Közérdek, 1912. július-december (5. évfolyam, 27-52. szám)

1912-07-06 / 27. szám

KÖZÉRDEK ÉF5MELLÉK KERESKEDELEM, IPAR ES TTÍ EZŐQ AZ D AS A G ÉRDEKEIT SZOLGÁLÓ TÁRSADALMI HETILAP Nagykároly, 1912. julius 6. ___________________________27-ik szám. ________________________V. évfolyam. Me gjelenik minden szombaton reggel. Főszerkesztő : Előfizetési árak: Nyilttér sora 50 fillér. — Kéziratot nem adunk vissza. Előfizetési és hirdetési dijak felvételére csak felelős szerkesztő jogosult Dr. BISIT2 BÉLA. Helyben házhoz hordva egy évre 6’— kor. félévre 3’— kor. Vidékre postán küldve egy évre 7'— kor. félévre 3'50 kor Szerkesztőség és kiadóhivatal Gróf Károlyi Gydrgy-tér 36, Telefon 95. Felelős szerkesztő: SIMKÓ ALADÁR. Egyes szám ára 20 fillér. Panyola. (D. S.) Szegény, nyomorult, vízbe áz­tatott, iszapba borult Panyola nem bír kikecmeregni a vízből, abból a vízből, amely csak látogatóba volt ugyan nála pár hónappal ezelőtt, de amely időtlen időre otthagyta átkos nyomát a szeren­csétlen községen. Lapunk hosszú, részletes helyszíni riportban számolt be arról az égbekiáltó nyomorúságról, amely Panyola népének nyakába szakadt és 458223 korona, hi­vatalosan megállapfiott kárt okozott a la­kosságnak. Kenyérről, betevő falatról, éhínségről van szó a pangolaiaknál, akikkel szemben a hivatalos és magánjótékonyság megdöb­bentő közönyt tanúsít. A majdnem félmilliónyi kárral szem­ben a kegyelmes kormány 3000 koroná­val sietett a nép megmentésére. Olyan összeg, aminél választás idején a panyolai voksokért többet kell adn Csakhogy per­sze most nem kell szavazni, most csak enni kell a népnek és ez nem fontos az államháztartás szempontjából. Magánadakozásokból ötezer korona folyt be és igy a panvolaiak félmilliós értékű vagyonát összesen nyolcezer ko­rona enyhíti. De .i hatalmas miniszter véghetetlen kegye mégsem olyan rideg, mint azt a 3000 korona száraz számadata bizonyltja. Az egyszeri koldusról beszéli az anek- dőta, hogy mikor haldoklóit, maga köré gyűjtötte fiait és üzletében jogutódait s imigyen végrendelkezett: — Fiaim, én meghalok, de nem hagy­lak itt benneteket kény ^ méllm1 r N1- gyom nektek szép Magyarországot. Móni, te fogsz koldulni Tiszáninnen, Frigyes Tiszántúl, a másik kettő osztozkodik a Dunáninneni és Dunántúli kerületeken. A kegyelmes miniszter atyai jó szive messze túlszárnyalta az egyszeri koldusét, mert ő odaajándékozta a panyolaiaknak egész Magyarországot. Megengedte nekik, hogy nyomorukkal végigkoldulják a szép hazát, mint a felvidéki tót templomok perselyes koldusai és állam költségre ki­utalványozta nekik a hitelesített koldus­botot. Ennél többet — úgymond a kegyel­mes leirat —- nem adhat az állam, mert nincs rá alapja. Magyarországon csak annak van ugyanis alapja, még pedig komoly alapja, hogy aki éhezik, az haljon meg éhen. Hálátlanok lennénk azonban a magas kormány iránt, ha nem méltányolnánk eléggé azt az újabb ajánlatát is, hogy 1 se.vélvt ugyan nem ad •>. nyomorultaknak, de kész egy kamatmentes inségkölcsönt engedélyezni, ha ezt nem az Ínségesek veszik fel, hanem az egész község, mint egyenes adós. Az árvíz által sújtottaknak tudvalevő­leg az ingóságaiban éppen olyan nagy kárt tett a viz, mint az ingatlanaink ál­Az összes raktáron levő női divatcikkek u. m.: női szövetek, kartonok, delainek, zephirek, kanavászok, vásznak, barchettek, bélésáruk, gyermek harisnyák, nap- és esőernvők, mindenféle fejkendők és egyéb itt fel nem sorolható áruk gyári áron alul adatnak el. TÁRCZA.