Közérdek, 1914. január-június (7. évfolyam, 1-26. szám)

1914-01-03 / 1. szám

Nagykároly, 1914. január 3. l-sö szám. VII. évfolyam KÖZÉRDEK ÉF^MELLÉK KERESKEDELEM, IPAR ES TT1EZÖGAZDAS A G ÉRDEKEIT SZOLGÁLÓ TÁRSADALMI HETILAP Megjelenik minden szombaton reggel. Nyilttér sora 50 fi ér. — Kéziratot nem adunk vissza. Előfizetési és hirdetési dijak felvételére csak felelős szerkesztő jogosult Szerkesztőség és kiadóhivatal Gróf Károlyi Gycrgy-tér 36. Telefon 95. Felelős szerkesztő SIMKÓ ALADÁR. Előfizetési árak: Helyben házhoz hordva egy évre 7'— kor. félévre 3'50 kor Vidékre postán küldve egy évre 8'— kor. félévre 4.— ko Egyes szám ára 20 fillér. Újságunk jelen számunkkal lép VII-ik évfolyamába. Egy lap, mely hat éven keresztül pon­tosan és hüségésen teljesítette feladatát, becsületesen megfelelt a beléje helyezett bi­zalomnak, némi joggal és reménynyel vár­hatja olvasóitól, hogy a szép múltra való tekintettel, jövőben meg fokozottabb mér­tékben támogassák. Egy újság, a mely hat éven keresztül folytonosan dolgozott, nem hagyott figyel­men kivid semmit, ismerte és betöltötte hivatását, a 7-ik év küszöbén — érthető- leg — teljes joggal számíthat arra, hogy azok, akiknek érdekeit, eszméit, törekvé­seit 6 éven át a maga erejével támogatta, fejlesztette és megerősítette, hogy azok ma­guk is az újság törekvést1 mellé álljanak, minden erejükkel erkölcsileg és anyagilag is viszonozzák ezeket a hazafias szolgála­tokat. Mi tehát, amikor újságunk uj évfolya­mába igyekszünk, nem ; ell, hogy uj ígé­reteket tegyünk a jövőt / mellettünk beszél és agitál a 6 esztendős múlt. Tovább is hűséges .orgánuma leszünk a város fejlődésének, a polgárság érdekei előmozdításának% Kíméletlenül fogjuk bí­rálni mindazokat az es> nényeket és körül­ményeket, a mely ekel I írosoknak tartunk \ a polgárságra nézve. Ebben az irányban ismerik már ma­gatartásunkat és toliunk erejét, amelyet a hat év munkája és szakadatlan küzdelme nemcsak kiélesitett, de acélossá is tett. Ez az újság megél a maga ere­jéből, megél ~Aöfizetőiből, a nagyközönség bizalmából és téirnogatcisából, nem szükséges tehát, hogy állami subvencióért potya vasúti jegy ért a mindennapi érdekekért véleményünk szabadságát, újságunk függetlenségét leg­kisebb mértékben is feláldozzuk. Amidőn mindezeket lapunk erejének önérzetében és tudatában itt leszögezzük, munkakészen és megerősödve lépünk a % VII. évfolyamba, hagy az eddig szolgált ügyért, a jövőben még fokozottabbßn har­colhassunk. Kiváló tisztelettel „ Közérdek—Érmei lék “ szerkesztősége és kiadóhivatala. RUBLETZKY KALMAN női- és nritlivat-ái'i háza llcák-tér i§. m Ajánlja legdusabban felhalmozott áruraktárát mindenféle vászon, kész fehérne- müekben, úgyszintén színes és fehér daniast asztalteritékekben. "m TÁRCZA. A százhuszas. Irta: Battyán Radó. A százhuszas ott állt a Nemzeti Muzeum előtt. Piros sapkája kihívóan villogott a déli nap sugaraiban, a niekelszám tündöklőén ra­gyogott a százhuszas homlokán, de ő maga elborultan, sötéten, mereven nézte az utcát, a sürgő-forgó