Közérdek, 1913. július-december (6. évfolyam, 27-52. szám)

1913-07-05 / 27. szám

Nagykároly, 1913. julius 5. 27-ik S2ám. VI. évfolyam KÖZÉRDEK ESZMÉLLEK KERESKEDELEM, IPAR ES ITT EZŐG AZDAS A G ÉRDEKEIT SZOLGÁLÓ TÁRSADALMI HETILAP Megjelenik minden szombaton reggel. Nyilttér sora 50 fi ér. — Kéziratot nem adunk vissza. Előfizetési és hirdetési dijak felvételére csak felelős szerkesztő jogosult Szerkesztőség és kiadóhivatal Gróf Károlyi György-tér 36, Telefon 95. Felelős szerkesztő SiMKÓ ALADÁR. Előfizetési árak: Helyben házhoz hordva.egy évre 7'— kor. félévre 3'50 kor. Vidékre postán küldve egy évre 8'— kor. félévre 4,— kor Egyes szám ára 20 fillér. A bála. Szivekhez szólottunk, a szi­vek megértették. A polgárság leg­szebb, legnemesebb érzelme: a hála el­fogta a sziveket és követeli azt, hogy az a mulasztás, a melyet Nagykároly város képviselőtestülete, Debreczeni István pol­gármester mulasztásából elkövetett — mielőbb reperáltassék. Követeli a polgárság azt, hogy azok az emberek előtt, akik a város érdeké­ben, fáradságot, időt nem kiméivé, min­dent elkövettek, hogy a lakosság egy reá nézve végzetesé válható katasztrófától megkiméltessék, a város képviselőtestü­lete fejezze ki háláját és ezzel is doku-! mentálja azt, hogy igenis él szivében a ■ hála érzete és tudja, érzi, hogy hálával, tartozik a város jóltevöiuek. És itt nem használ a befolyás, a fenyegetés, a kapacitálás, az Ígérgetés. Most nem arról az áíkos rendszer egy ferde kinövéséről van sző, amely a város közigazgatását lépten-nyomon jellemzi. — j Most nem politikai vigéckedés került sző­nyegre, ahol szegre kell akasztani az elveket: a város érdekei leple alatt, de egy szent kötelesség teljesítése, a hála kifejezése, azokkal az emberekkel szemben, akik jóltevői a városnak, a kikre ezután is nyugodtan szá- \ mithat a polgárság bármily nehéz küzdelmében. És üt nincs kitérés, if' nincs ker­telés, itt nem lehet paktálni. Itt férfiasán meg kell hajolnia: a polgárság impozáns követelése előtt. Mert értsük meg jól, most a város lakossága, vállvetve azokkal, akik a város sorsának intézésére hivatottak, kéri, kö­veteli azt, hogy tolmácsolják háláját pártfogóik előtt. Nem az undorítóan büzhődt politika sugalta mozgalomról van itt szó. A mozgalom vezetői még a lát­szatát is kerülni akarják an­nak, hogy a város képviselő­testülete a politika izgalmai­nak legyeit kitéve és a midőn a kezdeményező lépéseket megtették, első sorban kifejezést is adtak ezen óha­juknak. Arról van ugyanis szó, hogy Nagy­z összes tavaszi és nyári divatujdonságokban a legnagyobb választékkal szolgáló ubletzky Kálmán divatáruháza Nagykároly, Deáktér 18. szám. (Hadnagy-féle házban.) TARCZA. Rejtett kincsek. — Közérdek eredeti tárcája. — „Megbocsájtsz, de mennem kell“ — mondá sándorfalvi Sánta Tándor, activ só­hivatalnok, Rugdosdi Győző barátjának. — „Majd délután találkozunk a kávéházban“. Verőfényes téli délután. Hideg, hangta­lan, zord és unalmas egyhangúság, minden szenzáció s érdekesség nélkül. A természet alszik. Hosszút nyújtózkodva, nagyokat ási- tozva, lankadtan és bágyadtan, nélkülözve minden szórakozást gondol mindenki a sza­badban töltött napokra, az idillikus sétákra, társalgásokra, bohém jelenetekre. Kecsegtető élvezetekre, melyek minden anyagi áldoza­tok nélkül megszerezhetők, de csak kiint a természet piacán, ahol mindenki megtalálja a maga tündöklőén ragyogó vezércsillagát, melynek csábos fényében úszik és ringatód- zik mindaddig, mig alkonyat nem borul kéjes és vidám társaságának kedélyére. De a sivár, kopasz téli napok, melyekből hiány­zik minden tragikus megnyugvás, vagy fel- jajdulás az egyedüli mulatóhely, ahol kár­pótolhatja magát az ember a nélkülözött élvezetek töméntelen légióiért: a kávéház, hol akad még egy-két négyzetméternyi kis hely, amely óh, de sok kellemesen eltöltött óráknak diskrét és pikáns történetéről regél­hetne. Oda vonul vissza az ember, hogy kiontsa életének keserveit. Ott változik át és követ bánatot öröm, csalódást siker, vá­gyat beteljesülés. Ott van az élvezeteknek kiapadhatatlan kutfurrása, melynek langyos, éltető és jól eső mámorába ringató árjában megfürödni igyekszik s siet minden halandó, aki elfáradt a hétköznapias robotolás öröm- telen és kietlen pusztaságán. Oda igyekezett sándorfalvi Sánta Sándor, hogy a vasárnap é$ az ő tiszteletére kimulassa magát, bizal­mas barátai körében. Hiszen olyan rövid az élet és sokszor olyan olcsón kínálja élveit, miért ne igyeknzne hát kihasználni. Hja ! a fiatalság sem tart örökké. Gyak­ran senyveszti üszők a tavasz szülötteit, mielőtt bimbaja feselne. Nyíl sebesen suhan el fejünk fölött tavasz, nyár s kaján ravasz­sággal, Erynnisi iróniával lengeti felénk a kéjek csábitó lombját s mi Tantalusi kínokat szenvedve kapunk utánna, de hasztalan. A bimbó kifeslett, szép rózsa nyílt belőle és várva vár, hogy leszakasszák. Oh de jön a MEGNYÍLT NOIésFÉRFIDIYAT OLCSÓÁRU ÁRUHÁZ Nagykárolyban Frledl István vendéglője mellett, a hol mindenki olcsón szerezheti be szükségleteit a legjobb minőségű árukból, tekintettel a jelenlegi pénzviszonyokra, saját érdeke a t. vásárló közönségnek ezen kedvező alkalmat fel­használj, mert sok pénzt lehet megtakarrtani a vásárlásuál. jjia(j£sra kerülnek- 5000 darab maradék meglepő olcsó áron!! Női ruhakelmék .................................. 50 fillértől feljebb | Női ingek............................................1 K 20 fillértől feljebb Jó l mosható cretonok......................... 40 „ | Blous zeffirek....................................... 36 „ „ Vá sznak 23 méteres végekben . . . 9 K — „ „ I Clott paplanok........................................6 K „ „ Férfi ingek............................................1 K — „ „ | Kész női batiszt blousok....................2 K — „ „ Ha risnyák, keztyük, nap- és esőernyök, mindennemű rövidáruk meglepő olcsón kerülnek eladásra.

Next

/
Thumbnails
Contents