-+S&*­A nagynéni. Mándoki Imre huszárfőhadnagy csinos ember volt, Rajongott a nőkért, azok pedig érette. És szeretett mulatni. Egyik lumpo­lásból a másikba esett s megtörtént, hogy néha hétéként át nem aludt. Egy szép júniusi reggel aztán arra virradt, hogy óriási vagyona teljesen elúszott. Egyik részt elmulatta, a másik meg ékszerek alakjában a Gellérthegyi Bözsike színművésznő ékszeres dobozaiba került. Úgy, hogy ezen a szép reggelen nem volt, csak két ezer koronája. És hozzá a fatalis helyzet, hogy kizárólag gazdag rokonai közül senki sincs, akinek halálára biztosan számíthatna. . . Midőn mindezt fölfedezte, megdöbbent. Egy pillanatra feltárult előtte a helyzet, teljes komolyságában. Miből fog azután élni ? S főképpen miből fog mulatni ? ... Az az ember aki kölcsönből mulat, nem gavallér. Az a két ezer korona pedig egy hétig sem elég. Erről az életmódról, meg az isteni Böskéről képtelen lemondani!! Mivel tehát nem volt más választása, elhatározta, hogy mulat egyet, utoljára. Nincs oly kétségbe­esett helyzet, hol egy jó golyó ne segítene! Legalább vígan megy a másvilágra is! Meg­hívta hát jó, pajtásait egy kis pezsgős vacso­rára a „Panoniába.“ Lágy zeneszó mellett vonultak be a tiszt urak a kávéházba. Nyolc órára már mind együtt volt. Báró Schvalben, egy ősnemesi, mindig pénz nélküli család sarja, Baltai Pista a nyalka huszár, Kálnoki Béla a leg­jobb ivó, (mindenkit az asztal alá tudott inni Mándoki kivételével) s még több más jó barát. Az estebéd után pezsgőzós követ­kezett. A cigány kizárólag nekik húzta. Csak úgy zokogott az ember a hegedüszótól . . . Keseregtek. Ami bus dal volt a hegedűben, mind előcsalták. A pezsgős palackok szomo­rúan durrogtak s a poharak haláltmegvető kacagással zúzódtak össze a márvány-után- zatu padlózaton. Egy pár tisztnek jó kedve támadt s az elment udvarolni a kaszirnőnek, vagy pedig discrét hangon dudorászott a hegedüszó mellett. A handa csak húzta, hogy a tiszt urak szive majd meg repedt az ismeretlen bánat­tól meg a pezsgőtől. S igy tartott ez éjfélig. Akkor fölkerekedtek s kiadták a jelszót: — Művésznőhöz! Fölkerekedtek. A banda is velők tartott. Ha másnak mulatni tetszik, hozasson cigá­nyokat, Sőt még székeket s asztalt is vittek magukkal. No meg egy pár pincért. (Csak nem fognak állni a művésznő ablaka alatt, de már azt sem lehet kivánni tőlük, hogy ott szomjazzanak!) Midőn az ablak alá értek, letelepedtek. Akkor aztán összecsengtek a poharak. Ez Tisztelettel értesítem Nagykároly és vidéke rTl l/FD CCl/CHCfT r C rrii rVITTl ni I X'X/TV nn T létesítettem, ahol elsőrendű bükk é cser- n. é. közönségét, hogy Tompa-utca 17. sz. alatt I AISLKl.oKLL'Lo I Lo VLl^|Lll I AKU G/AKAI fát bocsájtok a közönség rendelkezésere házhoz szállítva, teljes méretben kirakva, rendkívül jutányos árak mellett. Felvágott tUzífa, pormentes faszén zsákokban, avagy kilós és félkilós papir- csomagokban állandóan raktáron van. Cementáru gyáramban kutcsöveket, átereszeket, itató- és sertésvályukat és mindenféle vasbetétes csö­veket készítek. Elvállalok osatornázást és mindenféle cement- és vasbetonozást. Nagy raktár _ .. i v i n A D kavics, homok s nyers cementben. A n. é. közönség pártfogását kérve, vagyok kiváló tisztelettel B L U BH IZIDOR.

Next

/
Thumbnails
Contents