Közérdek, 1907 (3. évfolyam, 1-53. szám)

1907-01-05 / 1. szám

e Szekszárdi, 111. évfolyam. I. szám. Szombat, 1907. január 5. Kiadóhivatal: Báter-nyomda, Kaszinóbazár épület Az előfizetési pénzek és hir­detések ide küldendők. Hirdetések legjutányosabb számítással, díjszabás szerint. KQZERD Szerkesztőség: Széchenyi-utca 1085. szám Ide küldendők a lapot érdekli összes közlemények. EnőptzETÉB : egész évre 10 kor., félívre S h., negyedévre 2 kor. SO fill NÉPTANÍTÓKNAK, ha az előfizetést egész évre előre beküldik : 5 kor. Megjelenik minden szombaton TOLNAVÁRMEGYE TÁRSADALMI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZGAZDASÁGI ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ HETILAP. AZ ORSZÁGOS Hl. KIR. SELYEMTENYÉSZTÉSI FELÜGYELŐSÉG HIVATALOS LAPJA. Felelős szerkesztő : BODNAR ISTVÁN. Bel in unkatársak : JANOSITS KÄROLY. KOVACH ALADÁR. Kiadja: bAter jAnos nyoihdAja. Ó ember, uj ember. Vessétek le az Ó embert, — öltsétek fel az uj embert; legyetek tökéletesek, mint Atyám is az. A szeretet ntellett ezeket a mély értelmű igéket is hirdette, tanította Jézus. — Csodálatos szavak ezek abban a kor­ban és olyan társadalmi világrend kö­zepette, melyben ő élt. Nem értették. Hogyan is érthették volna, amikor az embereknek igen különös, vágy éppen semmi fogalmuk sem volt a szív és lélek jóságáról, nemességéről s tiszta -ártatlanságáról. Pedig Jézus éppen ezeknek félöltésére, a lélek és sziv szelid érzelmeinek tökéletesítésére ezé- I lozott. Nem értették. Az uj év küszöbén magam is el­gondolkoztam ezen szavak fölött; mér­legeltem, vájjon 0 utána, a letűnt, kö­zel két ezer év óta megértették-e az emberek, s mily mértékben vetették le a szivnek és léleknek ó-emberét s öltötték fel az újat, hogy tökéletesek legyenek ? Amint karácsonyi czikkemben mondám, hogy az évezredek megszám- lálhatlanjai tűntek alá az enyészet mélységeibe, amíg végre az élő sze­retet megszületett, ugyanennyi időnek kell letűnnie mire az embermilliók minden egyese levetette a lélek ó em­berét s felöltötte az újat; mert itt az emberi nem megteremtésének legkez­detén volt egyszerűség kapcsolódik össze a legmagasabb fenséggel; a kez­det és a vég ölelkeznek. Az ember, megteremtésekor, az észt és tudást szakította az életfáról; fúrt, faragott, szemlélődött, ..keresett, kutatott; elvetette az ó eszközöket, tudásával és eszével újakat teremtett; j behatolt a megszámlálhatatlan termé­szeti titkok tömkelegébe, eldobván az ócskább módot s alkalmazván az újabb, jobb és helyesebb módot a. titkok meg­fejtésére. Szóval egyre-másra levetette a tudásnak és észnek ó emberét., fel­öltötte uj emberét, észben és tudásban tökéletesedett. Mekkora ellentét a kétféle töké­letesedés között! De eljött az idő s elhangzott a szó: Ember, ne csak tu­dásod és eszed, hanem szived és lel­ked is tökéletesedjék! És azóta? Az­óta ép úgy fúr, farag az ember, ke­res és kutat, tör előre ellenálhatatlan, ösztönszerü, a teremtéskor már vele született erővel, Tel az égre, le a föld gyomrába vizen és szárazon, a ter­mészeti erők minden fajtájának fel­használásával. Az ész és tudás tehát |. egyre veti az avultat és ölti az újat, majdcsaknem őrületés gyorsasággal I törekedvén minden kicsinyben és min- j den nagyban a. legtökéletesebb felé. Ez a teremtés világrendje, mely­ben minden egyes agyarkodik a má­sikra. Hát a szivnek és léleknek töké­letesedése? Ez az a másik világrend, a megváltásnak világrendje, mely­nek első és legfenségesebb szakaszait két ezer évvel ezelőtt szerkesztette meg és szentesitette annak kiválasztott hir­detője : — talán éppen a kellő időben. Ma még a teremtés világrendjében élő embermilüók közt egyre tart az egy­másra való agyarkodás, ámde mint valami, gyönyörű földöntúli zenének majd lágy, majd erővel teljes meló­diái, úgy simul, lopódzik egyesek és tömegek szivébe és leikébe egy-egy finom érzés, majd pedig egy hatalma­sabb nemes indulat az embertársak iránt. Nem megyek vissza az elmúlt időkbe, csak az előttünk folyó jelen- i nek sorra létesülő emberbaráti intéz- i ményeire és a felebaráti szeretetnek, j tehát; a' szív és lélek egyre tökéletes- I bülő sok egyéb példáira mutatok. Eközben nekem úgy tetszik, hogy minél magasabbra lép az emberi tu- I dás, minél többet kutat ki az isteni { titkokból s hatalmába ejti