Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. II. rész, 3. kötet, Különféle számadások és kimutatások 1432-től 1455-ig. (Sopron, 1933.)

Tartalomjegyzék - ELŐSZÓ

Sopron városa az 1440/1. években némi időre az erősen zajló politikai élet központjába került azáltal, hogy a csecsemő V. László királyt a székesfehérvári koronázás után Kottanner Jánosnak soproni származású neje: Wolfram Ilona 1440. jún. 3-án Sopronba hozta Eyzínger Ulrik kísérete mellett, akit a városi tanács Juding Miklós özvegyének, Borbála asszonynak házában szállásolt el. 1 Az 1440/1. évi számadáskönyv lapjai őrizték meg számunkra azokat a fontos adatokat, hogy László királyt Albert osztrák herceg ez év júl. 3-án vitte tovább Sop­ronból és hogy Erzsébet királyné udvara 1440 dec. 8-tól 1441 márc. 12-ig bezárólag Sopronban tartózkodott, ellátásáról a városi tanács gondoskodott, mely idő alatt maga a királyné is három­szor fordult meg Sopronban és pedig először 1440 dec. 8-án érkezett Sopronba (289. ],), dec. 17-én pedig távozott (291. 1.) Másodszor 1441 febr. 9-én jött Sopronba (299., 310., 312., 315., 318. l.)f de már febr. 11-én tovább utazott (306. l.J, végül márc. 6-án ismét meglátogatta az általa már akkor IV. Frigyes német királynak elzálogosított várost (303., 309., 320. 1.), melytől márc. 12-én vett búcsút, amikor az egész udvarát is magával vitte Pozsonyba (256., 310. 1.). A város a királynéval szemben, noha az elzálogosítás miatt igen el volt keseredve, mindvégig a legmélyebb alattvalói hódolattal viseltetett és épen e számadás­könyv szolgáltat beszédes bizonyságot arra nézve, hogy milyen nagy anyagi áldozatot hozott csak azért, hogy a királynői udvar ellátása minden tekintetben kifogástalan legyen. A számadás­könyv idevonatkozó része kultúrtörténeti szempontból végtelenül értékes. Hasonlót kell mondanunk a várerődítményekkel kap­csolatos kiadási tételekre nézve is, amely megállapításunk egyéb­iránt csak megismétlése Fejérpataky László véleményének. 2 Amennyire gazdag anyag található e kötetben a XV. század negyvenes éveinek elejére, annyira sovány eredménnyel vég­ződött ez évtized második és nagyobbik feléből megmaradt emlékek utáni kutatás, mert csak egy bordézsmajegyzéket sikerült találni az 1447. évből (30. sz.). Mivel az okleveles anyag épen ezekből az évekből szintén szegényes, azt kell hinnünk, hegy 1 Kottanner nejének családi nevére nézve 1. Monatsblatt des Vereines für Geschichte der Stadt Wien 1925. évf. 65-7. L-t, László királynak Sop­ronba való hozatalára 1. Aus den Denkwürdigkeiten der Helene Kottannerin 49. és 95. l.-t, míg a soproni szállására nézve utalok Sopron város története I. rész 3. kötet 198—9. l.-ra. 2 Fejérpataky : Magyarországi városok régi számadáskönyvei, előszó VIII. 1.

Next

/
Thumbnails
Contents