Krónika, 1945 (2. évfolyam, 2-11. szám)

1945-02-15 / 2. szám

VOLUME II. ÉVFOLYAM 1945 FEBRUÁR 15. NO. 2. SZÁM; Ez a térkép minden leírásnál jobban fel­tűnteti Magyarország tökéletes földrajzi egy­ségét. Van-e még ország,» melynek határai világo­sabban .vannak kijelölve a természettől? Az 1920-ik évben diktált tria­noni békeszerződést, (amelynek revízióját — sajnos Hitler valósí­totta meg) most Oroszország és az utódállamok ismét szentnek és sérthetetlennek tartják. Az 1920- tól számított évtizedben, amikor a háborús gyűlölet lángja kialudt a szivekben, megszólalt az amerikai, angol, francia, olasz stb. állam­férfiak és tudósok lelkiismerete, hogy igazságot szolgáltassanak Magyarországnak. Olvasóink tájékoztatásara kö­zöljük ezeknek a felszólalásoknak sorozatát, melyet Dr. Szádeczky K. Lajos egyetemi tanár, a Ma­gyar Tudomány Aakadémia tag­jának “A Békerevizió kérdése” cí­mű könyve alaján állítottunk ösz­­sze. Az angol parlamentben sok fel­szólalás hangzott el Magyaror­szág mellett, néhányat megemlí­tünk. ELLIOTT KAPITÁNY 1920 március -én, az angol al­sóházban a magyar kérdésről szólva kijelentette, hogy Magyar­­országnak a békeszerződés szerin­ti határai teljesen lehetetlenek. Soha ilyen határokat nem láttunk a világon. LORD NEWTON az angol felsőházban 1920 már­cius 30-án, azt mondta, hogy Ma­gyarország Európában a legtöké­letesebb földrajzi és gazdasági egység és ezt most megbontották. Elszakított népeit arra ítélték, hogy magasabb műveltségüket alacsonyabbal cseréljék fel. A leg­rosszabb az, hogy három és fél­millió szinmagyart és másfélmillió németül beszélő magyart szándé­koznak, mint megannyi állatot, egyik államból a másikba áthaj­tani, anélkül, hogy megkérdeznék véleményüket. Népszavazást kí­ván. Viscount Bryce ugyanakkor a magyarok és székelyek érdekében melegen felszólalván, az egyetlen helyes módnak a népszavazást ajánlotta. A magyar rendkívül fennkölt gondolkozásu nép. Erős érzéke van a nemzeti hazafiasság iránt és nem fog belenyugodni, amit igazságtalannak tart. Hasonlókép nyilatkoztak lord Montagu of Beaulieu, lord Syden­ham. Bryce ismételve felszólalt ké­sőbb is Magyarország érdekében. Viscount James Bryce történet­iró, volt oxfordi egyetemi tanár, többizben miniszter. 1907 —14-ig washingtoni angol nagykövet, a trianoni béke ratifikálásakor az angol lordok házában meleg ro­­konszenvvel szólt Magyaror­szágról, élesen elítélte a ránk dik­tált erőszakos békeföltételeket és tiltakozott az igazságtalanságok ellen. Magyarország — mondta — Európa legrégibb királyságainak egyike, melyben rendkívül sza­badságszerető nép él. Magyaror­szág nevezetes szerepet játszott a világtörténelemben, sok századon keresztül küzdött a szabadságért és mindig meleg rokonszenvvel viseltetett Anglia iránt . . . Bebi­zonyítható, hogy miniszterelnöke, Tisza István gróf, a háború kitö­rését megelőző tárgyalásokban ar­ra törekedett, hogy meggátolja a háborút . . . A béke eredményeiről ezeket mondja: Kelet-Európábán és a Balkánon oly különféle nyelvű és fajú la­kosság él vegyesen, hogy lehetet­len minden egyes községet saját fajtájú kormány alá rendelni. De a párisi békekötések túllőttek a célon. A nemzetiségi önrendelke­zés elvét egyszerűen az ablakon dobták ki oly esetekben, midőn az lett volna a helyes, hogy alkal­mazzák. Vegyük pl. a székelyek esetét. Ezek Erdély határszélein laknak a moldvai határ és Maros­­vásárhely között. Miért ne lehe­tett volna a magyar határt úgy megvonni, hogy Erdély magyar részeit és a Székelyföldet magába foglalta volna. És ha ez nehéz lett volna, miért nem oldották meg a kérdést korridor utján, mely a szé­kelyeket Erdély magyar lakossá­gával kötné össze. Miért nem biztosítottak neki autonómiát, ahelyett hogy ezt a tiszta magyar népet az idegen és nem óhajtott román uralom alá rendelték, amely már is meginti tatta, hogy mire használják fel a szerencsétlenül nekik adott ha­talmat! Megbocsáthatatlan, hogy tiszta magyar városokat, mint Kolozs­vár, Nagyvárad, Arad, Romániá­nak adtak; azon ürügy alatt, hogy vidékük jelentős mértékben oláh lakosságú. Mert ez azt jelenti, hogy ezeknek a városoknak, hon­nan a felvilágosodás kiáradt a vi­dékre, honnan a falvak lakossága a magasabb civilizációt, a kultúrát kapta, értelmes, müveit, kereske-Amerikai és angol vélemények Trianonról

Next

/
Thumbnails
Contents