a maga i számára, annál inkább fogynak a go­nosz-indulatok a szívből, nemesedik a lélek |— és majd akkor, amidőn az emberi tudás elérte véghatárait, me- I lyen túl már az ember számára nin- I csen semmi, . csupán csak a terem­tés titka: akkor ott ölelkezik a vég I a kezdettel; a véghatárnál az észnek I és tudásnak, a teremtésnek világrendje, TÁRCZA _____-----S»te»rdr" A kö ltészet.LÉ^LííIÉL A költészet mély, sűrű rengeteg, Sok „fene-gyerek“ vakon neki megy S fölborzolva sörényes nagy haját, Kérked: ö vágja az első csapást. . Pedig bolondság ; igaz, hol halad, Benőtte útját giz-gaz, iszalag, S keresztültörni kemény munka bár, De bent a mélyben ö is csak megáll, Észrevesz itt-ott egy baltacsapást: S akkor eszmél csak: itt valaki járt! — S mint Robinzon, ha ejt is nagy vadat, Sörétet érez a foga alatt... — Nem törődve hit, iiogy első legyek, Hol találom,“virágot ott szedek ; Montblanc csúcsára nem hajt fel a vágy, — A völgyben nyittok édes ibolyák I BODNÁR ISTVÁN. Mikes Kelemen és Kőszeghy Zsuzsi. Egy szép könyv jelent meg a, kor­mány támogatásával, a melyben Zágoni Mi­kes Kelemen összes törökországi levelei ol­vashatók. A levelek elé kitűnő értekezéseket Írtak tudósaink, de az értekezéseknél mégis csak érdekesebbek maguk a levelek, a me­lyekhez összeségükben már-már "alig lehetett hozzájutni. E levelek „groff P . . . E . . . hoz (talán gr.- Pekri Emíliához) vannak czi- mezve, a kit Mikes nénjének szélit, de bi­zonyosan nem a nénje volt. Erről azonban I majd máskor, Most Kőszeghy Zsuzsiról van szó, az irodalomtörténet szerint Mikes egyetlen sze­relméről. A szerelmi história jobbadán Rodos­tóban játszódott el, s mint ismeretes, Mi­kesre nézve nem volt kedvező a vége. Kőszeghy Zsuzsi 1700 ban született I Jaroszlávban, Kőszeghy. Pálnak, Bercsényi hűséges titkárának volt a leánya. Kőszeghy Pál 1703-ban meghalt, s a kis Zsuzsi áiván maradt; de Bercsóuv i és felesége hálából I magukhoz vették'és fölnevelték. Mikor Ber- 1 csényi 1720-ban kénytelen volt Törökországba költözni, Zsuzsit is magával vitte. Itt talál­kozott a harmincz éves Mikes a húsz esz­tendős hajadonnal. Eleinte azt Írja róla egyik levelében, hogy a kis Zsuzsinak fösvényen osztogatták a szépséget, de rendes, tisztessé- • ges személy és tiszta jóság. Nagy szerelem épen nem szól e nyilatkozatból, de a csalá- I dias, mély érzésű Mikes, a ki nagyon epe- kedett a házas élet csendes örömei után, mar most arra gondolhatott, hogy az árva Zsuzsi nagyon alkalmas lenne hontalansága keserűségeinek megédesitésére. 1722-ben már határozottabban jiyilat ko.zik. Ugyanis a pestis dühöngött Rodostó 'körül, s Bercsényi háza népével közelebb jött Rákócziókhoz, a minek Mikes igen örül, mert „a kis Susi közelebb-lesz.“ A regépy | tehát kezd bonyolódni. Mikes iparkodik Zsuzsi I szivét megnyerni, s fáradozása talán nincs is minden siker nélkül, legalább egy későbbi nyilatkozatából erre lehet következtetni. Ha nem azért a dolgok mégsem folynak Mikes kedve szerint. Bercsényiné nagyságos asszony megbetegszik, s rövid szenvedés után meg­hal. Berosényi urat a csapás nem nagyon sújtotta le, még a könnyei is gyéren hull- dogáltak. Mert Bercsényi ur esze uj házas­ság tervén dolgozott, 1 uj házastársul Zsu­zsit szemelte ki magának. Valószínű, hogy heves ostromot nem kellett intéznie, de ta­lán nem is tudott volna kora miatt. Ifjúsá­gát azonban pótolta grófi méltósága, vagyona, s végtére is Zsuzsi hálával tartozott azért, hogy fölneveljék. A szerelem ugyan nem sokat törődik a hálával és egyéb hasonló dolgokkal, s ha Zsuzsi csakugyan szerette volna Mikest, bizonyára hozzá megy felesé­gül ; de Zsuzsinak inkább csak tetszett a levélíró; hanem a grófi titulus, meg az ara­nyak mégis csak jobban tetszettek. Az ilyesmi 2U0 esztendővel ezelőtt sem volt szokatlan dolog. Egyébként erről maga Mi kés igy ir : „Ha énnékem is annyi volna láuám- | ban, mint másnak (értsd Bercsényi urat), talán | madár (t. i. a kis Zsuzsi) is meg- I maradott volna, de rend szerént a szegény ! fogja meg a madarat, és a gazdag eszi meg. j Elég a . . . hogy Susi most minden órán : Bercsényiné leszen.“ A jövendőbeli vőlegény pedig, vagy mint Mikes mondja, „vő ember .... Susiért gyakrabban meg mbsdik; I mert azt tudgya kéd, hogy felesége életében

Next

/
Thumbnails
Contents