people, numb« ring about 600,000. They are mostly farmers by trade. With the sale price of their property in their pockets and their knowledge of agriculture in their heads they may be very useful in the New World. By your executive order or by an act of Congress their im­migration could be facilitated. But in any event this revived slavery practiced by the Czech government must be halted. Yours truly, the KRÓNIKA. Kérelem Truman elnök úrhoz Elnök Ur: Nagy elődje, Washington György "Bucsuüzenetében” kijelen­tette, hogy.. . valamilyen tervet el kell fogadni, amelynek révén a rabszolgaságot az Egyesült Államokban törvény által meglehessen szüntetni. 1 * Washington halála után az embervásár még két emberöltőn át folytatódott, ma pedig felújítják Európának azon országában, amit most Csehszlovákiának neveznek. A rabszolgapiacokat újra felállították és a rabszolgákat úgy cse­reberélik, mint ahogyan a múltban tették. Elfogott férfiakat és nőket licitálók elé állítják, akik izmaikat tapogatják, szájukba néznek és úgy alkudoznak rájuk, mintha barmok lennének. Kik ezek az áldozatok? Szlovákia magyarjai, akiknek földjét a trianoni békeszerződés 1920-ban, majd a múlt év végén Párisban tar­tott külügyminiszteri konferencia a cseheknek adományozta. A csehek embertelen magatartásáról a magyarokkal szemben to­vábbi bizonyságot szolgáltathat a jólértesült Vatikán, továbbá egy helyi kutforrás, a new yorki érsekség. így számolják fel a magyar kisebbséget Szlovákiában a prágai kormány rendeletéből. Néhány hónapon belül nem lesz magyar Szlo­vákiában. Ezeket a szerencsétlen magyar férfiakat és nőket a szudéta­­földi cseh munkáltatóknak adják át. Lehet, hogy nem korbácsolják meg őket, mint régen a rabszolgákkal tették, talán munkabért is kap­nak, mindazonáltal rabszolgák, mert otthonaikból erőszakkal eltávo­lították őket, birtokaikat elkobozták, ők magukat idegen földre vitték, ahol árverezők elé állították. Elnök Ur, szabad kérnünk Öntől megoldást? Először: állíttass? meg a magyar kisebbség ez embertelen kínzását. Hadd tudja meg a prágai kormány, hogy az Egyesült Államok elnöke és népe nem tűr» szótlanul ezt a bestiális gonosztettet. Másodszor: ha nem találnának megoldást, amelynek révén a magyarok ott zavartalanul élhetnének úgy váltsa meg pénzzel a cseh kormány a magyarok házát, földjét és egyéb birtokát és engedje meg nekik, hogy békében távozzanak. A2. elpusztított Magyarország nem képes megélhetést nyújtani ennek a 600,000 embernek, akiknek többsége földmives. Birtokaik megváltás» árával a zsebükben és földmivelési szaktudásukkal az agyukban igen hasznosak lehetnek az Uj Világban. Az Ön elnöki rendeleté vagy a Kongresszus törvénye alapján bevándorlásukat meglehetne könnyíteni De, bárhogyan is lesz, a cseh kormány által felújított rabszolgaságot meg kell állítani. Tisztelettel­a KRÓNIKA Csak ifjú, tetterős uralkodó teremthet virágzó rendet Magyarországon! A magyarországi tömeg-letartóztatások és a jogfolytonosság Budapesten “ellenforradalmi összeesküvést” lepleztek le a kom­munisták és több mint száz politikust és magasabb rangú katonatisztet letartóztatott a honvédelmi minisztérium politikai osztályának élén álló Pálfi-Ösztreicher nevi^ kommunista vezérőrnagy. A letartóztatások -oly mohón történtek, hogy Bartha Albert kisgazdapárti honvédéin»* minisztert meg sem kérdezte az ügyészosztályvezető s a jelek szerint Nagy Ferenc miniszterelnök hozzájárulására sem fektettek súlyt. Pálf’ azt állítja, hogy a Szövetséges Ellenőrző Bizottság orosz vezetőinek utasítására cselekedett, akik viszont tagadják ezt s azt állítják, hogy Pálfi nyilván “félreértette a tolmács szavait.” Nem kétséges, hogy ez csak kifogás és a kommunisták, Pálfi és társai, Rajk László és a többi marxi vezér semmibe vették a magyar szuverénitást, tultették magukat rajta és az állampolgári hűség szempontján, amennyiben egyáltalán magyar s nem orosz állampolgárok méltóztatnak lenni s úgy jártak el, mint akinek nem a magyar honvédelmi miniszter és a mi­niszterelnök a feljebbvalója, hanem az orosz megszálló generális elv­társ. A mai kormánykoalíció látszathatalmának épp úgy szomorú bi­zonysága ez, mint annak, hogy a kommunisták számára csak egy hűség van, a kommunizmus és a szovjethaza iránti... Tíz napig egyáltalán nem adtak ki tájékoztatást a nyilvánosság számára a letartóztatásokról s ezenközben az angolszász sajtó Buda­pesten tartózkodó egy-két tudósítója olyan híreket terjesztett világ­gá, hogy a nyugati orientáció barátait, akik a Hitler elleni ellentállási mozgalomban és az oroszok előtti kapitulációbal» is szerepet játszottak, tartóztatták le, illetve körözik. Ez meg is felelt a valóságnak. Az első név, amely nyilvánosságra került, Szeníiványi Domokosé volt, akiről köztudomású, hogy kilenc éven át az Egyesült Államokban működött mint Magyarország diplomáciai megbízottja.. Az amerikai demokrácia

Next

/
Thumbnails
Contents