tömeget, mely ügyet sem ve­tett rá, csak futott a maga utján és miköz­ben ezeket nézegette, elmerengett azokon a régi szép időkön, amikor még nem volt te­lefon, mely elette a szegény hordárok elől a kenyeret, mely ráfeküdt a városra a maga végtelen nagy hálózatával, mint valami me­sebeli polip agyondrótozva, agyonfojtva öle­lésével a szegény, ártatlan hordárfajzatot. S j nem volt az a töméntelen boy vállalat, mely ! egymás kezéből ragadná ki a száraz falatot. Nemcsak keresete csappant meg a száz- huszasnak, amióta dróton, vagy legjobb esetben biciklin állapították meg immár a szerejmesek titkos találkáik idejét, de tekin­télye is. Legalább otthon. Azelőtt ő volt az ur a házban és amikor este lerakta az asz­talra keresetét, akadt közte nem egyszer bankó is, — hát csak siettek kedvében jár­ni, papucsot, kabátot, meg miegymást rá­húzni és alighogy beelesüppedt a rozoga ka- rosszékba (meg boldogult Lencsi néni hagyta rájuk) már ott párolgott előtte a zsíros rizs­kása, meleg szeretettel ölelve körül az illatos libacombot. Most azonban* hogy beütött a nagy krach egészen más világ járta a kis lakást. Egyre fogyott, csökkent a tisztelete, már csak per óreg beszéltek róla és bezzeg tiarolta, leg­nagyobb leánya nem igen sietett este az étéit elébe rakni, ha véletlenül egy uj kalap próbálásával volt elfoglalva. Mert nem kell ám gondolni, hogy a százhuszaséknál azért valami nagy szomorúság járta volna. Dehogy is. A leányok szépen felcseperedtek, egyik a Belvárosban dolgozott Madame .Spitznól (legelső kalapos, párisi minták) a másik, az meg pláne szalon hölgy volt a Braum sza­lonban, hová tudvalevőleg a Lipótváros ösz- szes számottevő tényezői jártak. Persze mindez nagyban hozzájárult ah­hoz, hogy a százhuszas tekintélye alaposan megcsappanjon. Fájt is az öregnek ez a mellőzés, de hát mit tehetett ellene, mikor kétségtelenül bebizonyított igazság, hogy szél ellen nem forog a malom. I E Vigyázat a kékrefestett kirakatra! « Valóságos feltűnést kel, ► | SteÍb MAl tOH Cég árleszállítás melyet a cég a t. vevőközönségnek nyújt. Közismert a cégnek állandó hűséges ve­vőköre által méltányolt azon elve, hogy ízléses kivitelt és minőségben a legjobbat nyujta. — Figyelmet érdemel az alant fel­sorolt néhány kelmesorozat, mely irány­adóul szolgál és figyelmet ad a cég által eszközölt árleszállításról. 140 cm. széles cosztüm-kelme 256 fillér. 140 cm. angol cosztüm-kelme 315 fillér. Delain, jól mosható .... 49 fillér. Cosmanosi gyapjú minden szinb. 105 fillér. Cosmanosi Piquet-barchet. . . 75 fillér. Több ezer méter creton és barchet mara­dékok félárban. Sok itt fel nem sorolt cikkek mélyen leszállított árban eladva. Tessék megpróbálni, de vigyá­zat, a kekre festett kirakatra. Vigyázata Kékrefestett kirakatra! A „Közérdek“ állandóan 1000 példányban jelenik meg. TJjéTT­Az újév reggelén, ősi szép szoku. szerint, az emberek őszinte szivvel siet tek egymást köszönteni s ahol csak i Krisztus keresztjét ismerik, egy nagy, ál­talános fohászként emelkedett most min-

Next

/
Thumbnails
Contents